Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-157 / 26-05-2023

Ikke mulighed for at dispensere fra pligten til at betale til barselsudligningsordningen

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 16. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 801.782 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 6. oktober 2021 telefonisk klaget over denne opkrævning. Det fremgår af Barsel.dks telefonnotat:

 

”… taler d. 06.10.2021 med selvstændig, som undrer sig over at modtage opkrævning, da vedkommende ikke mener at være en del af målgruppen. Jeg oplyser at årsindtægt fra selvstændig virksomhed for 2020 danner grundlag for opkrævning. Arbg. er meget frustreret.

 

Samme dag sender klager en skriftlig klage til Barsel.dk. Det anføres i klagen bl.a.:

 

”Jeg har fået et brev, at jeg skal betale 1.225 til barsel.dk, da jeg havde et overskud i 2020 på ca. 800.000.

Jeg er ganske rystet over dette krav.

I 2020 havde jeg mit ENESTE gode år nogensinde, og netop derfor kunne jeg ikke søge dispensation i 1. halvdel af 2021, da corona lukkede min butik ned. Min indtægt i 2021 indtil nu har kun været 30 % af indtægten i 2020 – og nu skal jeg også betale til barsel.dk.

Jeg har aldrig selv søgt om barselspenge, da jeg fik min søn for 19 år siden, og har ikke søgt om covidpulje, da jeg ville klare mig selv.

Jeg er ganske enkelt vred og frustreret over, at jeg ikke gjort brug af tilskud overhovedet, og så skal jeg i en alder af 57 år betale til andres barsel!!!

Vil i venligst slette mig fra denne ordning.”

 

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 16. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 6. oktober 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk.

Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger,

som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din

årsopgørelse fra sidste år.

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i

lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Som udøver af selvstændig

erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et

resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som

selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal

dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst,

der overstiger dit resultat som selvstændig.

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har

en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at

skulle betale bidrag.

 

Din beregning

Vi har på grundlag af din klage den 6. oktober 2021 på ny indhentet oplysninger om din

årsopgørelse hos Skattestyrelsen. Nedenfor kan du se din beregning af dit resultat som selvstændig, din eventuelle personlige lønindkomst, beløbet for den maksimale

dagpengesats og bidragssatsen for dette kalenderår.

 

Overskud af selvstændig virksomhed                                    801.782,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Underskud af selvstændig virksomhed                                  0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Fradrag for medarbejdende ægtefælle                                  0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Dit resultat som selvstændig                                                    801.782,00 kr.

"Overskud af selvstændig virksomhed" fratrukket

"Underskud af selvstændig virksomhed" og fratrukket

"Fradrag for medarbejdende ægtefælle"

 

Personlig lønindkomst                                                              0,00 kr.

(Oplyst fra Skattestyrelsen)

 

Den maksimale dagpengesats                                                  231.920,00 kr.

 

Bidragssats                                                                                1.225,00 kr.

(Fastsættes i loven)

 

Du kan få fradrag for bidraget

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultat som selvstændig på 801.782,00 kr. og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2020. Klager har heller ikke bestridt, at hun ved indgivelse af klagen fortsat drev selvstændig erhvervsvirksomhed. Da klager herved fortsat udøver erhvervsvirksomhed i lovens forstand, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Herefter – og da der ikke kan dispenseres fra bidragspligten – tiltræder Ankenævnet den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.