Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-152 / 19-08-2023

Klage taget under realitetsbehandling uanset sprunget klagefrist. Afgørelse om ferie optjent i 2019 ophævet og hjemvist til fornyet behandling og afgørelse omfattende begrundet stillingtagen til, om der er krav på udbetaling ved det korte ferieårs udløb i 2020 eller er sket overførsel til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021. Afslag på udbetaling af feriepenge optjent i 2020-2021 stadfæstet

Sagen angår to afgørelser vedrørende XXX (i det følgende klager) truffet af FerieKonto den 28. april 2022. I den ene har FerieKonto givet afslag på udbetaling af 4,16 feriedage optjent af klager i ferieåret 2020-2021. I den anden har FerieKonto givet afslag på udbetaling af 16,64 feriedage optjent af klager i perioden 1. januar-31. august 2019.

Ankenævnet har taget klagen over afgørelserne under realitetsbehandling uanset sprunget klagefrist.

Ankenævnet stadfæster afgørelsen vedrørende de 4,16 feriedage.

Ankenævnet ophæver afgørelsen vedrørende de 16,64 feriedage og hjemviser denne sag til FerieKonto til fornyet behandling og afgørelse omfattende begrundet stillingtagen til, om klager har krav på med udløbet af det korte ferieår 2020 den 31. august 2020 at få feriebetalingen udbetalt, eller om feriedagene er overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af overskydende ferie

Klager ansøgte den 24. januar 2022 om overførsel af overskydende ferie svarende til i alt 21 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Vedhæftet ansøgningen var kopi af afgørelse af 9. november 2021 fra Jobcenter Hjørring, hvoraf fremgår, at klager med virkning fra 8. november 2021 var bevilliget fleksjob, foreløbigt med ledighedsydelse.

 

Ved brev af 26. januar 2022 kvitterede FerieKonto for klagers ansøgning og anmodede klager om at fremsende dokumentation for, at hun havde været feriehindret i hele november og december måned 2021. FerieKonto vejledte om, at dokumentationen f.eks. kunne være udbetalingsspecifikationer for den ydelse, klager havde modtaget, og/eller en underskrevet erklæring fra klagers sagsbehandler.

 

Ved elektronisk henvendelse af 27. januar 2022 fremsendte klager to udbetalingsspecifikationer fra XXX Kommune, hvoraf fremgår, at klager i perioden fra den. 8. november til den 30. november og i hele december 2021 har modtaget ledighedsydelse.

 

Ved brev af 16. februar 2022 anmodede FerieKonto klager om at fremsende yderligere dokumentation fra klagers sagsbehandler for klagers feriehindring, idet FerieKonto oplyste, at man godt kan modtage ledighedsydelse uden at være feriehindret.

 

Ved elektronisk henvendelse af 25. februar 2022 oplyste klager, at hun i perioden fra den 7. november 2021 til den 31. december 2021 ikke havde kunnet afholde ferie, ligesom hun i juledagene havde været feriehindret på grund deltagelse i virksomhedspraktik.

 

Ved brev af 1. marts 2022 anmodede FerieKonto på ny klager om at fremsende yderligere dokumentation på, at klager havde været feriehindret.

 

Ved elektronisk henvendelse af 17. marts 2022 fremsendte klager udtræk fra ”Min Plan”, hvoraf fremgår blandt andet, at klager i perioden fra 6. december 2021 til 9. januar 2022 var i virksomhedspraktik som kontormedhjælper, og at klager i perioden fra den 2. december 2021 til den 7. maj 2022 var tilknyttet Teams-kurset ”Digitalt i job igen og Jobcafe”.

 

Ved brev af 23. marts 2022 anmodede FerieKonto på ny klager om at fremsende en skriftlig, underskrevet udtalelse fra klagers sagsbehandler, hvoraf det skulle fremgå, hvorvidt klager har været sygemeldt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Den 9. april 2022 ansøgte klager om overførsel af overskydende ferie svarende til 25 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vedhæftet ansøgningen var kopi af udtalelse af 8. april 2022 fra en beskæftigelsesmedarbejder i XXX Kommune, hvoraf det blandt andet fremgår, at klager har været registreret med sygemelding i perioden fra den 24. juli 2019 til den 7. november 2021, og at klager den 8. november 2021 blev visiteret til fleksjob og siden har modtaget ledighedsydelse. Det fremgår endvidere, at klager i perioden fra den 6. december 2021 til den 31. maj 2022 har deltaget i virksomhedspraktik, og at der i perioden ikke har været indgået aftale med jobcentret om afholdelse af ferie.

 

Den 20. april 2022 traf FerieKonto afgørelse om, at klager ikke kunne få overført sin ferie til næste ferieår. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund af du har været i virksomhedspraktik samt modtaget ledighedsydelse frem til den 31. december 2021.

 

Dette er ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Du kan læse de enkelte feriehindringer i retsgrundlaget på næste side af dette brev.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

 

…”

 

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 22. april 2022 om udbetaling af de 4,16 henholdsvis 16,64 feriedage. Ved ansøgningerne oplyste klager, at hun havde modtaget ledighedsydelse i 54 dage, og at hun havde været feriehindret.

 

Ved elektronisk henvendelse den 25. april 2022 oplyste klager bl.a. følgende:

 

”...

 

Feriepenge optjent i perioden 1/9-31/10 2020 = 4,16 har der pga. Corona ikke været afholdt møde/lavet aftale med Jobcenter XXX om ferieafvikling. Jeg blev visiteret til fleksjob pr. 8/11 2021 og har indtil da været feriehindret pga. kritisk sygdom og modtaget sygedagpenge. Startede i jobrettet virksomhedspraktik den 6/12 2021 først i 4 uger (det er siden hen blevet forlænget) og kunne derfor ikke holde ferie mellem jul og nytår. Derfor havde jeg ønsket at overføre de 4,16 dage til et tidspunkt hvor jeg kunne hold ferie med familien. Er i tvivl om jeg har oplyst det rigtige antal dage med ledighedsydelse, men det er fra 8/11 2021-31/12 2021.

 

…”

 

Vedhæftet henvendelsen var den tidligere fremsendte udtalelse af 8. april 2022 fra klagers sagsbehandler ved Jobcenter XXX. 

 

Ligeledes ved elektronisk henvendelse den 25. april 2022 oplyste klager følgende:

 

”Ifm. opsigelse/fritstilling pr. 19/6 2020 skulle alle 16,64 dage afvikles inden 31/8, men ferieforhindret pga. egen kritisk sygdom og fik derfor ikke søgt om udbetaling før nu. Jeg har i 2020 ikke modtaget andre ydelser end løn/sygedagpenge”

 

Vedhæftet henvendelsen var fratrædelsesaftale mellem klager og hendes tidligere arbejdsgiver, hvoraf blandt andet fremgår, at opsigelsesperioden er 4 måneder (1. juli – 31. oktober 2020) med fritstilling pr. 19. juni 2020, at al tilgodehavende ferie (gammel og ny) vil blive afregnet med lønnen for oktober 2020, og at ferie optjent i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 vil blive indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Vedhæftet var endvidere udtræk fra ”Min Plan” med udbetalingsspecifikationer fra XXX Kommune, hvoraf fremgår, at klager i november og december 2020 modtog sygedagpenge.

 

De påklagede afgørelser

FerieKonto traf den 28. april 2022 to afgørelser om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Afgørelserne er enslydende bortset fra angivelsen af antal feriedage og ferieafholdelsesperioder. Det hedder i afgørelsen vedrørende de 16.64 feriedage:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 22. april 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende

ferie svarende til 16,64 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1.maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 16,64 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ledighedsydelse i 54 dage i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31.december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende

feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december

2021.

 

Du har samtidig oplyst, at du har været feriehindret.

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

Du har i den forbindelse fremsendt erklæring fra sagsbehandler hvoraf det fremgår at din sygemelding stoppede 7. november 2021 og derefter modtog ledighedsydelse frem til 31. december 2021.

Vi vurderer, at ledighedsydelse ikke er at betragte, som en feriehindring. Den fremsendte dokumentation kan derfor ikke godkendes som dokumentation for feriehindring.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke

få udbetalt feriepenge for 16,64 feriedage.

 

…”

 

I afgørelsen vedrørende de 4,16 feriedage er disse angivet at være ”til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021”.

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 30. maj 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Feriehindring pga. kritisk sygdom

Jeg anker hermed jeres afgørelse af 28. april 2022 jf. den tidligere ferielov §16, stk 2. ferien er afviklet i august og september 2020 og jeg var lovligt ferieforhindret pga. kritisk sygdom og derfor skal der ikke ske overførsel til nyt ferieår. Jeg er indforstået med at de 4,16 dage skal modregnes i den udbetalte ledighedsydelse, da de er optjent i den nye ferielov. Jeg forstår derimod ikke, at jeg ikke kan få udbetalt de 4,16 dages feriepenge og tilbagebetaler 4,16 dages ledighedsydelse til udbetalings Danmark, som jeg tidligere fik oplyst ved telefonisk henvendelse til FerieKonto.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. juni 2022 afvist at behandle klagen over FerieKontos afgørelser af 28. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Vedr. klage over afgørelse om overskydende ferie

 

FerieKonto fremsendte den 28. april 2022 to afgørelser om afslag på udbetaling af overskydende ferie med en klagefrist på 4 uger, jf. ferielovens § 39, stk. 1.

 

Vi har den 30. maj 2022 modtaget din klage over afgørelserne.

 

Begrundelse

Det er muligt at klage over en afgørelse om overskydende ferie. Klagen skal sendes til FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi fremsendte to digitale afgørelser om afslag på udbetaling af overskydende ferie den 28. april 2022. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 26. maj 2022. Vi modtog først din klage den 30. maj 2022. Klagen er derfor modtaget efter klagefristens udløb. Vi finder ikke, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at vi skal se bort fra fristoverskridelsen.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 27. juni 2022 fremsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

”…

I brevet fra FerieKonto af 7. juni 2022 foreligger der ikke oplysning i sagen som kan begrunde at se bort fra fristoverskridelsen. Hvis ikke kritisk sygdom (dokumenteret af læger) ikke er saglig grund nok til at dispensere fra tidsfrister, hvad kan der så tale for en dispensation?

 

Vedr.  afgørelserne fra FerieKonto af 28. april 2022:

 

De 4,16 dage optjent i perioden 1/9-31/10 2020 er optjent efter ny ferielov og jeg er derfor enig i at feriegodtgørelsen kan modregnes i den ledighedsydelse som jeg har modtaget i perioden 8/11-31/12 2021. At jeg ikke finder det fair, da jeg stadig er syg men bare modtager ledighedsydelse i stedet for sygedagpenge er en anden sag.

 

De 16,64 dage der er optjent i perioden 1/1-31/8 2019 er optjent efter den tidligere ferielov og er derfor omfattet af reglerne heraf.  Jf. §16, stk. 2 er den optjente feriegodtgørelse afviklet i juli/august 2020. Daværende arbejdsgiver holdt ferielukket i uge 30-31 2020 og de resterende 6,64 dage blev afviklet i forlængelse heraf, dvs. afviklet inden 31/8 2020. Jeg var lovligt feriehindret pga. egen sygdom og arbejdsgiver modtog sygedagpengerefusion frem til og med 31/10 2020.

Derfor skal min optjente feriegodtgørelse (fra før jeg blev syg) ikke overføres til et nyt ferieafholdelses år (hvilket jeg aldrig er blevet spurgt om eller givet tilsagn til) og ej heller modregnes i evt. ydelser jeg først modtager over et år senere.

 

Der gælder vel en forældelsesfrist på 3 år til at søge om udbetaling af min egen optjente feriegodtgørelse.

 

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager i hele 2019 og indtil den 31. oktober 2020 var ansat i XXX. Hun fratrådte som følge af sygefravær, som havde varet fra den 24. juli 2019. Hun var efter fratrædelsen fortsat sygemeldt og modtog sygedagpenge. Med virkning fra den 8. november 2020 blev hun af kommunen som følge af helbredsmæssige forhold bevilliget fleksjob og modtog derefter ledighedsydelse. Af kommunens afgørelse fremgår, at følger efter operation for hjernetumor har påført hende en væsentlig og varig nedsat funktionsevne.

 

Hun har under den tidligere ferielov optjent 16,64 feriedage i perioden 1. januar 2019-31.august 2019, som er omfattet af den gældende ferielovs § 48, stk. 1, og den tidligere ferielovs § 48 a, stk. 1, hvorefter hovedferien, jf. lovens § 14, stk. 1, skal gives i sammenhæng i perioden den 1. maj til den 30. september 2020.

 

Hun har under den nugældende ferielov om samtidighedsferie optjent 4,16 feriedage i perioden 1. september 2020-31. oktober 2020. 

 

Det fremgår af hendes fratrædelsesaftale, at de feriepenge, som hun har optjent i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 mellem den gamle og den nye ferielov, er behandlet efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. den tidligere ferielovs § 48 a, stk. 2.

 

De påklagede afgørelser angår de nævnte16,64 dage optjent i 2019 og de nævnte 4,16 dage optjent i 2020. Begge afgørelser er truffet torsdag den 28. april 2022.

 

Ankenævnets begrundelse for at tage klagerne under realitetsbehandling

Det lægges til grund, at afgørelserne er meddelt klager digitalt og har været tilgængelige for klager den 28. april 2022. Klagefristen på 4 uger skal herefter regnes fra den 28. april 2022. 

 

Torsdag den 26. maj 2022 var en helligdag (Kr. himmelfartsdag). Klagefristen må derfor anses for forlænget til den følgende hverdag.

 

Klager lider som nævnt af følgerne af operation af en hjernetumor. Klager har været sygemeldt i perioden 24. juli 2019-7. november 2021 og er den 8. november 2021 bevilliget fleksjob, idet klagers helbredstilstand er anset for væsentligt og varigt at have nedsat hendes funktionsevne, og klager er fra samme dato overgået til ledighedsydelse.  

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at klager har befundet sig i en situation med sådant behov for bistand, at klagen bør tages under realitetsbehandling, selv om den ikke blev indgivet på den indeklemte fredag den 27. maj 2022, men først mandag den 30. maj 2022.

 

Ankenævnets begrundelse for stadfæstelse af afgørelsen vedrørende de 4,16 feriedage optjent efter den nye ferielov i ferieåret 2020-2021.

Det fremgår af udtalelsen af 8. april 2022 fra kommunens jobcenter, at klager var sygemeldt indtil den 7. november 2021. I den periode har klagers sygdom udgjort en feriehindring. Fra den 8. november 2022 ansås tilstanden imidlertid for permanent, klagers arbejdsevne var varigt og væsentligt nedsat, hun var berettiget til fleksjob og overgik til ledighedsydelse. Klager har herefter fra den 8. november 2021 haft mulighed for at holde ferie, da hun ikke længere var sygemeldt. Sygdom har således fra den 8. november 2021 ikke udgjort en feriehindring i ferielovens forstand, jf. herved Ankenævnets afgørelse af 6. juni 2023 i sag 2022-103 om overgang fra sygeperiode til ressourceforløb.

 

Det fremgår af udtalelsen af 8. april 2022 fra Jobcentret, at klager fra den 6. december 2021 til den 31. maj 2022 deltog i virksomhedspraktik, og at der i perioden ikke har været indgået aftale med Jobcentret om afholdelse af ferie. Deltagelse i virksomhedspraktik indebærer imidlertid ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Udtalelsen fra Jobcentret synes da også at forudsætte, at der kunne være indgået aftale om afholdelse af ferie under virksomhedspraktikken.

 

Klager har herefter ikke som følge af sygdom eller virksomhedspraktik været forhindret i at afholde de 4,16 feriedage i perioden 8. november-31. december 2021, hvor hun oppebar ledighedsydelse.

 

Det er ubestridt, at klager ikke i perioden har afholdt ferie i de 4,16 dage med deraf følgende undladt udbetaling af ledighedsydelse.

 

Klager har på denne baggrund ikke krav på udbetaling af feriepengene for de 4,16 dage.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet FerieKontos afgørelse vedrørende de 4,16 feriedage.

 

Ankenævnets begrundelse for at ophæve afgørelsen vedrørende de 16,64 feriedage optjent under den tidligere ferielov og hjemvise sagen til FerieKonto til fornyet behandling og afgørelse omfattende begrundet stillingtagen til, om klager har krav på med udløbet af det korte ferieår 2020 den 31. august 2020 at få feriebetalingen udbetalt, eller om feriedagene er overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021

Hovedspørgsmålet vedrørende disse feriedage er, om klager med henvisning til, at hun som følge af sygdom var forhindret i at afholde ferie i det korte ferieår 1. maj-31. august 2020, har krav på med udløbet af det korte ferieår 2020 den 31. august 2020 at få feriebetalingen udbetalt, eller om feriedagene er overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021.

 

Klager har i sin ansøgning af 25. april 2022 og i sin klage af 30. maj 2022 forudsat samt i sit høringssvar til Ankenævnet af 27. juni 2022 udtrykkeligt anført at have krav på udbetaling af feriebetalingen for de 16,64 dage, som er optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 under den tidligere ferielov, ved det korte ferieårs udløb den 31. august 2020, da hun som følge af sygdom efter reglerne var afskåret fra at afholde ferie i det korte ferieår. Denne feriebetaling skal ifølge klager som optjent i 2019 under den tidligere ferielov ikke overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, når hun aldrig er blevet spurgt herom eller har givet samtykke hertil.

 

Der er ikke i den påklagede afgørelse nogen begrundet stillingtagen hertil, herunder til betydningen af § 16, stk. 2, § 38 og § 48 a i den tidligere ferielov.

 

Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling og afgørelse omfattende begrundet stillingtagen til, om klager har krav på med udløbet af det korte ferieår 2020 den 31. august 2020 at få feriebetalingen udbetalt, eller om feriedagene er overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020-31. december 2021.