Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-127 / 24-05-2023

Perioder med uddannelse udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 1. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 19. april 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 27. marts 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,56 feriedage og 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 1. april 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 27. marts 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende

ferie svarende til 14,56 feriedage og 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1.

september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 14,56 feriedage og 2,08 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget

arbejdsløshedsdagpenge i 190 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31.

december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende

feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december

2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke

få udbetalt feriepenge for 14,56 feriedage og 2,08 feriedage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 3. april 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

” Dokumentation for feriehindring og anmodning om revurdering af tidligere afgørelse om afslag på udbetaling af feriepenge

 

FK har meddelt afslag på udbetaling af feriepenge i afgørelse af 1. april 2022. Der var indlagt ansøgning om udbetaling af 14,56 feriedage og 2,08 feriedage.

 

Ansøger har oplyst at der er modtaget dagpenge i sammenlagt 190 dage i 2021. Dagpenge

udbetalingerne har fundet sted fra 1. april 2021 til 31. december 2021. Dog afbrudt af et midlertidigt ansættelsesforhold (ferieafløsning) juli måned 2021.

 

Det forholder sig imidlertid sådan, at jeg pr. 23. august 2021 påbegyndte uddannelse som social- og sundhedsassistent, ved XXX. Se venligst vedhæftede Velkommen til XXX.pdf. Der er tale om et såkaldt Grundforløb 2 af et halvt års varighed, forud for påbegyndelse af Hovedforløb d. 1. februar 2022. Grundforløb 2 tages normalt på SU eller baseret på elevløn. I mit tilfælde på 110% dagpenge, bevilget at Jobcenter XXX. De 110% skyldes at uddannelsen er på positivlisten. Se venligst Brev Fra Jobcenter.pdf vedrørende bevilling.

 

Skolen stoppede på intet tidspunkt, således at der kunne afholdes reel ferie i perioden 23. august 2021 til 31. december 2021. Der var heller ikke indlagt efterårsferie. Jeg kunne godt lægge billet ind på feriepenge i perioden, med træk i dagpenge, men det ville ikke være rigtig ferie, da jeg skulle sidde med lektierne alligevel.

 

Derfor ser jeg mig selv som ferieforhindret i perioden.

 

Jeg kan godt forstå FKs afslag, på grundlag af de oplysninger der tidligere er indsendt. FK kan selvfølgelig ikke se at dagpengene dækker et non-stop uddannelsesforløb, som jeg er bundet til andet halvår 2021.

 

FK bedes herefter se på om feriepengene kan udbetales, når ansøger er optaget af uddannelse, selvom det hedder (110%) dagpenge for perioden.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 19. april 2022 fastholdt sin afgørelse af 1. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 3. april 2022 over vores afgørelse af den 1.

april 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Den 27. marts 2022 anmoder du om udbetaling af 2,08 og 14,56 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 på baggrund af ophørt ansættelsesforhold.

 

Du oplyser i ansøgningen, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 190 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Du oplyser endvidere, at du ikke har været feriehindret.

 

Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, skal Ferie-

Konto ved udbetaling af feriepenge fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i

antallet af feriedage, medmindre man har haft en feriehindring frem til 31. december

2021.

 

På baggrund af det oplyste træffer vi den 1. april 2022 afgørelse om, at du ikke kan få

udbetalt feriepengene.

 

Den 3. april 2022 anmoder du om revurdering af vores afgørelse af 1. april 2022 og

fremsender dokumentation for feriehindring.

 

Du oplyser, at du pr. 23. august 2021 påbegyndte uddannelse som social- og sundhedsassistent. Du oplyser, at uddannelsen er på positivlisten, og at du derfor modtager

110 % dagpenge under uddannelsesforløbet.

 

Du oplyser, at skolen på intet tidspunkt stoppede, således at der kunne afholdes reel

ferie i perioden 23. august 2021 til 31. december 2021. Du oplyser endvidere, at du

kunne have afholdt ferie med træk i dagpenge, men at det ikke ville være rigtig ferie, da

der ikke var ferie fra skolearbejdet.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen.

 

Begrundelse

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med

ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring

frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Du har modtaget dagpenge i 190 dage i ferieafholdelsesperioden. Du har efter det oplyste

ikke været forhindret i at holde ferien frem til ferieafholdelsesperioden udløb.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har været feriehindret på grund af skoleophold.

Skoleophold er dog ikke en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har modtaget dagpenge under et uddannelsesforløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt på grund af uddannelsesforløbet.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at uddannelse ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.