Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-111 / 25-06-2023

Ingen feriehindring i ferielovens forstand op til ferieafholdelsesperiodens udløb

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 4. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 4. april 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til overførsel af 17 feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af restferie

Klager ansøgte den 7. januar 2022 om overførsel af 17 feriedage til næste ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 4. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få overført ferien til næste ferieår. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund af sygdom. Det fremgår dog ikke af det indsendte dokumentation, at du har været feriehindret grundet sygdom, frem til den 31. december 2021.

 

Det er derfor ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Du kan læse de enkelte feriehindringer under retsgrundlaget på næste side af dette brev.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 18. marts 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”…

Den 4.marts har I sendt mig afgørelse angående overførsel af feriepenge fra 2021 til 2022 . Afgørelsen siger, at det kan jeg ikke.

Den afgørelse forstår jeg ikke. I marts 2021 var jeg indlagt heraf 5 dage på intensiv afdeling. I maj 2021 var jeg indlagt med blodprop nummer 2 . Afgørelsen betyder, at I anser sådanne livstruende sygdomme for ubetydelige. Af reglerne fremgår det ellers, at sygdom er en grund til overførsel af feriepenge.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 4. april 2022 fastholdt sin afgørelse af 4. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 18. marts 2022 over vores afgørelse af den 4. marts 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Du har søgt om overførsel af 17 feriedage på baggrund af en feriehindring. Du oplyser, at du i marts måned 2021 var indlagt og i maj måned havde blodprop nummer 2. Du oplyser, at du derfor ikke har haft mulighed for at holde ferie, idet det senere på året ikke gik an at forsømme mere arbejde.

 

Vi har anmodet dig om at fremsende dokumentation for, at du var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du oplyser efterfølgende, at du i foråret 2021 var indlagt to gange og derefter måtte bruge lang tid på at komme dig. Du oplyser endvidere, at du i efteråret havde en del arbejde og ikke kunne forsømme mere, og at du ikke kunne tage ferie.

 

Den 15. februar 2022 sender vi en vejledning til dig, hvor vi oplyser dig om, at såfremt du er i ansættelsesforhold, skal du kontakte din arbejdsgiver for overførsel af ferie.

 

Den 16. februar henvender du dig og oplyser, at du ikke har haft mulighed for at holde mere ferie i 2021. Du oplyser, at du ikke kunne holde ferie fra det vikararbejde, som du havde efter din sygdom.

 

Den 24. februar 2022 sender vi en vejledning til dig om muligheden for at få udbetalt feriepenge, hvis du er fratrådt fra den ansættelse, hvor du har optjent feriepengene. Du oplyser pr. telefon den 28. marts 2022, at du arbejder som vikar hos flere arbejdsgivere og ikke er fratrådt fra de arbejdsgivere, hvor feriepengene er optjent.

 

Den 18. marts 2022 traf vi afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår, idet du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Den 4. marts 2022 henvender du dig til FerieKonto, idet du ønsker, at vi genovervejer vores afgørelse af den 4. marts 2022. Du oplyser igen, at du var indlagt i marts 2021, og at du i maj 2021 var indlagt med blodprop nummer 2. Du anfører, at FerieKonto anser sådanne livstruende sygdomme for ubetydelige, og at det fremgår af reglerne, at sygdom er en grund til overførsel af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen.

 

Begrundelse

Overførsel af feriedage kan ske, såfremt der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Det er korrekt, at sygdom er en feriehindring i ferielovens forstand. Det er imidlertid et krav for overførsel af ferie, at man er feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Du oplyser, at du var indlagt i marts og maj 2021. Det fremgår ikke af det oplyste eller af den fremsendte dokumentation, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført feriepengene.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af 17 feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt på grund af sygdom i foråret 2021, og at klager i efteråret 2021 havde en del arbejde og ikke kunne forsømme mere, og at klager derfor ikke kunne holde ferie.

 

Det fremgår af § 22 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring. Efter bekendtgørelsens § 2 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klager ikke har været feriehindret på grund af sygdom op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, idet klagers sygdomsperiode lå i foråret 2021. Ankenævnet har desuden lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring, er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at det ikke er en feriehindring i ferielovens forstand, at en lønmodtager har haft en del arbejde og derfor ikke kunne holde mere ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til overførsel af 17 feriedage til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.