Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-105 / 17-06-2023

Perioder med ressourceforløbsydelse under ressourceforløb udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 14. februar 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 22. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til overførsel eller udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel og udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 10. januar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 10,5 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 14. februar 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få overført feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund af at du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

 

Dette er ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Du kan læse de enkelte feriehindringer under retsgrundlaget på næste side af dette brev.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 6. marts 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Jeg henvender mig første gang til jer d. 23. november 2021, da jeg har spørgsmål om, hvordan jeg skal ansøge om at få mine feriepenge udbetalt, da jeg er under ressourceforløb…

 

Jeg bliver sendt igennem til XXX, hvor jeg forklarer at jeg gerne vil have udbetalt mine feriepenge, men skal vide hvordan jeg skal gøre det. XXX spørger om jeg er på ”ressourceforløb under ressourceforløb”, eller om jeg er på ”ressourceforløb under jobafklaring”. Det kan jeg på daværende tidspunkt ikke svare på, og XXX begynder at forklare, hvad det betyder. Han siger blandt andet, at hvis jeg er på ”ressourceforløb under ressourceforløb”, vil jeg kunne få overført min ferie til januar 2022, og få dem udbetalt der, og dermed ikke blive trukket i min månedlige ydelse fra kommunen. Jeg pointerer at det hele bliver lidt for teknisk, og at jeg bare gerne vil have dem udbetalt med det samme. Hertil siger XXX, at han vil sende noget til mig på skrift, som jeg også kan sende videre til min sagsbehandler. Han råder mig dog til at overføre ferien til 2022, og vente med udbetalingen, så jeg ikke bliver trukket i ydelse, hvis jeg er under ”ressourceforløb under ressourceforløb” - som han skriver i sit brev: ”… Som nævnt er det først til januar, du kan gøre noget.”

 

I vores samtale kommer vi også rundt om min helbredssituation - jeg er nyrepatient og tager dagligt vanddrivende medicin, og skal derfor være i nærheden af et toilet, samt at jeg i år har fundet ud af, at jeg har en genfejl, hvortil jeg har været til flere kræftundersøgelser, hvor jeg blandt andet har fået fjernet både modermærke og en stor polyp under en koloskopi.

 

Min jævnaldrende kusine er netop nu uhelbredeligt syg af kræft, vi har den samme genfejl, derfor de mange undersøgelser. Her indskyder XXX at der er tale om en feriehindring.

 

Efter vores samtale, videresender jeg det før omtalte skriv fra XXX, videre til min sagsbehandler hos kommunen. Hun læser det igennem, og har ikke nogen bemærkninger. Hun bekræfter her, at jeg er under ”ressourceforløb under ressourceforløb” og IKKE på ”ressourceforløb under jobafklaring”.

 

Jeg ansøger om overførsel af min ferie d. 9. januar 2022, via den kontaktformular som er linket i brevet fra XXX. I formularen kunne jeg ikke vælge det emne, som XXX fortalte at jeg skulle bruge - ”Overførsel af ferie pga. feriehindring”, så jeg valgte det emne som lagde sig tættest op ad det Allan skrev. Sidst i januar ringer jeg til jer, da jeg ikke har modtaget nogen afgørelse inden for de lovede 10 dage, og får besked om at behandlingstiden i øjeblikket er længere end normalt. Jeg oplyser at jeg ikke kunne vælge det før omtalte emne, og spørger ind til, om ansøgningen er kommet ind det rigtige sted, hvortil jeg får at vide, at så længe jeg har ansøgt i januar, gør det ingen forskel.

 

 1. 8. februar modtager jeg et brev i E-Boks, der forvirrer mig endnu mere, hvori der står: ”… og at du er sygemeldt i sygedagpengelovens forstand frem til og med 31. december 2021”.

 

Her er det første gang, at sygedagpengeloven bliver nævnt for mig. Jeg kontakter derfor straks min sagsbehandler, som fortæller at det også er første gang, at hun hører om det, i forbindelse med min sag. Jeg ringer derfor til jer igen, da jeg godt ved at jeg ikke er sygemeldt under sygedagpengeloven, og her bliver jeg sendt igennem tre medarbejdere, hvor jeg til sidst får at vide, at jeg skulle have været under ”ressourceforløb under jobafklaring”, for at kunne få overført min ferie til 2022 – hvilket er modstridende med den vejledning jeg fik af XXX i november 2021.

 

Som jeg nævnte i min sidste telefonsamtale med jer, er jeg sikker på at XXX ikke har vejledt mig forkert med vilje, men noget er gået helt galt – og at dét skal gå udover mig, synes jeg ikke er rimeligt. Jeg sidder i en situation, hvor de penge vil gøre en verden til forskel. Derfor vil jeg gerne klage over afgørelsen, og håber at I kan se, at det her ikke er min fejl. Jeg ringede netop til jer flere gange, for at være sikker på, at det hele blev gjort korrekt.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 22. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 6. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 6. marts 2022 over vores afgørelse af den 14. februar 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Den 23. november 2021 kontakter du os pr. telefon. Du oplyser, at du modtager ressourceforløbsydelse men ved på daværende tidspunkt ikke, om det er under jobafklaring eller ressourceforløb. Du oplyser, at du vil undersøge, om der er tale om jobafklaring. Vi sender efterfølgende en skriftlig vejledning om overførsel af ferie pga. feriehindring samt om udbetaling pga. fratrådt job eller ferie ud over 4 uger.

 

Efter vejledningen fra Feriekonto anmoder du den 10. januar 2021 om overførsel og udbetaling af 10,5 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, idet du oplyser, at du har været feriehindret. Du medsender udbetalingsspecifikation, hvoraf det fremgår, at du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

 

Den 14. februar 2022 henvender du dig pr. telefon og oplyser, at du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og ikke er sygemeldt. Vi oplyser, at ressourceforløb som udgangspunkt ikke er en feriehindring, og at ferien skulle have været afholdt senest den 31. december 2021.

 

Den 14. februar 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår, da du ikke var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december

2021.

 

Som oplyst i den skriftlige henvendelse af 23. november 2021 har man mulighed for at få udbetalt feriepenge på baggrund af fratrådt job. Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, skal vi fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i antallet af feriedage, medmindre man kan dokumentere, at man har haft en feriehindring frem til 31. december 2021. Idet du ikke har dokumenteret, at du har haft en feriehindring, kan der ikke ske overførsel eller udbetaling af feriepengene.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, hvilket som udgangspunkt ikke er en feriehindring.

 

Overførsel af feriedage kan ske, såfremt der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

Da din klage ikke giver os anledning til at ændre afgørelsen, sender vi din klage, sagens relevante dokumenter samt kopi af denne genvurdering til ATP-ankenævnet, jf. ferielovens § 39.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel og udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb hele december 2021.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at deltagelse i ressourceforløb ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.