Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-103 / 06-06-2023

Perioder med ressourceforløbsydelse under ressourceforløb udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 8. februar 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 21. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 19. januar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 11,75 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 8. februar 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 19. januar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende

ferie svarende til 11,75 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 11,75 feriedage for et ophørt ansættelsesforhold, hvor du samtidig har oplyst, at du har været feriehindret.

 

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har i den forbindelse fremsendt en udbetalingsspecifikation for ressourceforløbsydelse. Det fremgår af udbetalingsspecifikationen, at du har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb for december 2021. Du har også indsendt en udtalelse fra jobcenter XXX. Det fremgår af udtalelsen fra XXX Kommune, at du var sygemeldt indtil den 1. april 2021, og at du herefter overgik til ressourceforløb.

 

Vi vurderer, at deltagelse i ressourceforløb ikke er at betragte, som en feriehindring. Den fremsendte dokumentation kan derfor ikke godkendes som dokumentation for feriehindring.  

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb i 189 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31.

december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 11,75 feriedage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 10. februar 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”…

 

I, feriekonto-feriesagsteamet, har valgt at give afslag på at udbetale mine 11,75 feriedage. I har givet den begrundelse, at jeg overgik til ressourceforløb den 1. april 2021, der ikke ses som feriehindring, og at jeg har modtaget ydelsen i 189 dage, der overstiger antallet af feriedage.

 

Jeg vil hermed klage over ovenstående afgørelse.

 

Jeg står uforstående over for afgørelsen, og mener, at respons og information fra jeres side har været mangelfuld, og ikke fyldestgørende.

 

 • Jeg starter 1. april 2020 med at skrive til jer via eBoks, og gør opmærksom på min meget sårbare psykiske og fysiske situation, og stiller spørgsmål til udbetaling af feriepenge, og information modtaget fra en af jeres rådgivere. Den 18. april modtager jeg et standardsvar.

 

 • 9. maj sender jeg igen en mail, beskriver situationen, vedlægger dokumentation fra bl.a. psykiatrien, og beder om at få udbetalt pengene. Jeg modtager svar 11. maj, og bliver bedt om at kontakte STAR.

 

 • 15. maj får jeg af vide af jer, at jeg har feriepenge til gode.

 

 • 28. maj kontakter jeg jer med svar fra STAR. I svarer den 3. juni 2020, at I henviste til STAR, da I intet kunne gøre, og når de ikke kunne gøre noget, så må jeg afvente og se, hvordan min situation er, når vi kommer tættere på den 31.12.2021.

 

 • Jeg prøver, at kontakte jer den 10. juli med en lang beskrivelse af min situation, hvor dårligt jeg har det, spørgsmål til udbetaling og information – intet svar. Jeg skriver bl.a., at jeg har en alvorlig og længerevarende psykisk sygdom, og at den vil vare ferieåret ud. At der står i jeres informationer, at det er en særlig situation, og at I så vil tage stilling til, om man kan få dem udbetalt, jeg vedhæfter dette – intet svar.

 

 • Jeg kontakter jer igen den 4. december med en beskrivelse af min situation, spørgsmål til udbetaling, gentagelse af at dokumentation kan sendes mm. Den 9. december får jeg et standard svar om, at jeg kan søge feriepenge på borger.dk. Jeg sender så mit spørgsmål igen den 9. december. Den 10. december får jeg svar om, at hvis jeg ikke er i ansættelsesforhold, så kan jeg give feriekonto besked med dokumentation. Dette sender jeg samme dag. Jeg får svar dagen efter, med nøjagtig samme mail som dagen før – der er altså ikke taget stilling til indsendt dokumentation eller mail.

 

 • Derefter hører jeg intet før en mail den 27. januar, der siger, at jeg har feriepenge til gode. Under alt dette er jeg sygemeldt, og IKKE i ressourceforløb! Alt dette er ikke noteret i jeres interne notater, som jeg har fået udleveret. Jeg kan dokumentere alt via eBoks. Der kommer først et internt notat i juli 2021.

 

 • Den 1. juli skriver jeg igen, hvor jeg informerer om min situation, skriver, at jeg nu er tildelt ressourceforløb, og har igen spørgsmål til udbetaling af feriepengene, villighed til at sende dokumentation fra psykiatri, læger, kommune mv. Den 7. juli modtager jeg nøjagtigt samme svar, som jeg gjorde den 9. og 11. december 2020.

 

Derefter har jeg haft kontakt til jeres jurist XXX, og der har vi så ikke opfattet rådgivning, og information på samme måde.

 

Udover ovenstående, har jeg også haft talrige telefonsamtaler med jer, hvor jeg har fået forskellige informationer, og hvor jeg selv har måttet følge op på mange ting.

 

Var jeg blevet rådgivet korrekt fra starten, mener jeg, at jeg havde haft mulighed for at få udbetalt mine feriepenge.

 

Med min somatiske og psykiske sygehistorie mener jeg stadigvæk, at det er meget urimeligt, at det ikke betragtes som feriehindring.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 21. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 8. februar 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 10. februar 2022 over vores afgørelse af den 8.

februar 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du skriver i din klage, at du gentagende gange har kontaktet FerieKonto med henblik på udbetaling af dine feriepenge, men at respons og information fra FerieKonto har været mangelfuld og ikke fyldestgørende. Du har desuden medsendt kopi af din tidligere korrespondance med os, ligesom du opremser en tidslinje for kontakten.

 

Du anfører blandt andet, at du fra november 2019 har været sygemeldt og overgik til ressourceforløb fra april 2021.

 

Du mener, at du ville være stillet anderledes, hvis du var blevet rådgivet korrekt.

                     

Begrundelse

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er

berettiget til at få udbetalt feriepengene. Vi vurderer også, at du ikke er feriehindret.

 

Du har modtaget ressourceforløb i 189 dage i ferieafholdelsesperioden. Du har været i ressourceforløb frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

FerieKonto skal i sager om udbetaling af overskydende ferie godkende udbetaling af

ferie, hvis en lønmodtager har modtaget visse offentlige ydelser. FerieKonto skal fratrække antallet af dage med dagpenge fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der eventuelt sker udbetaling af feriepenge.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du tidligere har været sygemeldt, og at du mener, at du har modtaget forkert vejledning. Vi finder ikke, at dette kan føre til, at sagen får et andet resultat. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du den 30. august 2021 er blevet vejledt om muligheden for udbetaling af feriepenge efter ferieafholdelsesperiodens udløb, når en lønmodtager er fratrådt. Du blev samtidig vejledt om modtagelse af offentlige ydelser og feriehindringer, herunder forskellen på ressourceforløbsydelse under jobafklaring og ressourceforløb. Den 1. november 2021 kontakter du igen FerieKonto da du har oplevet at få en anden vejledning. Du er i denne forbindelse blevet henvist til at holde fast i den vejledning, som du modtog den 30. august 2021. Den 17. januar 2022 har du telefonisk oplyst, at du er i jobafklaring. Du blev i den forbindelse bedt om at indsende dokumentation på enten et jobafklaringsforløb eller en sygemelding.

 

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af din indsendte erklæring fra XXX Kommune dateret den 26. januar 2022, at du har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb fra 1. april 2021 og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb. Det fremgår videre af erklæringen, at du har haft mulighed for at afholde ferie, da du ikke længere er sygemeldt.

 

Vi kan desuden oplyse, at et ressourceforløb efter fast administrativ praksis som udgangspunkt ikke anses for en feriehindring i ferielovens forstand. Forklaringen hertil skal findes i, at personer på ressourceforløb typisk ikke er syge i ferielovens forstand, da borgerens arbejdsevne forud for tildelingen af ressourceforløb må formodes at være varigt nedsat. For at være syg i ferielovens forstand kræves det, at en borger har en ”normal tilstand”, og at borgeren er syg i forhold til denne ”normale tilstand”. Det er typisk ikke tilfældet, når en borger er tildelt ressourceforløb.

 

Vi finder på baggrund af det ovenstående, at du ikke var feriehindret op til ferieafholdelsesperioden udløb. Vi finder desuden, at du har modtaget korrekt vejledning.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

I høringssvar, som er indgivet den 23. marts 2022, har klager anført følgende:

 

          ”...

         Jeg mener, som jeg også har beskrevet, at jeg desværre ikke har modtaget fyldestgørende og

         korrekt information vedrørende udbetaling af mine feriepenge.

 

         …

 

Jeg mener ikke, udfra deres kommentarer i genvurderingen, at deres vurdering af min doku- mentation i bl.a. perioden op til mit ressourceforløb er rimelig eller korrekt. Som sagt er der intet noteret i deres system om vores lange korrespondance i dette år, dette kommer først i 2021. Ydermere anbefaler de også som beskrevet på et tidspunkt, at se tiden an, når vi kommer tættere på 31. december 2021. Jeg kontakter dem som beskrevet også flere gange med ønsket om kontakt pga. psykisk sygdom – da jeg var sygemeldt og ikke på ressourceforløb – dette har de heller ikke kommenteret på i afgørelsen.

 

De lægger kun vægt på tiden, da jeg kom i ressourceforløb, og tager slet ikke ansvar for, hvad de ikke har rådgivet om i årene før.

 

Ydermere er det jo klart, at hvis de havde fortalt mig, at jeg ikke ville kunne få noget ud af mine feriepenge, så ville jeg selvfølgelig, havde valgt at få dem udbetalt, da de alt andet lige giver mere udbetalt, selvom man så ikke får ressourceforløbsydelse imens. Ingen lader jo 10,000 kroner gå til spilde.

 

Dette har været et langt og opslidende forløb, og jeg håber meget på jeres forståelse, og at afgørelsen kan blive ændret.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt på grund af svær psykisk og somatisk sygdom.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Det er i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 2. pkt., angivet, at lønmodtageren skal medsende dokumentation for feriehindringen fra en offentlig myndighed eller en a-kasse.

 

Egen sygdom kan være en feriehindring. I den medsendte dokumentation fra kommunen er det anført, at klager var sygemeldt og modtog sygedagpenge i perioden i perioden 27.08.2018 - 01.04.2021 og derfor var feriehindret i denne periode. Det hedder videre i kommunens udtalelse, at klager den 1. april 2021 blev visiteret til målgruppen Ressourceforløb og fra denne dato har haft mulighed for at holde ferie, da hun ikke længere er sygemeldt. Der foreligger således ikke dokumentation for feriehindring som følge af egen sygdom for perioden efter den 1. april 2021.

 

Ankenævnet tiltræder endvidere, at klagers ressourceforløbsdeltagelse ikke udgør en feriehindring i ferielovens forstand. Oplistningen i bekendtgørelsen om feriehindringer må anses for udtømmende, og klagers situation falder uden for de oplistede tilfælde.

 

På denne baggrund tiltræder Ankenævnet, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 - 31. december 2021, og stadfæster derfor den påklagede afgørelse.

 

Ankenævnet bemærker, at resultatet følger af loven, som ikke hjemler adgang til dispensation. Ufyldestgørende vejledning om muligheden for at afholde ferie under ressourceforløbet kan derfor ikke føre til et andet resultat om ret til udbetaling efter loven, og det falder uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til, om der foreligger et ansvarspådragende retstab som følge af ufyldestgørende vejledning.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.