Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-87 / 11-09-2023

Ikke bidragspligt til Barsel.dk for person, som har bopæl og væsentlig selvstændig erhvervsvirksomhedsudøvelse i udlandet

Ankenævnet giver XXX (i det følgende klager) medhold i, at han ikke er bidragspligtig til Barsel.dk for 2021 og derfor ikke skal betale bidrag til Barsel.dk for 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021 om bidragspligt

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 251.499 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen over Barsel.dk´s afgørelse af 28. september 2021

Klager klagede den 30. september 2021 over denne opkrævning. I den klage hedder det bl.a.:

 

”Klage vedr. Bidrag til Barsel.dk ….

Oplysningerne i SKATs årsopgørelse er for så vidt ang. Danmark rigtige. Men jeg er fraflyttet Danmark og bosat i Tyskland og opretholder i Tyskland en indkomst, der overstiger min indtjening fra selvstændig erhvervsdrivelse i Danmark. Set på den baggrund mener jeg ikke at komme i betragtning til dansk barselsgodtgørelse eller at skulle betale til ordningen?

Jeg beder derfor om at få afgørelsen omgjort.

…”

Af SKAT’s årsopgørelse for klager for 2020 fremgår, at klager er bosat i Tyskland og begrænset skattepligtig i Danmark. Hans eneste skattepligtige indkomst i Danmark er overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelsen indeholder følgende opgørelse:

 

”Overskud virksomhed/udlejningsejendom 251.499

 

Renteudgifter i virksomhed -40.765

 

Resultat af virksomhed 210.734

 

Arbejdsmarkedsbidrag 16.858

 

Personlig indkomst 193.876”

 

Klager havde fremsendt dokumentation for betydelige indtægter fra ”XXX” og fra ”XXX” og beskatning heraf i Tyskland i 2018 og 2019. Klager havde endvidere fremsendt dokumentation for, at han som XXX i XXX, XXX, med et ”XXX” i 2020 havde fremsendt månedlige fakturaer til XXX, XXX, på mellem 6 og 12 ”XXX” á 800 EURO.

 

Barsel.dk’s genvurdering af 9. februar 2022

Barsel.dk fastholdt i brev af 9. februar 2022 afgørelsen af 28. september 2021. Barsel.dk anførte som begrundelse bl.a. følgende:

 

”…

Du har i klagen oplyst, at du har personlig lønindkomst i udlandet, der ikke er medtaget ved beregning af din personlige lønindkomst. Da Skattestyrelsen ikke kender indkomsten fra udlandet, har vi har bedt dig indsende dokumentation for denne udenlandske indkomst. Vi har modtaget dokumentation fra dig den 16.11.2021, i form af månedlige fakturaer udstedt fra din selvstændige virksomhed XXX til XXX. Det fremgår ikke om der er sket betaling heraf.

 

Det er dog vores vurdering, at en sådan indkomst ikke er en personlig lønindkomst, men er en indkomst i den selvstændige virksomhed. Ved vurderingen af om du er bidragspligtig til Bar-sel.dk som selvstændig erhvervsdrivende vil denne indkomst derfor skulle tillægges resultatet af selvstændig virksomhed og ikke den personlige lønindkomst. Inddragelse af den udenlandske indkomst vil dermed ikke kunne medføre at den personlige lønindkomst bliver større end indkomsten fra den selvstændige virksomhed. Dermed vil inddragelse af den udenlandske indkomst ikke ændre på, at dit resultat som selvstændig er større end din personlige lønindkomst.

 

Da dit resultat som selvstændig overstiger den maksimale dagpengesats, og du ikke har

en personlig lønindkomst, som overstiger dit resultat, opfylder du betingelserne for at skulle betale bidrag.”

 

Ankenævnets hjemvisning af 26. juni 2022

Ankenævnet ophævede den 26. juni 2022 den påklagede afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling hos Barsel.dk. med henblik på en stillingtagen til, hvilken betydning det har for bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a, at klager har bopæl i udlandet og derfor alene er begrænset skattepligtig i Danmark af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed og legalt afskåret fra ret til kompensation efter barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Det hedder i Ankenævnets begrundelse:

 

”Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Klager har bopæl i udlandet og er alene begrænset skattepligtig til Danmark.

 

Ankenævnet tiltræder, at klagers indtægt i 2020 i Tyskland ikke er personlig lønindkomst, men indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan imidlertid ikke som anført af Barsel.dk i genvurderingen blive tale om at lade denne indkomst indgå i opgørelsen af overskud ved selvstændig virksomhed efter barselsudligningsordningens § 4 a, stk. 1, nr. 1, eftersom indkomsten ikke er skattepligtig til Danmark.

 

Begrænset skattepligt til Danmark indebærer, at der alene er beskatning i Danmark af indkomst hidrørende fra Danmark, f.eks. som i dette tilfælde fra udleje af fast ejendom. Klagers bopæl i udlandet indebærer, at klager efter de lovmæssigt opstillede betingelser er udelukket fra deltagelse i barselsudligningsordningen som modtager af kompensation, jf. barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Barsel.dk har ikke i den påklagede afgørelse taget stilling til, hvilken betydning – om nogen – det har for bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a, at klager har bopæl i udlandet og derfor alene er begrænset skattepligtig i Danmark af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed og legalt afskåret fra ret til kompensation efter barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Ankenævnet ophæver derfor den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til Barsel.dk med henblik på en stillingtagen dertil.”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 17. oktober 2022

Barsel.dk har efter Ankenævnets afgørelse om hjemvisning foretaget en genvurdering af sagen og i brev af 17. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Det hedder i genvurderingen:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig igen, fordi Ankenævnet for ATP mm. den 26. juni 2022 har ophævet vores afgørelse af 9. februar 2022 og hjemvist sagn til Barsel.dk med henblik på stillingtagen til oplysningerne om, at du har bopæl i Tyskland og alene er begrænset skattepligtig til Danmark.

 

Vi har derfor genvurderet din sag om bidragspligt til Barsel.dk i 2021 som selvstændigt erhvervsdrivende, hvor vi særligt redegør for disse forhold.

 

Du har den 30. september 2021 klaget over vores afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Vi fastholder, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at vi har sendt begrundelse for afgørelsen og vores nye genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m., til videre behandling i din klagesag.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

Derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i § 4a, stk. 1, i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed i indkomståret overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår og størrelsen heraf, som skal anvendes ved vurderingen af, om der er drevet selvstændig virksomhed, og om der dermed er bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligten i 2021 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom eller royalties.

 

En selvstændigt erhvervsdrivende skal ikke betale bidrag, hvis man i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Man skal derfor ikke betale, hvis man har en personlig lønindkomst, der overstiger resultat fra selvstændig virksomhed. Ved opgørelsen af den personlige lønindkomst, kan lønindkomst fra udlandet medregnes. Da Barsel.dk ikke modtager oplysning om sådan indkomst fra Skattestyrelsen, skal vi modtage dokumentation herfor i form af lønsedler, eller hvad der svarer til en årsopgørelse fra bopæls-/indkomstlandet.

 

Du har oplyst, at du udover den indkomst fra selvstændig virksomhed, som vi har modtaget oplysning om fra Skattestyrelsen, også har indkomst fra selvstændig virksomhed i Tyskland. Der er ingen oplysninger om, at du skulle have lønindkomst udenfor Danmark.

 

Baseret på oplysningerne fra Skattestyrelsen vedr. indkomstår 2020 havde du indberettet et resultat af selvstændig virksomhed på 251.499 kr. og en personlig lønindkomst på 0 kr. Den maksimale dagpengesats var i 2020 på 231.920 kr. Du opfylder dermed de økonomiske kriterier for at være bidragspligtig.

 

Betydning af bopæl i Tyskland og begrænset skattepligt i Danmark

 

  • 4a, i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, der indeholder reglerne om bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, tager ikke højde for, om den selvstændiges bopæl er udenfor Danmark eller om den selvstændige er fuldt eller begrænset skattepligtig i Danmark. Bidragspligten afgøres ud fra indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen.

 

Ankenævnet henviser til, at 'Klagers bopæl i udlandet indebærer, at klager efter de lovmæssigt opstillede betingelser er udelukket fra deltagelse i barselsudligningsordningen som modtager af kompensation, jf. barselsudligningslovens § 3a, jf. barselslovens § 3.'

 

Det er vores vurdering, at der ikke er tale om legal udelukkelse fra retten til barselsdagpenge og kompensation, men at retten til disse ydelser afhænger af en konkret vurdering.

 

Retten til barselsdagpenge er betinget af, at borger ved fraværsperiodens begyndelse har lovligt ophold i Danmark, eller efter EF-forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger (EF-forordning 883/04 og EF-forordning 987/2009) eller efter en international aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, jf. barselslovens§ 3, stk. 1

og 4. Man er omfattet af EF-forordningen, hvis man bevæger sig over grænserne inden for forordningens geografiske anvendelsesområde (EU/EØS og Schweiz).

 

Retten til barselsdagpenge er også betinget af, at borgers indkomst beskattes i Danmark, jf. § 4, stk. 1 i barselsloven. Denne regel om beskatning i Danmark gælder dog ikke for de persongrupper, der er omfattet af EF-forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger, eller som efter en international aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, jf.§ 4, stk. 3 og 4, i barselsloven.

 

En person er som hovedregel omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor personen udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed (EF-forordningen 883/04, artikel 11, stk. 3, litra a). Der er ikke et krav om, at personen skal betale skat i den pågældende medlemsstat.

 

For borgere, der har arbejde eller udøver selvstændig virksomhed i mere end et EØS-land, skal der træffes afgørelse om, hvilket lands lovgivning de hører under. Afgørelsen skal træffes af myndighederne i det land, hvor borgeren bor. I Danmark træffes afgørelsen af IPOS (EF-forordning 883/04, artikel 13, og EF-forordning 987/2009, artikel 16).

 

En person med selvstændig indkomst i Danmark og bopæl i et EU/EØS-land, hvor den selvstændige også har indkomst som selvstændig eller lønindkomst, er dermed ikke alene som konsekvens af bopæl udenfor Danmark eller begrænset skattepligt i Danmark legalt afskåret fra at modtage barselsdagpenge. Det vil derimod afhænge af en konkret vurdering af den selvstændiges forhold når/hvis den selvstændige påbegynder en fraværsperiode efter barselsloven. Er den selvstændige efter den konkrete vurdering berettiget til barselsdagpenge, vil der også kunne opnås ret til kompensation fra Barsel.dk, hvis forudsætningerne herfor vedr. barnets fødselstidspunkt, og et resultat som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats, er opfyldt.

 

Det er tidligere fastslået af Ankenævnets, at:

 

'Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt'

 

'Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der - som bidragspligten i § 4 a er fastlagt - i den bidragspligtige kreds 'givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år', jf. herved bemærkningerne til lovforslagets§ 1, nr. 5.'

 

Det er Barsel.dk's vurdering, at der med hensyn til bopæl udenfor Danmark og begrænset skattepligt i Danmark, vil være tale om forhold, der konkret kan føre til, at den selvstændige ikke vil være berettiget til barselsdagpenge, når/hvis den selvstændige afholder orlov efter barselsloven. Det er dog vores vurdering, at dette vil afhænge af vurderingen af den selvstændiges konkrete subjektive forhold, og dermed være at sidestille med andre forhold som fx beskæftigelseskravet i barselslovens § 28, der kan medføre, at den enkelte selvstændige ikke vil modtage barselsdagpenge og dermed heller ikke kompensation.

 

Vi mener derfor ikke, at oplysning om, at en selvstændig har bopæl udenfor Danmark eller er begrænset skattepligtig i Danmark, har betydning for afgørelsen om bidragspligt til Barsel.dk.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme din klage over bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende, sender Barsel.dk din klage og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m.

....”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Bidragspligt til barselsudligningsordningen for selvstændige påhviler efter barselsudligningslovens § 4 a personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. Der er i § 4 a, stk. 1, nr. 1, et krav om virksomhed af en vis størrelsesorden, og i stk. 1, nr. 2, en afgrænsning ved samtidig udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhed som lønmodtager. Det er endvidere utvivlsomt forudsat, at barselsudligningsordningen for selvstændige sigter mod udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

 

Der er ikke en udtrykkelig bestemmelse om bidragspligt ved udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i flere lande.

 

I betragtning af, at der er tale om bidragspligt til en social sikringsordning, er det bedst stemmende med det EU-retlige koordinationsprincip for sociale sikringsordninger – hvorefter personer i EU kun er omfattet af lovgivningen i én medlemsstat, jf. artikel 11, stk. 1, i EU-forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger (883/2004 som ændret ved 1149/2019) – at foretage en afgrænsning vedrørende udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i flere lande i overensstemmelse hermed. Efter forordningens artikel 13, stk. 2, litra a, er en person, som driver selvstændig virksomhed i to eller flere medlemsstater, omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, såfremt han udøver en væsentlig del af sin virksomhed i denne medlemsstat.

 

Efter det, der er oplyst om klagers aktuelle forhold i 2021, kan der ikke herske tvivl om, at klager i 2021 var legalt afskåret fra kompensation efter barselsudligningslovens § 3 a, jf. barselslovens § 3. Klager havde bopæl i Tyskland, drev selvstændig erhvervsvirksomhed i Tyskland, og klagers virksomhed i Tyskland må efter afkastet af denne sammenholdt med afkastet af virksomheden i Danmark anses for at udgøre en væsentlig del af hans samlede virksomhed.

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at klager i 2021 ikke var omfattet af bidragspligten til Barsel.dk. Der påhviler derfor ikke klager nogen bidragspligt efter barselsudligningslovens § 4 a for dette år.

 

Ankenævnet omgør herefter den påklagede afgørelse, således at klager ikke skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.