Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-141 / 20-06-2023

Ingen feriehindring i ferielovens forstand op til ferieafholdelsesperiodens udløb

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 9. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 18. maj 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til overførsel af overskydende ferie til næste ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af restferie

Klager ansøgte den 7. januar 2022 om overførsel af 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 9. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få overført ferien til næste ferieår. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund af sygdom.

 

Dette er ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Du kan læse de enkelte feriehindringer under retsgrundlaget på næste side af dette brev.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 6. april 2022, har klagers fagforening bl.a. anført følgende på vegne af klager:
 

”På vegne af vores medlem fremsendes hermed klage over afslag på overførsel af ferie.

 

Feriekonto skriver i afgørelsen at ferien ikke kan overføres, da sygdom ikke er en feriehindring, hvilket vi ikke er enige i jf. jeres eget link til borger.dk står der at egen sygdom er en ferie hindring.

 

XXX har været sygemeldt under og efter fleksjob, og har ikke stået til rådighed i perioden.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 18. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 9. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”FerieKonto har modtaget din klage af den 6. april 2022 over vores afgørelse af den 9. marts 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Din fagforening har på vegne af dig fremsendt en klage.

 

Det fremgår af klagen, at FerieKonto skriver i afgørelse af 9. marts 2022, at ferien ikke kan overføres, da sygdom ikke er en feriehindring. Din fagforening er ikke enig heri. Der henvises i klagen til et link på borger.dk, hvor det fremgår, at egen sygdom er en feriehindring.

 

Det oplyses endvidere i klagen, at du har været sygemeldt under og efter fleksjob og ikke har stået til rådighed i perioden.

 

Begrundelse

Overførsel af feriedage kan ske, såfremt man har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Den 7. januar 2022 anmoder du om overførsel af 4 ugers ferie, som du på grund af sygemelding ikke har haft mulighed for at afholde. Du oplyser, at du er sygemeldt som fleksjobber og uden arbejde. Du sender dokumentation for udbetaling af ledighedsydelse for december 2021.

 

Den 8. februar 2022 anmoder vi dig om at fremsende yderligere dokumentation for din feriehindring.

 

Den 11. februar 2022 sender du oplysninger fra Jobcenter ved XXX Kommune om, hvilken ydelse, du har modtaget i november og december, og hvilke forløb du har deltaget i. Heraf fremgår det, at du i november og december har modtaget ledighedsydelse som ledig fleksjobvisiteret. Det fremgår desuden, at du siden 15. oktober 2021 har været tilknyttet anden aktør med henblik på at komme i praktik. Det oplyses endvidere, at du fortsat er tilknyttet aktøren og er startet i praktik den 19. januar 2022.

 

Den 25. februar 2022 anmoder vi dig om at fremsende yderligere dokumentation for din sygemelding.

 

Den 8. marts 2022 sender du en ny udtalelse fra Jobcenter ved XXX Kommune. Heraf fremgår det bl.a., at du har været sygemeldt fra din tidligere arbejdsplads i perioden 2. marts 2020 til 31. juli 2021, hvor du opsiges og overgår til ledighedsydelse. Det fremgår endvidere, at du derudover har været registreret som sygemeldt i perioden 18. september 2021 til 17. oktober 2021.

 

Jobcenteret oplyser endvidere, at din fagforening plæderer for, at du qua din fritagelse for joblog ikke står til rådighed for et fleksjob og dermed ikke skal anses som sygemeldt. Jobcenteret oplyser, at de ikke er enige i denne betragtning, og at du ikke har været sygemeldt siden 17. oktober 2021.

Den 9. marts 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår, idet du ikke var feriehindret frem til 31. december 2021.

 

Idet FerieKonto ikke er omfattet af den fremsendte fuldmagt, kontaktede vi dig den 10. maj 2022, hvor du bekræftede, at din fagforening kan behandle din sag.

 

FerieKonto skal beklage, at det fremgår af afgørelsen af 9. marts 2022, at vi ved afgørelsen har lagt vægt på oplysningen om, at du ikke har holdt ferien på grund af sygdom, og at dette ikke er en feriehindring i ferielovens forstand. Dette ændrer dog ikke på, at det i henhold til ferieloven er en betingelse for overførsel af ferie på grund af feriehindring, at man har været feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

 

Høringssvar fra klager

Klagers fagforening er, på vegne af klager, fremkommet med følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

Vi finder det nødvendigt at præcisere, at en fleksjobs visiteret person, der bliver sygemeldt, kun kan få sygedagpenge så længe der er en ansættelse i en virksomhed. Når ansættelsen ophører, bliver man automatisk placeret på ledighedsydelse, selv om man fortsat er uarbejdsdygtig.

 

XXX er sygemeldt fra sin ansættelse grundet en arbejdsskade og bliver opsagt. XXX overgår i den forbindelse til ledighedsydelse august 2021. Det aftales at XXX fra oktober 2021 skal i praktik som led i en afklaring, da der er tilkommet nye skånehensyn som følge af den arbejdsskade XXX pådrager sig i seneste ansættelsesforhold.

 

XXX er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, da han er under afklaring hos anden aktør. Det er ikke tilladt at afholde ferie under et tilbud i jobcenteret, og derfor er det vores helt klare vurdering at XXX er forhindret i at afholde ferie.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af 4 ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring. Klagers fagforening har på vegne af klager anført, at klager har været sygemeldt under og efter fleksjob, at klager ikke har stået til rådighed i perioden, samt at det ikke er tilladt at afholde ferie under et tilbud i jobcenteret.

 

Det fremgår af § 22 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring. Efter bekendtgørelsens § 2 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført i genvurderingen af 18. maj 2022, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at klager ikke har været feriehindret på grund af sygdom op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, idet klager ifølge oplysninger fra jobcenteret ved XXX Kommune ikke har været sygemeldt siden den 17. oktober 2021. Ankenævnet har desuden lagt vægt på, at et tilbud gennem jobcenteret ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Ankenævnet skal bemærke, at der er sket en formel fejl i FerieKontos sagsbehandling, idet begrundelse i afgørelsen af 9. marts 2022 er objektivt forkert. I FerieKontos genvurdering af 18. maj 2022 er der givet korrekt begrundelse.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til overførsel af 4 ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.