Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-167 / 18-08-2023

Krav om tilbagebetaling af feriepenge underkendt, da det måtte lægges til grund, at der var afholdt ferie uden anden indtægt end feriepenge

Ankenævnet ændrer FerieKontos afgørelse af 24. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 24. juni 2022, således at XXX (herefter klager) ikke skal tilbagebetale modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 4.671,86 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 19. maj 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 4.970,06 kr. for 6 dage med første feriedag den 16. juni 2021, at klager den 5. juli 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 4.141,72 kr. for 5 dage med første feriedag den 30. juli 2021, og at klager den 13. august 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 4.671,86 kr. for 5,64 dage med første feriedag den 18. august 2021.

 

Den 19. november 2021 indgav XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 18. august til den 25. august 2021, hvor A-kassen havde udbetalt dagpenge.  

 

I brev af 24. november 2021 orienterede FerieKonto klageren om A-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for, at ferien var afholdt i løbet af ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

 

Den 8. december 2021 indsendte klager dokumentation for afholdt ferie i juni og juli 2021 samt udbetalingskvitteringer for udbetalte dagpenge minus feriepenge.

 

FerieKonto meddelte den 16. december 2021 klager at have modtaget dokumentation for afholdelse af 11 feriedage, de ansøgte 6 med første feriedag den 16. juni 2021 og de ansøgte 5 med første feriedag den 30. juni 2021, og gjorde opmærksom på, at der fortsat var 5,64 dage, som klager ikke havde indsendt dokumentation for at have holdt som ferie eller for at have været ferieforhindret i at afholde.

 

Den 23. december 2021 indsendte klager yderligere dokumentation for ferieafholdelse af de 11 dage.

 

I et høringsbrev af 23. marts 2022 anmodede FerieKonto igen klager om dokumentation for afholdelse af de 5,64 feriedage.

 

Klager skrev den 7. april 2022 til FerieKonto, at hun ikke havde fået udbetalt feriepenge samtidig med dagpenge, at der ikke var sket dobbeltbetaling, hvilket XXX havde bekræftet igen og igen, og at FerieKonto, hvis der var spørgsmål, kunne kontakte XXX i XXX.

 

FerieKonto rettede herefter telefonisk henvendelse til A-kassen. Af FerieKontos notat om samtalen fremgår, at A-kassemedarbejderen havde bekræftet, at klager havde afholdt de 11 feriedage i juni, juli og august. Det hedder i øvrigt i notatet: ”Der bliver oplyst at XXX har også holdt ferie 29 + 30 november 2021 samt hele dec 2021.”

 

Den 20. april 2022 sendte FerieKonto en orientering til klager, hvori det bl.a. hedder:

 

”…

Vi har i dag talt med A-kassen, som har bekræftet, at der er afholdt 11 feriedage i alt i juni, juli og august 2021. A-kassen oplyste også at du havde holdt ferie i 2 dage i november 2021 og i hele december 2021. Du skal derfor indsende dokumentation for denne periode. Dokumentationen kan være udbetalingsspecifikation på dagpenge for november og december 2021 og skatteoplysninger for 2021.

…”

 

Klager indsendte herefter den 4. maj 2022 til FerieKonto en udbetalingsspecifikation udstedt af XXX A-kasse. Af denne, som i den i sagen foreliggende form er vanskeligt læsbar og ikke indscannet i fuld udstrækning, fremgår bl.a. ”Dagpenge 0,0 timer” og ”Feriedagpenge 170,2 timer”, samt at der med den 30. december 2021 som dispositionsdato er udbetalt kr. 0.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 4.671,86 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 4.671,86 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 5,64 dage, og at

du ikke er blevet trukket i dagpenge for 5,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 6 dage med første

feriedag den 18. august 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 4.671,86 kr. for 5,64 dage med afholdelse af første feriedag

den 18. august 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har

afholdt ferien. Du har den 8. december 2021 sendt dokumentation i form af

udbetalingsspecifikation på dagpenge for juni, juli og august 2021, hvor det fremkommer

at du har afholdt i alt 11 feriedage.

 

Den 16. december 2021 har vi svaret dig, at den dokumentation du har sendt på de 11

feriedage, dækker den ferie du tidligere har søgt på 6 dage med første feriedag fra den

  1. juni 2021 og 5 dage med første feriedag fra den 30. juli 2021, og at vi fortsat skal

have dokumentation på 5,64 dage.

 

Den 23. december 2021 modtaget vi igen dokumentation på de 11 feriedage.

 

Dokumentationen er ikke tilstrækkelig dokumentation. Dokumentationen skal være for en

periode der ikke tidligere er søgt feriepenge til.

 

Den 23. marts 2022 sender vi dig en høring om afholdelse af ferie.

 

Den 7. april 2022 oplyser du os, at du ikke har fået udbetalt feriepenge og dagpenge

samtidig, og har vedhæftet din udbetalingsspecifikation på dine dagpenge for juni og juli

2021, som vi tidligere har modtaget.

 

Den 20. april 2022 bekræfter a-kassen at du har holdt ferie med 3 dage i juni 2021, 4

dage i juli 2021 og 4 dage i august 2021 i alt 11 dage. Disse 11 dage, passer med de

feriepenge du har søgt på 6 dage med første feriedag fra den 16. juni 2021 og 5 dage

med første feriedag fra den 30. juli 2021.

 

De 5,64 feriedage, der er søgt med første feriedag den 18. august 2021, har vi ikke

modtaget dokumentation for at de er afholdt.

 

Din a-kasse oplyste også, at du havde holdt ferie i 2 dage i november 2021 og i hele

december 2021.

 

Den 20. april 2022 har vi bedt dig indsende dokumentation på at ferien kan være afholdt i

november eller december 2021 i form af udbetalingsspecifikationer eller

skatteoplysninger for 2021.

 

Den 4. maj 2022 indsender du dokumentation på at du har fået feriedagpenge i

december 2021. Dette er ikke dokumentation på at ferien er afholdt uden indtægt, da der

er modtaget feriedagpenge.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 10. juni 2022, har klager anført følgende:

 

” Jeg kan ikke acceptere jeres afgørelse om feriegodtgørelse, da jeg ikke har modtaget dagpenge og feriegodtgørelse i samme periode.

 

Har haft kontakt med A-kasse som oplyser at jeg IKK har fået begge ydelser på samme tid.

De har ved en fejl sendt den samme anmodning til jer 2 gange.

I bedes kontakte sagsbehandler i XXX.

Sender herved kopi med igen igen. Da jeg ikke vil godtage jeres afgørelse.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 24. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 24. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 10. juni 2022 over vores afgørelse af den 24. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Vi har modtaget din klage skriftligt. Du oplyser i din klage, at du ikke vil acceptere vores

afgørelse om feriegodtgørelse, da du ikke har modtaget dagpenge og feriegodtgørelse

i samme periode. Du oplyser samtidig, at du har været i kontakt med a-kassen, som

oplyser at du ikke har fået begge ydelser på samme tid. A-kasse skulle ved en fejl have

sendt den samme anmodning til os 2 gange. Samt at vi skal tage kontakt til sagsbehandler

ved a-kassen. Du indsender igen din dokumentation, da du ikke vil godtage

vores afgørelse.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har tidligere sendt dokumentation på at der er afholdt i alt 11 dage uden dagpenge

i perioden juni, juli og august. Dette har din a-kasse også bekræftet telefonisk.

 

Vi kan se, at du har hævet ferie med 6 dage med første feriedag den 16. juni 2021, 5

dage med første feriedag den 30. juli 2021 og 5,64 dage med første feriedag den 18.

august 2021. Der er i perioden søgt om i alt 16,64 feriedage.

 

Vi vurderer om ferien på de 5,64 dage ikke er afholdt.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 4.671,86 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det, som parterne strides om, er, om klager har dokumenteret at have holdt ferie i 5,64 dage i perioden uden indtægt fra arbejde eller modtagelse af offentlige ydelser.

 

Klager har oplyst og klagers A-kasse har over for FerieKonto bekræftet, at klager holdt ferie den 29. og 30. november og hele december 2021. Klager har oplyst, at hun ikke i denne periode modtog dagpenge.

 

FerieKonto har begrundet den påklagede afgørelse med, at den udbetalingsspecifikation vedrørende december 2021 fra klagers A-kasse, som klager indsendte til FerieKonto den 4. maj 2022, udgør ”dokumentation på at du har fået feriedagpenge i december 2021”, og at dette ”ikke er dokumentation på at ferien er afholdt uden indtægt, da der er modtaget feriedagpenge”.

 

Hertil bemærker Ankenævnet: Den indsendte udbetalingsspecifikation fra A-kassen indeholder rigtig nok angivelsen ”feriedagpenge 170,2 timer”. Da der efter udbetalingsspecifikationen er udbetalt kr. 0, kan dette imidlertid ikke tages som dokumentation af, at der er sket udbetaling fra A-kassen til klager af feriedagpenge i december 2021. Det må i øvrigt have formodningen mod sig, at klager skulle have optjent ”feriedagpenge 170,2 timer” svarende til 4,6 uger.

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at FerieKonto ikke har haft belæg for at fastslå, at klager har oppebåret feriedagpenge i december 2021, og da slet ikke for at fastslå, at det er sket i et sådant omfang, at der ikke har været afholdt ferie i 5,64 dage uden anden indtægt end feriepenge.

 

Som tidligere anført foreligger udbetalingsspecifikationen i en vanskeligt læsbar og ikke i fuld udstrækning indscannet form, og FerieKonto har åbenbart ikke fundet det påkrævet at anmode om en let læsbar og i fuld udstrækning indscannet udgave.

 

På den baggrund og under hensyn til den tid, som sagens behandling beklageligvis har taget, finder Ankenævnet, at der må træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, hvorefter det må lægges til grund, at klager har holdt ferie i 5,64 dage i november/december 2021 uden anden indtægt end feriepenge. Ankenævnet giver derfor klager medhold i klagen og ændrer FerieKontos afgørelse af 24. maj 2022 således, at der ikke skal ske tilbagebetaling af 4.671,86 kr.