Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-24 / 07-10-2023

Hverken perioder med travlhed på job, perioder med jobsøgning eller opstart i nyt job udgør feriehindringer i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 6. februar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 17. februar 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 1. februar 2023 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,56 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

I sin ansøgning anførte klager bl.a. følgende:

 

”Jeg er stoppet I XXX ultimo April. Op til denne dato har jeg haft travlt med at forberede arbejdet til XXX, efter jeg har holdt barsel. Derfor har jeg ved stop I XXX stadig feriepengene til gode. I perioden frem til og med 14 december 2022 har jeg været travlt beskæftiget med at søge jobs og været I aktivering. Derfor har der ikke været tid til at holde ferie. 15 december 2022 startede jeg I XXX og har derfor ikke haft tid til at afholde ferie.

…”

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 6. februar 2023 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 1. februar 2023 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,56 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 14,56 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 75 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Du har i forbindelse med din ansøgning oplyst, at du har været feriehindret.

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

Du har i den forbindelse oplyst, at du har været jobsøgende og derefter fået nyt job.

Vi vurderer, at jobsøgning og nyt job ikke er at betragte som en feriehindring.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 14,56 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 13. februar 2023, har klager bl.a. anført følgende:
 

”…

Da jeg kom tilbage til afdelingen i XXX med 4 medarbejdere og hvor chefen i min barselsperiode havde forladt XXX og var blevet XXX for XXX, var der rigeligt at gribe i. Det var der ind til de fritstillede mig, fordi XXX skulle have hjælp så andre kunne overtage de opgaver afdelingen som min chef forlod, så de kunne skære mig væk. Intet ondt om XXX, men det var hvad der skete.

Jeg blev derfor fristillet, men fordi jeg har været feriehindret op til min fritstilling, fremsatte de ikke et krav om at jeg skulle afholde optjent ferie inden I perioden frem til ultimo marts 2022 hvor jeg på

papiret ikke var ansat i XXX længere.

Som beskrevet ovenfor fik jeg XXX en søn som er mere tidskrævende end sin søster, og det har taget på min kone. Hun har været stresset og være ved at gå psykisk ned flere gange, hvorfor jeg også på

hjemmefronten har haft meget at se til, ud over at skulle søge for at finde et job jeg kunne starte i, så vi kunne betale renter og blive boende – noget der er meget vigtigt med to børn og som andre forældre

formentlig kan nikke genkendende til.

 

Derfor har jeg ikke haft tid til at afholde ferie inden udløbet af ferieåret 31/12-2022. Jeg har været beskæftiget og har arbejdet intenst på hurtigst muligt at finde nyt job. Det må da være vigtigst, at folk fjerner sig fra offentlig forsørgelse og er skatteydere i et samfund som det danske.

 

Afvisningen om at udbetale mine feriepenge, med begrundelsen at det ikke er feriehindringer falder mig for brystet, da jeg har svært ved at se hvad der kan være mere en feriehindring, end at prøve at holde

sammen på sin familie og blive boende!?

Det mener jeg sammen med min begrundelse for feriehindringen beskrevet i afsnittet ovenfor er tilfældet. Jeg håber at i vil behandle min klage og kan se det større billede for mit ønske om udbetaling af feriepenge med velvillighed, og hvis nødvendigt måske pege mig derhen hvor jeg kan påvirke ansøgning, få dispensation – muligvis flytte min ferieudbetaling.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 17. februar 2023 fastholdt sin afgørelse af 6. februar 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

”FerieKonto har modtaget din klage af den 13. februar 2023 over vores afgørelse af den 6. februar 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke har haft mulighed for at holde ferie.

 

Du oplyser, at du ikke direkte har været på barsel med din søn, efter at din tidligere arbejdsgiver fritstillede dig. Du oplyser endvidere, at du har været på barsel med din datter i foråret 2021.

 

Du oplyser, at du blev fritstillet, men fordi du har været feriehindret op til din fritstilling, fremsatte din arbejdsgiver ikke et krav om, at du skulle afholde optjent ferie i fritstillingsperioden.

 

Du oplyser, at du har haft travlt med at søge job, og at du den 15. december 2022 startede i nyt job.

 

Du oplyser, at du ikke har haft tid til at afholde ferie inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2022, idet du har været beskæftiget og har arbejdet intenst på at finde et job.

 

Du oplyser, at du er uenig i vores afslag på udbetaling af feriepengene.

Du henviser til ferielovens § 14, hvoraf det fremgår, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie i en periode, hvor lønmodtageren på grund af andre særlige forhold end nævnt i §§ 12 og 13 er afskåret fra at holde ferie.

 

Begrundelse

Vi lægger vægt på, at du har oplyst, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 75 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Vi lægger vægt på, at travlhed og opstart i nyt job ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Du nævner i din klage muligheden for at flytte ferieudbetalingen. Vi kan vejlede dig om, at muligheden for at overføre ferie til næste ferieafholdelsesperiode er betinget af, at lønmodtageren er feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Det følger af ferielovens § 22. Læs eventuelt mere om feriehindringer i afsnittet om lovgrundlag nedenfor.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 75 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Klager har anført, at han har været feriehindret pga. travlhed på job indtil ultimo april 2022, hvor klager blev fritstillet. Klager anfører videre, at han efterfølgende var feriehindret pga. travlhed med at søge nyt job. Klager anfører slutteligt, at han fik nyt job pr. 15. december 2022 og på grund af det nye job var feriehindret.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at hverken perioder med travlhed på job, perioder med jobsøgning eller opstart i nyt job er feriehindringer i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.