Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-112 / 09-07-2023

Nødvendigt arbejde i XXX ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 24. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 4. april 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af over-skydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 7. februar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 9,15 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 7. februar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 9,15 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 9,15 feriedage fra et ophørt ansættelsesforhold. Du oplyser, at du har været feriehindret.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trækket antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, medmindre du har haft en feriehindring frem til udløbet af ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 146 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Du har fremsendt en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at du har været feriehindret på grund af travlhed på job. Travlhed på job er som udgangspunkt ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Din arbejdsgiver oplyser, at du har været ansat til at udføre samfundskritisk arbejde i XXX, og at der i den pågældende periode har været øget sygefravær pga. coronasmitte og karantæne. Din arbejdsgiver oplyser, at du derfor ikke har kunne holde ferie.

 

Vi har forelagt spørgsmålet om feriehindring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen vurderer, at travlhed pga. corona ved XXX ikke er en feriehindring.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 9,15 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 29. marts 2022, har klager anført følgende:
 

”Jeg vil klage over afgørelsen og begrundelsen.

De anfører, at travlhed p. g. a. corona i XXX ikke er en feriehindring.

Jeg vil derfor gerne forklare lidt om arbejdets karakter. XXX er en offentlig myndighed, som henhører under Fødevarestyrelsen. XXXs arbejde er af yderste vigtighed, fordi dyr ikke kan gå mere end et par uger ekstra i staldene, før der opstår massive pladsproblemer med alvorlige dyreværnsmæssige overtrædelser til følge, hvis slagtningerne ikke udføres. Jeg er dyrlæge og har været beskæftiget med syning af levende dyr til slagtning samt efterfølgende kontrol af kødet, inden det bliver godkendt til human konsum. XXXs statsansatte medarbejdere har måttet arbejde på arbejdspladsen under hele pandemien for at sikre, at landets dyreværnslovgivning overholdes og for at sikre fødevareforsyningen. Dette er samfundsnødvendigt arbejde i lighed med det arbejde, som har fundet sted på landets hospitaler. Inden for XXX har der været øget sygefravær p. g. a. coronasmitte og karantæneregler. Dette er ikke øget travlhed, som De anfører. Dette er mangel på arbejdskraft under en alvorlig pandemi, hvor mange har været syge og mange er døde. Der har foreligget en force majeure situation, hvilket har bevirket, at min arbejdsplads ikke har kunne lade mig holde ferie. Dette har min arbejdsplads bekræftet. Jeg synes det er uanstændigt, at jeg både mister mine feriedage og ej heller må få udbetalt mine feriepenge fra en statslig instans som Feriekonto, fordi jeg har hjulpet med at holde en anden statslig arbejdsplads i funktion. Jeg har overhovedet ikke forsøgt at snyde nogen steder og har aldring før haft problemer med FerieKonto.

 

De 9,15 dage er optjent fra 19/4 til 31/8 2021, hvor jeg har arbejdet for Fødevarestyrelsen. Jeg fratrådte hos Fødevarestyrelsen 31/12-2021 og har som forklaret været forhindret i at afholde ferien. De 9,15 feriedage er således ikke optjent fra 1/9-2020 til 17-4-2021, hvorfor jeg ikke har kunnet holde ferie i denne periode, da feriedagene ikke var optjent endnu.

Jeg vil bede Dem revurdere sagen.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 4. april 2022 fastholdt sin afgørelse af 24. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 29. marts 2022 over vores afgørelse af den 24. marts 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Du har søgt om udbetaling af 9,15 feriedage fra et ophørt ansættelsesforhold. Du oplyser, at du var ansat i vikariat og ikke måtte få sommerferie, da du skulle hjælpe arbejdspladsen gennem sommerferien, og at din arbejdsgiver efterfølgende ikke kunne undvære dig i december måned.

 

Vi anmoder dig om at sende dokumentation for din feriehindring, hvorefter du sender en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver. Det fremgår af udtalelsen, at du var midlertidigt ansat i perioden 19. april til 30. september 2021, og at det var aftalt, at du ikke kunne holde ferie i perioden. Efterfølgende blev du forlænget til den 31. december 2021.

 

Din arbejdsgiver erklærer videre, at du var ansat til at udføre samfundskritisk arbejde i XXX, at der i denne periode var øget sygefravær pga. coronasmitte og karantæne, og at du derfor ikke har haft mulighed for at afholde den optjente ferie. Den 24. marts 2022 traf vi afgørelse om, at du ikke kan få overført ferie til næste ferieår, idet vi vurderer, at du ikke var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021. Du oplyser i din klage, at XXXs arbejde er af yderste vigtighed, og at XXXs medarbejdere har måtte arbejde på arbejdspladsen under hele pandemien for at sikre, at landets dyreværnslovgivning overholdes, og for at sikre fødevareforsyningen. Du oplyser, at det er samfundsnødvendigt arbejde i lighed med det arbejde, som har fundet sted på landets hospitaler. Du oplyser endvidere, at der inden for XXX har været øget sygefravær pga. coronasmitte og karantæneregler, og at dette ikke er øget travlhed men mangel på arbejdskraft. Du oplyser, at der har været force majeure, hvilket har bevirket, at din arbejdsplads ikke har kunne lade dig holde ferie.

 

Begrundelse

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trækket antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, medmindre du har haft en feriehindring frem til udløbet af ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 146 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Som det fremgår af afgørelse af 24. marts 2022, har vi forelagt spørgsmålet om feriehindring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Ifølge bekendtgørelse om feriehindringer er udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6, en feriehindring.

 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er bestemmelsen rettet mod lønmodtagere, som arbejder inden for det regionale eller kommunale sundhedsområde samt i hjemmeplejen og på plejehjem. Bestemmelsen giver således udvalgte dele af social- og sundhedspersonale på sygehusene og i den kommunale hjemmesygepleje, i hjemmeplejen og på plejehjem mulighed for at udskyde ferie. Det er styrelsens vurdering, at arbejde inden for XXX ikke er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

Da din klage ikke giver os anledning til at ændre afgørelsen, sender vi din klage, sagens relevante dokumenter samt kopi af denne genvurdering til ATP-ankenævnet, jf. ferielovens § 39.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 17. april 2022 indsendt supplerende bemærkninger til FerieKontos afgørelse. Klager har bl.a. anført følgende:

 

” Jeg finder det væsentligt, at jeg været ansat fra 19/4 til 31/12 2021 og har optjent de 9,15 feriedage fra 19/4 – 31/8. Jeg har ikke kunnet holde ferien i den periode, som gik forud for ansættelsen, og hvor jeg fik dagpenge. De pågældende feriedage var jo endnu ikke optjent på det tidspunkt!

 

Min arbejdsgiver har dokumenteret, at jeg ikke har kunnet afholde ferie på grund af force majeure under coronapandemien. Jeg har været i et ansættelsesforhold, hvor jeg har været nødt til at efterkomme min arbejdsgivers krav om ikke at afholde ferie, da væsentlige samfundskritiske opgaver ellers ikke kunne løses. Hvad skulle jeg have gjort i denne situation? Dette er ikke et retorisk spørgsmål, og jeg vil anmode om et svar, såfremt De ikke vil anerkende, at jeg har været forhindret i at holde ferie.

 

Feriekonto anfører, at bekendtgørelse om ferieforhindringer omfatter udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk, og at denne bekendtgørelse kun har relevans overfor sundhedsvæsenet, hvilket jeg finder uforståeligt. Alle, som har samfundsnødvendigt arbejde og har været nødt til at arbejde på arbejdspladser, hvor der har været mange coronasmittede ansatte med deraf øget fravær på grund af sygdom og karantæneregler, har været underlagt sammenlignelige udfordringer og dermed været i risiko for at blive forhindret i at afholde ferie.”

 

Klager har endvidere vedlagt en e-mail af 15. februar 2022 fra klagers tidligere arbejdsgiver, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

 

” Idet du var ansat til at udføre samfundskritisk arbejde i XXX, og der i denne periode har været øget sygefravær pga coronasmitte og karantæne, har der ikke været mulighed for at du kunne afholde den ferie du har optjent.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har arbejdet i XXX hele december 2021. Klagers arbejdsgiver har oplyst, at klager var ansat til at udføre samfundskritisk arbejde, og at der ikke har været mulighed for at afholde optjent ferie.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf. Ankenævnet har også lagt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at klagers arbejde i XXX, hvor klager på grund af øget sygefravær pga. coronasmitte og karantæne ikke kunne afholde optjent ferie, ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Klager har i sine supplerende bemærkninger til Ankenævnet af 17. april 2022 anført, at klager finder det uforståeligt, at det kun er arbejde i sundhedsvæsenet, der er omfattet af reglerne om feriehindringer. Ankenævnet skal hertil bemærke, at den særlige regel om at anse ”udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6,” som en feriehindring, blev indsat i feriebekendtgørelsen i december 2021 for at give sundhedspersonale mulighed for at overføre ferie, der skulle være afholdt inden 31. december 2021, for dermed at mindske presset på sundhedsvæsenet. Ankenævnet kan henholde sig til vurderingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at arbejde inden for XXX ikke er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. Da klager dermed ikke har haft en feriehindring omfattet af bekendtgørelsen om feriehindringer, skulle klager i stedet have holdt sin ferie.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.