Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-99 / 06-06-2023

Hverken perioder med uddannelse eller perioder med tidsmæssigt eller økonomisk pres udgør feriehindringer i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 28. februar 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 12. januar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,77 feriedage og 2,83 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 28. februar 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 12. januar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 6,77 feriedage og 2,83 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 6,77 feriedage og 2,83 feriedage for ophørt ansættelsesforhold, hvor du samtidig har oplyst, at du har været feriehindret.

 

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har i den forbindelse fremsendt lønseddel for december 2021, hvor det fremgår at du har været voksenelev. Vi vurderer, at voksenelev ikke er at betragte, som en feriehindring. Den fremsendte dokumentation kan derfor ikke godkendes som dokumentation for feriehindring.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 33 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 6,77 dage og 2,83 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 3. marts 2022, har klager bl.a. anført følgende:
 

”Jeg har søgt om udbetaling af 6,77 feriedage og 2,83 feriedage for ophørt ansættelsesforhold, hvor jeg samtidig har oplyst, at jeg har været feriehindret. Jeg har sendt dokumentation for, at jeg har været

feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december2021. Jeg har i den forbindelse fremsendt lønseddel for december2021, hvor det fremgår at jeg har været voksenelev. Jeg vurderer, at voksen elev på uddannelse som SOSU assistent i høj grad ER at betragte, som en feriehindring!!!!!!.

 

Den fremsendte dokumentation bør derfor i I HØJ GRAD godkendes som dokumentation for feriehindring. Inden start på uddannelse var jeg presset af at søge stillinger og kunne ikke ikke, - både økonomiske og tidsmæssigt - have mulighed for ferieperiode.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. februar 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

”FerieKonto har modtaget din klage af den 3. marts 2022 over vores afgørelse af den 28. februar 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet for Ankenævnet for ATP

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du vurderer, at voksenelev på uddannelse som SOSU-assistent er at betragte, som en feriehindring.

 

Samtidig oplyser du, at du i en periode, har været presset tidsmæssigt og derfor ikke havde mulighed for at afholde ferie.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Vi lægger vægt på, at du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. Du har oplyst, at du har modtaget dagpenge i 33 dage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse fratrække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske en udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Hvis en lønmodtager har været feriehindret, skal der dog ikke ske en reduktion af feriedagene i forhold til dagene med offentlige ydelser.

 

Vi kan oplyse, at følgende situationer betragtes som feriehindringer i relation til ferieloven:

1) egen sygdom og tvangsindlæggelse,

2) barselsorlov og orlov til adoption,

3) ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,

4) overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,

5) valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,

6) indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,

7) lovligt varslede og afsluttede konflikter,

8) aftjening af værnepligt,

9) tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår,

10) udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,

11) manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,

12) pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,

13) orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,

14) tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,

15) tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller

16) udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6

 

Vi kan samtidig oplyse, at feriehindringen skal ligge op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

Vi lægger, på baggrund af det ovenstående, vægt på, at uddannelse og arbejdssøgning ikke er mulige feriehindringsårsager. Vi finder derfor, at du ikke har været feriehindret.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 33 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Klager har anført, at hun har været feriehindret, da hun frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021 var voksenelev på uddannelse som SOSU-assistent, og da hun inden start på uddannelsen ikke havde mulighed for at afholde ferie som følge af, at hun var presset såvel økonomisk som tidsmæssigt.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at hverken uddannelse eller økonomisk eller tidsmæssigt pres er feriehindringer i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.