Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-25 / 20-06-2023

Krav på udbetaling fra ATP var forældet, da anmodning blev fremsat mere end 5 år efter dødsfald

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 16. januar 2023, hvorefter der ikke er krav på udbetaling fra ATP efter afdøde XXX (herefter afdøde), der døde den 17. december 2015.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Anmodning om udbetaling fra ATP

XXX har på vegne af ægtefællen XXX (herefter klager), den 13. januar 2023 anmodet om udbetaling af pension efter afdøde, der døde den 17. december 2015. Af anmodningen fremgår bl.a. følgende:

 

”Dear Sir / Madam

I am writing on behalf of my wife XXX to assist with her enquiry. XXX is the niece and a legal heir to XXX who was a pensioner under ATP Pension in Denmark and who passed away on 17 December 2015.

The enquiry is in relation to how to make a formal enquiry into the status of XXX Pension Fund and how to make claim to any funds entitled as an heir to the deceased.

…”

 

Den påklagede afgørelse

ATP traf den 16. januar 2023 afgørelse om, at der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde, da anmodningen herom er forældet. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”We have received your mail about the death of XXX.

 

To be entitled to a lump sum on death, a claim for the lump sum must be received at ATP Livslang Pension no later than 5 years after the date of death, see section 36(2) of the ATP Act.

 

We received your request on 13.01.2023 which is more than 5 years after the date of death. Therefore, we cannot pay the lump sum to you.

 

 

If you believe, our decision is wrong, you can file your complaint with: Ankenaevnet for ATP m.m., Holmens Kanal 20, 1060 Kobenhavn K. The deadline is 4 weeks after you have received this letter.

 

…”

 

Klagen

I mail fra klager til ATP den 9. februar 2023 oplyser klager, at der er sendt en klage pr. mail og brev til Ankenævnet for ATP m.m. Efterfølgende har Ankenævnet for ATP m.m. modtaget udateret brev fra klager. Af dette brev fremgår bl.a. følgende:

 

”Dear Sir / Madam

I reference ATPs email response dated 16 January 2023 to my husband XXX enquiry in relation to my lump sum claim on of my deceased XXX ATP Pension.

 

As per instructions provided in the email message, I hereby wish to lodge a formal complaint in regards to the time limitation of five years from my XXX death date for lodging lump sum pension claims.

 

Due to the circumstances of my XXX passing Including COVID travel restrictions and her remote localities involved. it has taken until now for myself and my family to gather the necessary Information and documentation in order to understand and prepare legal claims to her belongings. My brother, my sister and I am, we are legal heir to XXX and seeking to claim what I consider we are legally entitled, giving reasonable consideration to the circumstances and the exceptional services that my XXX provided to the Danish Community.

 

…”

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 10. marts 2023 fastholdt, at klagers krav på ydelser fra ATP efter afdøde er forældet. ATP anfører i udtalelsen bl.a. følgende:

 

...

 

Sagsforløbet:

  • Afdøde modtog ATP Livslang Pension frem til november 2013, hvor udbetalingen stoppes på grund af manglende svar på leveattest.
  • Den 14. april 2016 modtager ATP en digital besked om, at afdøde døde den 17. december 2015. Beskeden er underskrevet af XXX med henvisning til afdødes familie v/ XXX. Der anmodes om udbetaling af pension frem til dødsfaldet.
  • Den 2. maj 2016 svarer ATP til den e-mailadresse, som er oplyst i den digitale besked, at ATP har brug for dokumentation på behandlingen af afdødes bo for at kunne udbetale pensionen. Derudover orienterer ATP en mulig udbetaling af en ægtefællesum og efterlyser kontaktoplysninger på en eventuel efterlevende ægtefælle.
  • Herefter hører ATP ikke noget før den 13. januar 2023, hvor ATP modtager klagers henvendelse om, at hun som niece og arving efter afdøde ønsker at gøre krav på udbetalinger fra ATP.
  • ATP svarer klager den 9. februar 2023, at kravet på engangsbeløbet er forældet.

 

ATP udtaler følgende:

ATP fastholder, at det er korrekt, at krav på udbetaling fra ATP er forældet jf. ATPlovens § 36, stk. 2. Dog burde ATP– henset til tidligere korrespondance og mulig forvirring – have været tydeligere omkring, at afslaget gælder både efterbetaling af pension og udbetaling af engangsbeløb ved død samt have vejledt bedre omkring reglerne for de forskellige ydelser.

 

Om udbetaling af et engangsbeløb efter et afdødt medlem af ATP, bør det uddybes, at det kun udbetales til ægtefæller jf. ATP-loven § 11 eller børn under 18 år jf. ATP-loven § 11 a. Udbetalingen sker udenom boet og direkte til den/de berettigede. Hvis afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle eller børn under 18 år, sker der ingen udbetaling af engangsbeløb ved død fra ATP. Disse engangsbeløb ved død er således ikke en del af arven. Klager vil som niece til afdøde ikke være en del af den berettigede personkreds og ville ej heller, selv om engangsbeløbet ikke var forældet, have været berettiget hertil.

 

Hvad angår efterbetaling af afdødes pension i perioden november 2013 og frem til dødsfaldet, ville ATP betragte afdødes bo som berettiget til at få udbetalt den pension, som afdøde selv ville have været berettiget til.

 

Det er dog ATPs opfattelse, at både afdøde og klager/afdødes bo har udvist passivitet. Som tidligere beskrevet stoppede pensionen på grund af manglende svar på leveattesten og ATP har tidligere bedt afdødes pårørende om dokumentation for, hvordan afdødes bo blev behandlet med henblik på efterbetaling af pensionen, men ATP modtog ikke svar retur.

 

ATP bemærker, at der ikke er navnesammenfald mellem anmodningen om udbetaling i 2016 og klager. ATP gik tilbage i 2016 ud fra, at afsender havde kontakt til de pårørende (og havde ingen informationer om andet) og bad derfor denne indsende dokumentation for boet og dets behandling.

 

Uanset at henvendelserne ses at komme fra forskellige afsender – der dog begge indikerer en familiemæssig tilknytning til afdøde - gælder for udbetalingsmodtagere i udlandet en anmodningsregel jf. ATP-loven § 9, stk. 4 samt § 14 a, hvorfor ATP på daværende tidspunkt ikke foretog sig yderligere.

 

ATP-lovens § 36, stk. 2 finder anvendelse for både pension- og dødsfaldsydelser fra ATP. Det følger af bestemmelsen, at krav på ydelser forælder 5 år efter, at de forfaldt til udbetaling. Da det er mere end 5 år siden, at den sidste pensionsudbetaling kunne være sket til afdøde, er pensionen forældet i sin helhed.

 

Det er ikke ATPs opfattelse, at der er omstændigheder i sagen, hvor der jf. forældelseslovens regler om suspension m.m. vil skulle ses bort fra den femårige forældelse.

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 27. marts 2023 indsendt bemærkninger til ATPs udtalelse af 10. marts 2023. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”…

  1. Please find attached of our Lawyer's document.

 

  1. Is it possible to send us a copy of the ATP legal action rules act? So we can read and understand its contents. Want to study it first. We also need more time. We need to look into your ATP rules act.

 

  1. There has been a lack of response from XXX since November 2013 (when ATP payments were stopped) because at that time XXX was seriously ill.

 

  1. The email you have received on 14th April 2016, signed by XXX by prodding a reference to the name of XXX, request in pension payments, they are not the legal heirs of XXX. XXX was XXX assistant for many years.

 

  1. Why did it take us so long to do this because XXX has all the important documents. XXX got access to all XXX documents. Our heirs (XXX, XXX and XXX) have tried earlier but couldn't get the paperwork from XXX. We get a limit.

Especially since 2019, during the covid pandemic, everything was closed. It was too difficult for us to go to the village where XXX used to lived. Too many restrictions. Not be able to travel. So that's why our time was delayed for too long.

 

…”

 

Ankenævnets sekretariat har efterfølgende sendt link til en engelsk oversættelse af ATP-loven den 25. april 2023. Som opfølgning herpå sender klager den 2. juni 2023 bl.a. følgende supplerende bemærkning:

”…

Find hard to believe that she didn’t put nominated beneficiaries given that she doesn’t have partner or children.

…”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår ATP-ydelser vedrørende et i udlandet bosat medlem, XXX, som afgik ved døden den 17. december 2015.

 

Der er efter klagers henvendelse til ATP den 13. januar 2023 spørgsmål om efterbetaling af den løbende pensionsydelse til afdøde i perioden indtil dødsfaldet fra november 2013, hvor den var blevet stoppet, da ATP ikke fik svar på den årlige anmodning om indsendelse af leveattest, som udsendes til medlemmer bosat i udlandet. Der er endvidere spørgsmål om udbetaling af engangsydelse til efterladte ved død. 

 

Ankenævnet tiltræder, at der ikke tilkommer klager som niece til afdøde noget krav på engangsydelse efter ATP-loven. Sådanne krav tilkommer alene ægtefæller, visse samlevere og børn. 

 

Ankenævnet tiltræder endvidere, at krav på efterbetaling af den løbende pensionsydelse til afdøde i perioden fra november 2013 til dødsfaldet ville tilkomme boet efter afdøde og dermed for så vidt klager som arving efter afdøde, men at ethvert krav vedrørende afdøde er forældet efter ATP-lovens § 36, stk. 2, hvorefter krav på de enkelte ydelser i henhold til loven forældes 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling. Ved klagers henvendelse i 2023 var der for længst gået mere end 5 år - ikke kun fra de løbende ydelsers forfald, men også fra korrespondancen i 2016 om indsendelse af dokumentation for berettigelse. 

 

Ankenævnet stadfæster herefter, at klager ikke kan gøre krav på nogen ydelse.