Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-12 / 21-08-2023

Sag vedrørende bidragspligt til Barsel.dk for selvstændig erhvervsdrivende med flere virksomheder hjemvist til fornyet vurdering af bidragspligt efter virksomhedsophør

Ankenævnet ophæver Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 13. oktober 2022 og ved genvurdering den 31. januar 2023, og hjemviser sagen til fornyet stillingtagen til, om XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 604.638 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 23. september 2022 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Jeg har modtaget opkrævning, men jeg er ikke selvstændig længere. Vores virksomhed ophørte pr. 30/4-2022 (cvr nr XXXXXXXX)

 

Jeg er gået på efterløn, og har ikke nogen anden indtægt.

 

Hvis I tjekker mine oplysninger, vil det muligvis fremgå, at jeg er medejer af noget der hedder XXX. MEN det har intet med selvstændig virksomhed at gøre. Det er vores private sommerhus i XXX som sammen med ca. 240 andre sommerhuse ligger på et fællesareal benævnt ”XXX”. Det er således bare en form for andelsbevis. Vi har ikke indtægter på det, kun udgifter.

 

...”

 

Fastholdt afgørelse

I brev af 13. oktober 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder bl.a. i brevet:

 

"Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 23.09.2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

Du har oplyst, at CR-nr. XXXXXXXX er ophørt og at du er medejer af XXX, som ikke genererer omsætning.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til og med 30. september 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022. Det kræver dog, at alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden den 1. oktober 2022.

 

Du har ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2022 et aktivt CVR-nummer for selvstændig virksomhed:

 

CVR XXXXXXXX XXX

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand, og du pr. 1. oktober 2022 har et aktivt CVR-nummer, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

Det er underordnet, hvorvidt der genereres omsætning i CVR-nummeret. Din relation i CVR-registeret og din indkomst for år 2021 udløser bidragspligten for 2022. Såfremt du i år 2022 ikke registrerer et resultat som selvstændig over den maksimale dagpengesats, vil du trods din relation til CVR XXXXXXXX XXX ikke blive opkrævet bidrag.

 

..."

 

Fornyet klage

I klage herover af 14. oktober 2022 hedder det bl.a.:

 

"...

 

Jeg har drevet campingplads i 29 år under cvr nr. XXXXXXXX som er blevet afmeldt pr. 30/4-2022 i forbindelse med salg af campingpladsen.

 

Min hustru og jeg købte i 2019 et sommerhus i XXX i et område som benævnes ”XXX”.

 

Det er et interessentskab som har til formål at stille arealet til rådighed for den enkelte sommerhusejer, se vedlagte.

 

Jeg har forlagt sagen for min advokat, og han har den opfattelse, at det absolut intet har at gøre med udøvelse af selvstændig virksomhed.

 

..."

 

Klagen er vedlagt en beskrivelse af XXX samt interessentskabskontrakten.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 31. januar 2023 fastholdt sin afgørelse af 13. oktober 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 14. oktober 2022 har klaget over vores fastholdelse af bidragspligt til Barsel.dk for 2022 i brev af 13. oktober 2022.

 

Du oplyser i din klage, at du ikke længere anser dig selv som selvstændig, da du den 30.04.2022 udtrådte af interessentskabet XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX. Du oplyser, at du nu kun er medejer i interessentskabet XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, men du mener ikke at denne involvering har noget med selvstændig virksomhed at gøre.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

 

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed vil blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra overskud i et I/S eller oparbejdes uden tilknytning til et cvr-nummer. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med al selvstændige virksomhed i perioden 1, januar i indkomståret til og med 30. oktober i opkrævningsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registret er din involvering som fuldt ansvarlig deltager og ejer af 30 % af XXX, cvr-nummer XXXXXXXX, ophørt pr. 30. april 2022.

 

Du har imidlertid en fortsat aktiv relation til:

XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, som fuldt ansvarlig deltager.

 

Det er uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af interessentskabet du ejer, og hvor stor en andel af dit resultat som selvstændig i 2021, der kom herfra.

 

Et I/S er en skattemæssig transparent enhed, dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der skal betales skat af det resultat, der forekommer i et interessentskab, og det er ejerne af interessentskabet, der beskattes for deres andel af interessentskabet og dets resultatet efter skattelovgivningens almindelige regler. Et sådant opnået resultat vil fremgå af rubrik 111 (med fradrag af rubrik 112 og 113) på den enkelte interessents årsopgørelse, som danner grundlag for vurderingen af, om der er tale om et resultat, der medtages ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk.

 

Når det vurderes, om den selvstændige fortsat er aktiv med et eller flere cvr-numre, medtages involvering som fuldt ansvarlig deltager i I/S derfor også, da det potentielt kan medføre et resultat, der indgår ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Vi finder ikke, at et interessentskabs aktuelt gældende vedtægter kan danne grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand mht. resultat i indkomståret og lønindkomst, og du fortsat havde andel i et aktivt CVR-nummer pr. 1. oktober 2022, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager på opkrævningstidspunktet fortsat havde en aktiv relation til I/S Harerenden, med cvr-nummer 36250038, og at klagers involvering i Svalereden Camping & Hytteby I/S, med cvr-nummer 25836103, er ophørt pr. 30. april 2022.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at klager på opkrævningstidspunktet som ejer af et sommerhus på fællesgrund deltager i XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, og at denne deltagelse ikke er forbundet med indtægt.

På den baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, om der i et tilfælde, hvor en person i et år har haft indtægt fra en personligt drevet virksomhed, som er ophørt, og samtidig er deltager i en personligt drevet virksomhed, som ikke har givet indtægt, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtægt fra den ophørte virksomhed.