Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-12 / 19-09-2023

Interessentskab havde en så foreningslignende karakter, at deltagelse ikke indebar udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed omfattet af barselsudligningsloven

Ankenævnet giver XXX (i det følgende klager) medhold i, at han ikke er bidragspligtig til Barsel.dk for 2022 og derfor ikke skal betale bidrag til Barsel.dk for 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022 om bidragspligt

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 604.638 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen over Barsel.dk´s afgørelse af 19. september 2022

Klager klagede den 23. september 2022 over denne opkrævning. I den klage hedder det bl.a.:

 

” Jeg har modtaget opkrævning, men jeg er ikke selvstændig længere. Vores virksomhed ophørte pr. 30/4-2022 (cvr nr XXXXXXXX)

 

Jeg er gået på efterløn, og har ikke nogen anden indtægt.

 

Hvis I tjekker mine oplysninger, vil det muligvis fremgå, at jeg er medejer af noget der hedder XXX. MEN det har intet med selvstændig virksomhed at gøre. Det er vores private sommerhus i XXX som sammen med ca. 240 andre sommerhuse ligger på et fællesareal benævnt ”XXX”. Det er således bare en form for andelsbevis. Vi har ikke indtægter på det, kun udgifter.”

 

Barsel.dk’s afgørelse af 13. oktober 2022

Barsel.dk fastholdt i brev af 13. oktober 2022 afgørelsen af 19. september 2022. Barsel.dk anførte som begrundelse bl.a. følgende:

 

”…

Du har oplyst, at CR-nr. XXXXXXXX er ophørt og at du er medejer af XXX, som ikke genererer omsætning.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til og med 30. september 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022. Det kræver dog, at alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden den 1. oktober 2022.

 

Du har ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2022 et aktivt CVR-nummer for selvstændig virksomhed:

 

CVR XXXXXXXX XXX

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand, og du pr. 1. oktober 2022 har et aktivt CVR-nummer, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

Det er underordnet, hvorvidt der genereres omsætning i CVR-nummeret. Din relation i CVR-registeret og din indkomst for år 2021 udløser bidragspligten for 2022. Såfremt du i år 2022 ikke registrerer et resultat som selvstændig over den maksimale dagpengesats, vil du trods din relation til CVR XXXXXXXX XXX ikke blive opkrævet bidrag.

 

...”

 

Fornyet klage af 14. oktober 2022

Klager klagede den 14. oktober 2022 og Barsel.dk’s afgørelse af 13. oktober 2022. I den klage hedder det bl.a.:

 

”…

Jeg har drevet XXX i 29 år under cvr nr. XXXXXXXX som er blevet afmeldt pr. 30/4-2022 i forbindelse med salg af XXX.

 

Min hustru og jeg købte i 2019 et sommerhus i XXX i et område som benævnes ”XXX”.

 

Det er et interessentskab som har til formål at stille arealet til rådighed for den enkelte sommerhusejer, se vedlagte.

 

Jeg har forlagt sagen for min advokat, og han har den opfattelse, at det absolut intet har at gøre med udøvelse af selvstændig virksomhed.

 

..."

 

 

Barsel.dk’s genvurdering af 31. januar 2023

Barsel.dk fastholdt i brev af 31. januar 2023 afgørelsen af 13. oktober 2022. Barsel.dk anførte som begrundelse bl.a. følgende:

 

”…

Du oplyser i din klage, at du ikke længere anser dig selv som selvstændig, da du den 30.04.2022 udtrådte af interessentskabet XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX. Du oplyser, at du nu kun er medejer i interessentskabet XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, men du mener ikke at denne involvering har noget med selvstændig virksomhed at gøre.

...

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed vil blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra overskud i et I/S eller oparbejdes uden tilknytning til et cvr-nummer. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med al selvstændige virksomhed i perioden 1, januar i indkomståret til og med 30. oktober i opkrævningsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registret er din involvering som fuldt ansvarlig deltager og ejer af 30 % af XXX, cvr-nummer XXXXXXXX, ophørt pr. 30. april 2022.

 

Du har imidlertid en fortsat aktiv relation til:

XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, som fuldt ansvarlig deltager.

 

Det er uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af interessentskabet du ejer, og hvor stor en andel af dit resultat som selvstændig i 2021, der kom herfra.

 

Et I/S er en skattemæssig transparent enhed, dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der skal betales skat af det resultat, der forekommer i et interessentskab, og det er ejerne af interessentskabet, der beskattes for deres andel af interessentskabet og dets resultatet efter skattelovgivningens almindelige regler. Et sådant opnået resultat vil fremgå af rubrik 111 (med fradrag af rubrik 112 og 113) på den enkelte interessents årsopgørelse, som danner grundlag for vurderingen af, om der er tale om et resultat, der medtages ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk.

 

Når det vurderes, om den selvstændige fortsat er aktiv med et eller flere cvr-numre, medtages involvering som fuldt ansvarlig deltager i I/S derfor også, da det potentielt kan medføre et resultat, der indgår ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Vi finder ikke, at et interessentskabs aktuelt gældende vedtægter kan danne grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand mht. resultat i indkomståret og lønindkomst, og du fortsat havde andel i et aktivt CVR-nummer pr. 1. oktober 2022, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

…”

 

Ankenævnets hjemvisning af 21. august 2023

Ankenævnet ophævede den 21. august 2023 den påklagede afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling hos Barsel.dk. med begrundet stillingtagen til, om der i et tilfælde, hvor en person i et år har haft indtægt fra en personligt drevet virksomhed, som er ophørt, og samtidig er deltager i en personligt drevet virksomhed, som ikke har givet indtægt, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtægt fra den ophørte virksomhed. Det hedder i Ankenævnets begrundelse:

 

”Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Ankenævnet har i sin praksis fastslået, at bidragspligten efter loven er betinget af, at den erhvervsdrivendes selvstændige virksomhed ikke er ophørt på opkrævningstidspunktet.

 

Barsel.dk har lagt til grund, at klager på opkrævningstidspunktet fortsat havde en aktiv relation til XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, og at klagers involvering i XXX, med cvr-nummer XXXXXXXXX, er ophørt pr. 30. april 2022.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at klager på opkrævningstidspunktet som ejer af et sommerhus på fællesgrund deltager i XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, og at denne deltagelse ikke er forbundet med indtægt.

 

På den baggrund ophæver Ankenævnet den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, om der i et tilfælde, hvor en person i et år har haft indtægt fra en personligt drevet virksomhed, som er ophørt, og samtidig er deltager i en personligt drevet virksomhed, som ikke har givet indtægt, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtægt fra den ophørte virksomhed.”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 30. august 2023

Barsel.dk har efter Ankenævnets afgørelse om hjemvisning foretaget en genvurdering af sagen og i brev af 30. august 2023 fastholdt sin afgørelse af 13. oktober 2022. Det hedder i genvurderingen:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har genvurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende, da Ankenævnet for ATP m.m. ved afgørelse af 21. august 2023 i deres sagsnr. 2023-12 har hjemvist sagen til fornyet behandling og vurdering af bidragspligt til Barsel.dk for 2022.

 

Ankenævnet ønsker en fornyet behandling med begrundet stillingtagen til, "om der i et tilfælde, hvor en person i et år har haft indtægt fra en personligt drevet virksomhed, som er ophørt, og samtidig er deltager i en personligt drevet virksomhed, som ikke har givet indtægt, ved opgørelsen af, om betingelserne for bidragspligt er opfyldt, kan indgå indtægt fra den ophørte virksomhed."

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende i 2022.

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed vil blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2022 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra overskud i et I/S eller oparbejdes uden tilknytning til et CVR-nummer. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på den oplysning om det samlede resultat fra selvstændig virksomhed, der fremgår af årsopgørelsen for 2021.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat.

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, Barsel.dk har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du de økonomiske kriterier for selvstændig indkomst og personlig lønindkomst på årsopgørelsen for 2021, for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2022. På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med al selvstændige virksomhed i perioden 1. januar i indkomståret til og med 30. oktober i opkrævningsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Ifølge oplysninger fra CVR-registret havde du. 1. oktober 2022 følgende ophørte relation, der i indkomståret 2021 havde været aktiv selvstændig virksomhed:

 

XXX, med cvr-nummer XXXXXXXX, der er registreret afhændet og ophørt pr. 30. april 2022

 

Da du er registreret udtrådt inden opkrævningstidspunktet, er denne relation ikke indgået i Barsel.dk's vurdering af din bidragspligt i 2022 som selvstændigt erhvervsdrivende.

Du havde derimod pr. 1. oktober 2022 en fortsat aktiv relation til:

 

XXX, med cvr-nummer XXXXXXX, som fuldt ansvarlig deltager.

 

Et I/S er en skattemæssig transparent enhed, dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der skal betales skat af et resultat, der forekommer i et interessentskab, og det er ejerne af interessentskabet, der beskattes for deres andel af interessentskabet og dets resultatet efter skattelovgivningens almindelige regler. Et sådant opnået resultat skal fremgå af rubrik 111 "Overskud af selvstændig virksomhed" (med fradrag af rubrik 112 og 113) på den enkelte interessents årsopgørelse, som danner grundlag for vurderingen af, om der er tale om et resultat, der medtages ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk.

 

Når det vurderes, om den selvstændige fortsat er aktiv med en eller flere aktiviteter, med eller uden CVR-numre, medtages involvering som fuldt ansvarlig deltager i I/S derfor også, da det potentielt kan medføre et resultat, der indgår ved vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Det er uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af interessentskabet du ejer.

 

Der er hverken i lov eller bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked regler om, at der, ved vurderingen af om der er aktiviteter, der skal medføre bidragspligt, kan ses bort fra visse aktiviteter eller involvering i visse typer af selskaber mv., hvorfra eventuel indkomst vil skulle beskattes som overskud af selvstændig virksomhed. En involvering i et I/S med et CVR-nummer, der på opkrævningstidspunktet er aktivt, vil derfor i relation til Barsel.dk's vurdering blive betragtet som aktiv selvstændig virksomhed. Barsel.dk har ikke mulighed for ud fra fx vilkår i et interessentskabs aktuelt gældende vedtægter eller ud fra oplysninger om, hvorvidt dette I/S har bidraget til overskuddet af selvstændig virksomhed i indkomståret - eller forventes at komme til det i kommende indkomstår - se bort fra en sådan fortsat aktiv involvering.

 

Barsel.dk har desuden ikke grundlag for at se bort fra dele af det resultat, der fremgår af årsopgørelsen, og som vi modtager oplysning om fra Skattestyrelsen.

 

Det iht. § 4a, stk. 1, nr. 1, årsopgørelsens samlede resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der danner grundlag for vurderingen af bidragspligten til Barsel.dk. Det er derfor uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk, hvor stor en andel af dit resultat som selvstændig i 2021, der kom fra de aktiviteter med eller uden CVR-nummer, der er ophørt inden opkrævningstidspunktet.

 

En hvilken som helst indkomst, der er medtaget i opgørelsen af resultat af selvstændig virksomhed og er indberettet til felt 111, vil dermed også være en del af det resultat, der indgår i den økonomiske opgørelse til brug for vurdering af bidragspligt til Barsel.dk. Såfremt det er en fejl, kan du rette henvendelse til Skattestyrelsen vedr. korrektion af din årsopgørelse, hvorefter Barsel.dk kan indhente nye oplysninger om det resultat, der indgår i vurderingen af bidragspligt.

 

Da du ud fra de registrerede og de fra Skattestyrelsen modtagne oplysninger opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand mht. resultat i indkomståret, personlig lønindkomst, og at du fortsat havde andel i et I/S med et aktivt CVR-nummer pr. 1. oktober 2022, er du dermed bidragspligtig for 2022.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme din klage over bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende, sender Barsel.dk din klage og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m.

....”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Hovedspørgsmålet under sagen er, om klager i kraft af sin deltagelse pr. 1. oktober 2022 i det ikke indtægtsgivende, CVR-registrerede samvirke, XXX, er bidragspligtig til Barsel.dk i 2022, selv om den bidragsudløsende udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i 2021 i form af campingdrift med selvstændigt CVR-nummer var ophørt den 30. april 2022.

 

I Barsel.dk’s nu foretagne genvurdering af 30. august 2023 er det fastholdt, at der efter barselsudligningsloven er bidragspligt for en person med et aktivt CVR-nummer pr. 1 oktober 2022, selv om der ikke er eller har været indtjening i den virksomhed, som det pågældende nummer angår, og virksomhed med et andet nummer og indtjening er lukket. Ifølge genvurderingen skal Barsel.dk således ved vurderingen af indkomsten ”i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på den oplysning om det samlede resultat for selvstændig virksomhed, der fremgår af årsopgørelsen for 2021”, dog således at virksomhedsophør inden 1. oktober 2022 medfører fritagelse, ”hvilket forudsætter, at alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registeret inden 1. oktober 2022”.

 

Ankenævnet bemærker hertil, at det følger af ordlyden af barselsudligningslovens § 4 a, at bidragspligt til barselsudligningsordningen påhviler ”udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed … når følgende betingelser er opfyldt …”. Det er således et grundlæggende krav, at den pågældende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed blev omfattet af barselsudligningsloven ved lov nr. 2198 af 29. december 2020. I det bagvedliggende lovforslag (LFF 2020 80) hedder det i de almindelige bemærkninger, at ”kun personer, som reelt er selvstændige,” skal omfattes af ordningen. I de specielle bemærkninger hedder det, at udtrykket ”selvstændigt erhvervsdrivende” i loven skal forstås som ”personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som har det som deres primære beskæftigelse”. Det hedder endvidere, at personer, ”der udøver ikke-erhvervsmæssig virksomhed, herunder hobbyvirksomhed, er således ikke omfattet”.

 

Barsel.dk har antaget, at klagers deltagelse i samvirket XXX indebærer udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Om XXX er det oplyst, at det er et samvirke, som er organiseret som et interessentskab om ejerskab til et areal, hvorpå der er placeret 240 sommerhuse med 240 forskellige ejere. De til enhver tid værende 240 ejere udgør interessentskabet. Sommerhusene er tinglysningsmæssigt registreret som bygning på lejet grund. Interessentskabet ledes af en bestyrelse og er registreret med CVR-nummer.

 

Efter Ankenævnets bedømmelse er der tale om et samvirke med så væsentlige foreningstræk, at den enkelte deltager ikke i kraft af deltagelsen kan anses som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed i overensstemmelse med den almindelige sproglige forståelse af, hvornår en person anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket efter bemærkningerne i det nævnte lovforslag må anses for afgørende. Afgørelsen beror ikke på, hvad samvirket har betegnet sig som, og heller ikke på, om det er registreret i CVR-registret, men alene på en bedømmelse af realiteten.

 

Når klagers deltagelse i XXX ikke kan anses som udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, udøvede klager ikke sådan virksomhed pr. 1. oktober 2022, og han er derfor ikke bidragspligtig.

 

Ankenævnet omgør herefter den påklagede afgørelse, således at klager ikke skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022 som følge af selvstændig virksomhed i 2021.