Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-187 / 12-06-2023

Sag om dokumentation for sygdom som feriehindring hjemvist til fornyet behandling

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 21. juli 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 26. juli 2022, hvorefter XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling med stillingtagen til behovet for yderligere dokumentation og i givet fald specificeret vejledning herom.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 6. juli 2022 om at få overført 15 feriedage til næste ferieår pga.

feriehindring i form af egen sygdom i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

 I ansøgningen har klager oplyst at have modtaget sygedagpenge i november og december 2021. I ansøgningsblanketten hedder det i vejledningen, at der ved modtagelse af sygedagpenge frem til, at ferieafholdelsesperioden sluttede den 31. december, skal indsendes "lønsedler fra kommunen fra november og/eller december". Klager havde vedlagt ansøgningen en lønseddel fra kommunen for februar 2022, "Udbetalingsspecifikation - sygedagpenge", med 1.-20. februar 2022 som udbetalingsperiode og med angivelse af 13. april 2021 som første sygedag.

 

I brev af 8. juli 2022 fra FerieKonto meddeler FerieKonto klager, at den fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig. Klager anmodes om at fremsende korrekt dokumentation. Brevet indeholder følgende vejledning:

 

"Hvad er korrekt dokumentation?

Du har oplyst, at du har været forhindret i at holde ferien på grund af sygdom.

 

Dokumentation for sygdom kan være udbetalingsspecifikationer på din ydelse. Disse udbetalingsspecifikationer skal dække hele december måned 2021.

 

Det kan også være en skriftlig, underskrevet udtalelse fra din sagsbehandler ved kommunen, hvor pågældende skriver følgende:

 

  • Hvilken ydelse, du har fået i november og december
  • Evt. forløb, du har været i (ressourceforløb/jobafklaringsforløb)"

 

Den 9. juli 2022 indsender klager yderligere dokumentation til FerieKonto i form af et uddrag af et spørgeskema fra kommunen, hvoraf fremgår, at arbejdsgiver har søgt om refusion for perioden 1. - 31. december 2021.

 

Den 13. juli 2022 skriver FerieKonto til klager:

 

"Du har sendt dokumentation i form af et underretningsbrev, men det er ikke attesteret. Vi skal derfor bede dig sende det tilsvarende underretningsbrev, som kommunen har sendt til din e-boks/digitale postkasse, hvor alle oplysninger fremgår."

 

Brevet indeholdt en vejledning om korrekt information som gengivet foran.

 

Den 14. juli 2022 indsendte klager uddrag af et spørgeskema fra kommunen, hvoraf fremgår, at XXX har søgt om "refusion for den løn, du får udbetalt under dit sygefravær" for perioden 30. oktober - 30. november 2021, og hvori kommunen anmoder om klagers kommentarer til en række oplysninger, arbejdsgiver har givet kommunen, hvis de ikke er korrekte, herunder oplysning om, at klager ikke har genoptaget arbejdet, og at lønudbetalingen fortsætter.

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf på baggrund af ovenstående sagsforløb den 21. juli 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få overført ferien til næste ferieår. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

” Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til

næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du ikke har sendt tilstrækkelig dokumentation.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 23. juli 2022, har klager bl.a. anført følgende:
 

”Jeg vil gerne klage over afgørelsen om flytning af feriepenge.

Jeg har været sygemeldt fra

Maj 2021 til januar 2022

Jeg har sendt dokumentation for at min arbejdsgiver har modtaget refusion for november, december 2022. Jeg forstår ikke hvad mere jeg skal dokumentere. Der må være en måde i kan se at jeg har haft så lang en sygdomsperiode, der ikke har gjort det muligt for mig at holde ferie.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 26. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 21. juli 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 23. juli 2022 over vores afgørelse af den 21.

juli 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Du oplyser, at du har været sygemeldt fra maj 2021 til januar 2022. Du oplyser, at du

har sendt dokumentation for, at din arbejdsgiver har modtaget refusion for november og

december 2022.

 

Begrundelse

Overførsel af feriedage kan ske, såfremt der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Du har fremsendt dokumentation for, at du har modtaget sygedagpenge i perioden 1.

februar 2022 til 20. februar 2022. Du har ligeledes sendt dokumentation i form af et

underretningsbrev. Brevet er dog ikke attesteret, og dine oplysninger fremgår ikke af

brevet.

 

Vi har den 13. juli 2022 anmodet dig om at sende underretningsbrevet i en form, hvor

alle oplysninger fremgår.

 

Du har efterfølgende sendt underretningsbrevet igen. Alle oplysninger fremgår dog heller

ikke af denne dokumentation.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få overført feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt på grund af feriehindring i form af egen sygdom. FerieKonto har meddelt afslag med den begrundelse, at der ikke foreligger fornøden dokumentation for feriehindring på grund af egen sygdom.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at det, som klager har indsendt til FerieKonto, understøtter klagers angivelse af, at han i perioden maj-december 2021 modtog løn under sygdom fra sin arbejdsgiver, og at denne modtog lønrefusion fra kommunen.

 

FerieKonto vejledte i første omgang klager om at indsende lønsedler fra kommunen for november/december 2021. Da klager angiveligt ikke modtog sygedagpenge fra kommunen i den periode, men løn fra sin arbejdsgiver, kunne klager ikke indsende den efterlyste dokumentation. Klager indsendte lønseddel fra kommunen for februar 2022, hvor han var overgået til at få sygedagpenge fra kommunen. Af lønsedlen fra kommunen fremgår, at hans første sygedag var den 13. april 2021. Der ses ikke af FerieKonto at være taget stilling til betydningen af denne angivelse.

 

FerieKonto vejledte dernæst om indsendelse af dokumentation i form af ”udbetalingsspecifikationer på din ydelse” eller en ”udtalelse fra din sagsbehandler ved kommunen”. Det ses ikke af FerieKonto at være angivet, hvad der nærmere menes hermed, når en sygemeldt modtager løn under sygdom.

 

FerieKonto har dernæst anmodet om at få tilsendt ”det tilsvarende underretningsbrev” sendt af kommunen til ”din e-boks/digitale postkasse, hvor alle oplysninger fremgår”. Nogen nærmere vejledning med hensyn til, hvad der præcist ønskes, og at fremsendelse også kan ske ved at tage et print, ses ikke at være givet.

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at den påklagede afgørelse bør ophæves, og sagen hjemvises til FerieKonto til fornyet behandling med stillingtagen til behovet for yderligere dokumentation og i givet fald specificeret vejledning herom.