Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-226 / 31-07-2023

Perioder med ressourceforløbsydelse udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 14. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 10. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 13. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 11,50 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 14. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 13. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 11,5 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 11,50 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ressourceforløbsydelse i 92 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 11,50 dage.

…”

 

Klagen

Klager har rettet telefonisk henvendelse til FerieKonto den 15. september 2022. Det fremgår af kundenoten, at:

 

”XXX vil gerne have en forklaring på afslag – XXX mener at være på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb. Men sagsbehandler har bekræftet at hun kan få dem udbetalt. Har oplyst at hvis sagsbehandler har bekræftet at hun er feriehindret så skal vi have en skriftlig erklæring fra sagsbehandller om XXX skal søge på ny med ja i feriehindring.”

 

Klager har supplerende ved skriftlig henvendelse til FerieKonto den 15. september 2022 anført følgende:
 

”I følge min sagsbehandler og ankerstyrelsen har de bekræftet at jeg må få udbetalt de feriepenge jeg selv har optjent da jeg kunne arbejde.

Men nu er jeg for syg til at arbejde.

 

...”

 

Klager har sammen med henvendelsen af 15. september 2022 vedlagt et skærmprint af en oversigt over klagers aktuelle diagnoser.

 

Klager har i forbindelse med ny ansøgning oplyst, at hun er feriehindret og har modtaget offentlige ydelser i 265 dage.

 

FerieKonto har den 26. september 2022 anmodet klager om yderligere dokumentation, f.eks. en udbetalingsspecifikation, der dækker hele december måned, eller en skriftlig bekræftelse fra sagsbehandleren i klagers kommune.

 

Klager har den 6. oktober 2022 klaget over FerieKontos afgørelse. Klager har i den forbindelse indsendt et skærmprint om feriepenge og modregning i ressourceforløb fra en hjemmeside på detfagligehus.dk og oplyst, at:

 

”…

 

Jeg mener at jeg har været feriehindret idet, at jeg startede med at være på sygedagpenge, og her må man ikke afholde ferie. Derefter kom jeg på ressourceforløb, og her skulle følge kommunens anvisninger omkring deltagelse i diverse kurser/forløb, hvorfor ferieafholdelse ej heller var en mulighed hér.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 10. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 14. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 6. oktober 2022 over vores afgørelse af den 14. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Du oplyser, at du mener, at du har været feriehindret, idet du startede med at være på sygedagpenge, hvor man ikke må holde ferie. Du oplyser, at du derefter kom på ressourceforløb, hvor du skulle følge kommunens anvisninger om deltagelse i diverse kurser/forløb, hvorfor ferieafholdelse heller ikke var en mulighed.

 

Du har endvidere fremsendt en ny ansøgning, hvor du oplyser, at du har været feriehindret. Du har oplyst, at din sagsbehandler og ankestyrelsen har bekræftet, at du må få udbetalt feriepengene. Du har fremsendt dokumentation i form af dokumentation for aktuelle diagnoser. Du har endvidere fremsendt dokumentation i form af information fra Det Faglige Hus om ferieafholdelse samt modregning i ressourceydelse.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har modtaget ressourceforløbsydelse i 92 dage i ferieafholdelsesperioden. I den nye ansøgning af 15. september 2022 oplyser du, at du har modtaget ressourceforløbsydelse i 265 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi lægger vægt på, at deltagelse i kurser/forløb ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Du har fremsendt dokumentation i form af information fra XXX om ferieafholdelse samt modregning i ressourceydelse. Vi lægger vægt på, at den fremsendte information omhandler kommuners fradrag for feriepenge i ressourceforløb, hvis ferien ikke afholdes. Det omhandler således ikke FerieKontos modregning af dage med offentlige ydelser fra dage med ferie.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har modtaget ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at deltagelse i ressourceforløb, herunder pålagte kurser i forbindelse med ressourceforløb, ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven, ligesom det ikke er dokumenteret, at du ikke har kunnet afholde ferie i perioden op til udløbet af ferieafholdelsesperioden på grund af egen sygdom.

 

Ankenævnet tiltræder derfor den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ankenævnet bemærker, at resultatet følger af loven, som ikke hjemler adgang til dispensation. Ufyldestgørende vejledning om muligheden for at afholde ferie under ressourceforløbet kan derfor ikke føre til et andet resultat om ret til udbetaling efter loven.