Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-185 / 14-06-2023

Indsigelse over registrerede ATP-bidrag indgivet for sent

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 8. juli 2022, hvorefter ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet og registreret ATP-bidrag for XXX (herefter klager) for 1994 ud over de 590 kr., som er indberettet, indbetalt og registreret i 1994, da klager ikke har henvendt sig til ATP før udløbet af indsigelsesfristerne i ATP-loven, jf. denne lovs § 36, stk. 1.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Indsigelsen

Klager oplyser ved telefonisk henvendelse til ATP den 28. og 30. juni 2020, at der i 1994 er registreret 3 måneders ATP-bidrag for ham, og at han mener at mangle 9 måneders ATP-bidrag for beskæftigelse i 1994.

 

 

 

Den påklagede afgørelse

ATP traf den 8. juli 2022 afgørelse. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

Afgørelse

 

ATP har ikke mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet og

indbetalt flere ATP-bidrag for dig for i 1994. Det skyldes, at du har henvendt dig til ATP efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1.

 

Grundlaget for afgørelsen

 

ATP kan oplyse, at et medlem af ATP har ret til at gøre indsigelse i forhold til ATP over registrerede ATP-bidrag - eller mangel på samme - hvis medlemmet henvender sig til ATP inden udløbet af lovbestemte frister på henholdsvis 3 eller 5 år. Reglen findes i ATP-lovens § 36, stk. 1, som har følgende ordlyd:

 

  • 36. Indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag kan ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af underretning om bidragene i årsopgørelsen eller ved anden meddelelse. 1 andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 

For året 1994 er der indberettet og registreret ATP-bidrag på 590 kr. for dig. Da du først har henvendt dig til ATP i juni 2022 med indsigelse over ATP-bidrag for 1994, er fristen for at gøre indsigelse over ATP-bidrag udløbet. ATP har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for dig i 1994.

 

1 1994 blev lønmodtagere/medlemmer af ATP orienteret om deres registrerede ATP-bidrag via årsopgørelsen fra skattevæsenet (dette er også orienteringsmåden i dag). Du har således i din årsopgørelse for 1994 modtaget information om ATP-beløbet og kunne derved orientere dig om, hvorvidt det stemte overens med ATP-oplysningerne på dine lønsedler. I denne situation gælder ATP-lovens 3-årige indsigelsesfrist, jf. § 36 som gengivet ovenfor.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 22. juli 2022, har klager anført bl.a. følgende:

 

”Hermed anker jeg afgørelsen i ATP

 

Jeg var i 1994 ansat i et firma, som i slutningen af året gik konkurs.

 

Jeg arbejdede de sidste 2 mdr. af 1994 i et andet firma, som havde samme ejer.

 

Det sidste firma har indbetalt atp og tilsyneladende er der indbetalt 1 måned fra det første firma.

 

Grunden til at jeg klager over afgørelsen er:

 

  1. Jeg har lønsedler, som viser at der hver måned er trukket 64,80 kr. til atp i 1994


Jeg har været i god tro, om at de penge, som er trukket fra min løn, hver måned, hele året, skulle være indbetalt.

 

  1. Et advokatfirma har behandlet konkursboet. Hvor er deres ansvar for at alt går rigtigt til?

 

  1. I 1995 får jeg udbetalt feriepenge fra Lønmodtagernes Garantifond. Hvorfor hjælper LG

ikke, med at gøre opmærksom på, at der kan være andre problemer, end feriepenge?

 

Der blev fra de andre medarbejdere "joket" med at jeg blev overflyttet sammen med øvrigt køkkeninventar, til den anden restaurant. Jeg kunne da ikke forestille mig at min chef, som gerne vil beholde mig i sit andet firma, vil snyde mig for min atp.

 

Hvis tallene holder, om at 590 kr., er for 3 mdr., så skulle der være 1769,99 kr. som ikke er blevet indbetalt i 1994.

 

Hvor mange penge kunne det være blevet til, når de blev investeret, som jeg mangler til at supplere min Arne-pension, på 13.500 kr. pr. md. før skat?

…”

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 19. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 8. juli 2022. ATP anfører i udtalelsen bl.a. følgende:

 

”...

I mail modtaget i Ankenævnet den 22. juli 2022 har XXX (klager) klaget over, at ATP Livslang Pension (ATP) i brev af 8. juli 2022 har truffet afgørelse om, at klager i forhold til evt. manglende ATP-bidrag i året 1994 har henvendt sig til ATP efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister. Afgørelsen medfører, at ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde have været indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for ham for året 1994.

 

Ankenævnet har i mail af 28. juli 2022 bedt ATP om en udtalelse i sagen.

 

ATP har gennemgået sagen på ny og fastholder afgørelsen om, at vi ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet, indbetalt og registreret flere ATP-bidrag for klager i året 1994 end de kr.590, som er indberettet, indbetalt og registreret for året.

 

ATP kan, til brug for ankenævnets vurdering, oplyse følgende:

  • Ved telefoniske henvendelser til ATP den 28. juni og 30. juni 2022 oplyser klager, at der i 1994 er registreret 3 måneders ATP-bidrag for ham, og at han mener at mangle 9 måneders ATP-bidrag for beskæftigelse i 1994.

 

  • I digital besked den 30. juni 2022 oplyser ATP (som det også er blevet oplyst klager telefonisk), at klager som lønmodtager har en indsigelsesfrist på 3 til 5 år og at vi desværre ikke har mulighed for at hjælpe med ATP-bidrag for 1994.

 

  • I mail af 1. juli 2022 redegør klager for de ATP-bidrag, som han mener at mangle, og oplyser, at daværende arbejdsgiver i 1994 gik konkurs. Klager vedhæfter en lønseddel for september måned 1994.

 

  • I brev af 8. juli 2022 træffer ATP afgørelse om, at vi ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet, indbetalt og registreret flere ATP-bidrag for klager i året 1994, idet han ikke har gjort indsigelse overfor ATP inden for indsigelsesfristerne i ATP-lovens § 36.

 

Det præciseres i afgørelsen, at ATP kan træffe afgørelse og besvare spørgsmål, der angår ATP-reglerne, men ikke har mulighed for at svare på de af klager rejste spørgsmål om advokaters og LG’s (Lønmodtagernes Garantifond) pligter i konkursboer.

 

Det er afgørelsen af 8. juli 2022, der er indbragt for Ankenævnet.

 

Da der ikke er fremført nye oplysninger i klagen af 22. juli 2022, som kan ændre vurderingen, fastholder vi afgørelsen af 8. juli 2022, og henviser hertil.

 

For så vidt angår klagers spørgsmål om, hvor mange penge det kunne være blevet til ift. en korrekt ATP-indbetaling i 1994, kan vi for den gode ordens skyld oplyse, at ATP pr. 1. august 2022 har registreret en pensions-ret for klager ved alder 67 år (klager er p.t. 62 år) på i alt 21.438,03 kr. Ved pensions-ret forstås en årlig livslang ydelse. Den årlige pension ville i stedet have været 21.982,18 kr., såfremt der var indberettet fuldt A-bidrag i 1994 og alle andre ATP-bidrag i de øvrige bidrags-år forbliver uforandrede.

 

ATP kan henvise til Ankenævnets behandling af tidligere lignende sager om indsigelsesfristen, fx Ankenævnets journalnumre 2018-21 og 2019-40.

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 26. august 2022 indsendt bemærkninger til ATPs udtalelse af 19. august 2022. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”…

Det er jo ikke kun medarbejder-delen, som jeg har mistet, selv om det er trukket ud af min løn.

 

Jeg mangler jo også arbejdsgiverdelen.

 

...”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., kan indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle være indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

 

Af de grunde, som ATP har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens indsigelsesfrister var for sent, da klager henvendte sig til ATP i juni 2022 vedrørende indbetaling af ATP-bidrag for 1994.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse.