Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-51 / 13-10-2023

Sag hjemvist til undersøgelse af, om sygdom havde udgjort feriehindring

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 3. april 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 17. april 2023, hvorefter XXX (herefter klager) skal tilbagebetale et modtaget feriepengebeløb på 8312,01 kr., og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling med undersøgelse af, om klager har været feriehindret på grund af sygdom frem til udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 17. december 2021 blev bortvist fra sin ansættelse hos XXX, og at hun den 29. juni 2023 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 18.090,84 kr. for 18,50 dage for ansættelse hos XXX med 18. december 2021 som første feriedag.

 

Den 28. juli 2022 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager havde fået udbetalt feriepenge fra den 18. december 2022 for 27 feriedage. Kommunen oplyste samtidig, at klager havde modtaget feriepenge samtidig med sygedagpenge i perioden 03.01.22-13.01.2022.

 

Den 14. november 2022 sendte FerieKonto en vejledning om afholdelse af ferie til klager.

 

Det fremgår heraf, at klager har fået udbetalt sygedagpenge og feriepenge samtidig for 8,5 dage fra den 3. januar 2022.

 

Det fremgår videre af vejledningen, at FerieKonto kan se bort fra, at ferien ikke er afholdt på de oplyste dage, hvis klager senest den 31. december 2022 sender dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 – 31. december 2022.

 

Den 8. februar 2023 sendte FerieKonto en høring om afholdelse af ferie til klager.

 

Det fremgår heraf, at klager senest den 22. februar 2023 skal indsende dokumentation for, at klager har afholdt ferie i 18,50 dage på et tidspunkt inden for ferieafholdelsesperioden september 2021 – 31. december 2022.

 

Det fremgår også af høringen, at sygdom udgør en feriehindring, og at hvis klager kan dokumentere at have haft en feriehindring op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan ferien overføres til efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 3. april 2023 afgørelse om, at klager skal tilbagebetale 8.312.01 kr. tilbage svarende til 8,5 feriedage. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

” Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.312,01 kr. tilbage svarende til 8,5 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

….

 

Derfor skal du betale tilbage

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 8,5 dage, og at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 8,5 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 27 dage med første feriedag den 18. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 18.090,84 kr. for 18,50 dage med første feriedag den 18. december 2021.

 

Din kommune har kun oplyst, at du har modtaget sygedagpenge i perioden 3. januar 2022 til 13. januar 2022, vi har derfor kun dokumentation for dobbeltforsørgelse for 8,50 dage.

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af sygedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er afholdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 4. april 2023, har klager anført bl.a. følgende:
 

” Jeg XXX vil gerne klage over afgørelsen over for meget udbetalt feriepenge.

 

Den 27 september 2021 blev jeg opsagt fra mit job, det var en meget hård opsigelse, i min opsigelse var der flere ting jeg ikke måtte i min opsigelse periode, da jeg ellers ville blive bortvist, på trods af at jeg ikke gjorde noget, valgte arbejdsgiver alligevel at bortvise mig den 17 december 2021, hvorfor jeg ikke fik udbetalt nogen løn - den eneste grund til at jeg bad om at få mine feriepenge udbetalt, var at jeg var desperat, da jeg var bagud med betaling af mine faste udgifter.

Efterfølgende blev jeg sygemeldt da jeg gik fuldstændig ned psykisk, med bla. angst anfald, som jeg først lige nu her i skrivende stund 2023 er ved at rejse mig fra.

Hele 2022 har været meget kaotisk for mig, da jeg dels har været sygemeldt, og min fagforening valgte på baggrund af den uberettiget bortvisning, at stævne min tidliger arbejdsgiver, som samtidig med min i forvejen skræntende psyke, har været en lang sej proces, da jeg fik yderligere beskyldninger fra arbejdsgiver, ud over det der stod i min bortvisning og som jeg skulle forsvare.

I min bortvisning (se vedhæftet) står der bl.a. at min optjente og ikke-afholdte ferie ville blive udbetalt efter reglerne i ferieloven, med den sidste lønudbetaling - dette skete så aldrig fra arbejdsgiver side, hvorfor dette blev også medtaget i stævningen.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 17. april 2023 fastholdt sin afgørelse af 3. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 4. april 2023 over vores afgørelse af den 3.

april 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen. Du oplyser, at du blev opsagt fra dit job den 27.

september 2021, og at du efterfølgende blev bortvist den 17. december 2021.

 

Du oplyser, at du bad om at få feriepengene udbetalt, da du var bagud med betaling af

dine faste udgifter. Du oplyser, at du efterfølgende blev sygemeldt.

 

Du redegør for forløbet vedrørende din bortvisning, herunder at din fagforening har

stævnet din tidligere arbejdsgiver.

 

Du oplyser, at det fremgår af din bortvisningsskrivelse, at optjent og ikke-afholdt ferie

ville blive udbetalt efter reglerne i ferieloven med den sidste lønudbetaling. Du oplyser,

at det ikke skete fra arbejdsgivers side, og at det blev medtaget i stævningen.

 

Du medsender din bortvisningsskrivelse af den 17. december 2021.

 

Begrundelse

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 8,50 dage, og

at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 8,50 dage.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge og sygedagpenge

i samme periode. Vi har ikke modtaget dokumentation for, at du har afholdt ferien.

 

Du oplyser, at det fremgår af din bortvisningsskrivelse, at optjent og ikke-afholdt ferie

ville blive udbetalt efter reglerne i ferieloven med den sidste lønudbetaling.

 

Vi kan oplyse, at en lønmodtager, der fratræder, får beregnet feriegodtgørelse for den

optjente betalte ferie, som lønmodtageren ikke har holdt. Ferien er indberettet til Ferie-

Konto, som har udbetalt feriepengene til dig, da du bestilte ferien.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af udbetalt feriebetaling på 8.312.01 kr. for 8,5 feriedage til afholdelse i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2021 til den 31. december 2022.

 

Det fremgår af § 14, stk. 1, i ferieloven, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie i en periode, hvor lønmodtageren på grund af særlige forhold er afskåret fra at holde ferie. Der er i medfør af § 14, stk. 2, i ferieloven fastsat nærmere regler om hvilke særlige forhold, der kan afskære en lønmodtager fra at holde ferie, i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2, nr. 1, er egen sygdom en feriehindring.

 

Det fremgår af § 25 i ferieloven, at hvis feriehindringen efter § 22, stk. 1, skyldes sygdom, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen udbetales til lønmodtageren.

 

Det fremgår af oplysningerne fra XXX Kommune, at klager har modtaget sygedagpenge fra den 3. januar 2022 til den 13. januar 2022. Det fremgår ikke af oplysningerne fra kommunen, hvornår udbetalingen af sygedagpenge er stoppet.

 

Klager har i forbindelse med klagen oplyst, at hun blev sygemeldt og gik fuldstændig ned psykisk, med bl.a. angstanfald, som hun først lige i skrivende stund 2023 er ved at rejse sig fra.

 

Ankenævnet bemærker hertil, at denne oplysning ikke ses at have været taget i betragtning ved FerieKontos genvurdering og burde have foranlediget, at FerieKonto tog initiativ til afklaring af, om klager har været feriehindret af sygdom frem til udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2022. Er dette er tilfældet, har klager således ret til at få feriepengene overført og udbetalt uanset, om hun under sin sygdom har oppebåret andre ydelser, herunder sygedagpenge.

 

På denne baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling med undersøgelse af, om klager har været feriehindret på grund af sygdom frem til udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2022.