Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-218 / 20-06-2023

Sag vedrørende bidragspligt til Barsel.dk for selvstændig erhvervsdrivende med flere virksomheder hjemvist til fornyet vurdering af bidragspligt efter virksomhedsophør

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 28. september 2022, og hjemviser sagen til fornyet stillingtagen til, om XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 2.731.533 kr. samt en personlig lønindkomst på 64.310 kr.

 

Klagen

Klager har telefonisk den 27. september 2022 klaget over opkrævningen. Klager har bl.a. oplyst telefonisk, at han pr. 31. december 2021 er ophørt med sin selvstændige virksomhed.

 

Klager kontakter Barsel.dk telefonisk igen den 28. september 2022. Følgende fremgår af telefonnotat udarbejdet af barsel.dk:

 

”… taler med XXX, som oplyser at han ikke længere har indtægt fra XXX med CVR-nummer xxxxxxxx. Dermed er han af den overbevisning, at han bør fritages for bidrag til Barsel.dk.

Jeg oplyser at ved gennemgang af CVR registret, har han stadig aktive relationer til: XXX med CVR-nummer xxxxxxxx, Interessentskabet XXX med CVR-nummer xxxxxxxx samt XXX med CVR-nummer xxxxxxxx. Dette, sammenholdt med at han har et resultat af selvstændig virksomhed i 2021 der overstiger den maksimale sats for barselsdagpenge, er han fortsat bidragspligtig.

Dette er XXX ikke enig i, og ønsker derfor at klage over afgørelse af bidragspligten.

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 28. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 28. september 2022 har klaget over vores afgørelse fra 19. september 2022.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger, som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din årsopgørelse fra sidste år.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til 1. oktober 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

Du har ifølge CVR-registret pr. 28. september 2022, relation til flere aktive CVR-numre for selvstændig virksomhed: XXX med CVR xxxxxxx, XXX med CVR xxxxxxxx samt XXX med CVR xxxxxxxx.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at skulle betale bidrag.

 

Din beregning

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager på opkrævningstidspunktet havde ”relation til flere aktive CVR-numre for selvstændig virksomhed: XXX med CVR xxxxxxxx, Interessentskabet XXX med CVR xxxxxxxx samt XXX med CVR xxxxxxxx”.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at der af CVR-registreringen ikke ses anden tilknytning til familiefonden end tilknytning som bestyrelsesmedlem, og at sådan tilknytning med eventuelt B-indkomst-honorar ikke kan anses som selvstændig erhvervsvirksomhed i barselslovens forstand, hvortil kommer, at tilknytningen ophørte den 10. maj 2022.

 

Ankenævnet bemærker endvidere, at det fremgår af CVR-registreringen, at klagers deltagelse i advokatpartnerselskabet ophørte pr. 1. januar 2022.

 

På denne baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, om der i tilfælde, hvor en person i et år har indtægt fra personlig udøvelse af flere forskellige selvstændige virksomheder, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtjening fra ophørt virksomhed.