Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-223 / 08-07-2023

Fornøden dokumentation forelå for, at egen sygdom havde udgjort en feriehindring

Ankenævnet ophæver FerieKontos afgørelse af 27. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 9. oktober 2022, og hjemviser sagen til FerieKonto til fornyet behandling og overførsel af ferie som ansøgt af XXX (herefter klager).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af overskydende ferie

Klager ansøgte den 13. september 2022 FerieKonto om at få overført ferie optjent i det korte ferieår 2020 og ferieåret 2020/21, i alt 20,83 dage, da klager havde været syg. Ansøgning skete ved udfyldelse af en formular. Under ”Årsag til feriehindring” var der krydset af ud for ”Egen sygdom”. Under ”Egen sygdom” var der krydset af ud for ”Jeg har modtaget ledighedsydelse eller kontanthjælp under sygdom i november og/eller december”. I formularens afsnit om ”Dokumentation” var der følgende vejledning:

 

”Her skal du vedhæfte dokumentation for den periode, du var forhindret. Dokumentationen skal vise, hvornår og hvorfor du var ferieforhindret.

 

Hvis du har modtaget ledighedsydelse eller kontanthjælp under sygdom frem til, at ferieafholdelsesperioden sluttede den 31. december, skal du sende en skriftlig bekræftelse fra din sagsbehandler ved kommunen.

 

Det skal fremgå, at du har fået ledighedsydelse eller kontanthjælp under sygdom, og hvornår du har fået det. Det er vigtigt, at du først indhenter den skriftlige erklæring efter den 31. december, så den er dateret efter denne dato.”

 

Som dokumentation til klagers ansøgning var vedhæftet en udbetalingsmeddelelse fra XXX Kommune om ledighedsydelse til klager for perioden 1.-31. december 2021. Der var således ikke vedlagt ”en skriftlig bekræftelse fra din sagsbehandler ved kommunen”.

 

FerieKonto sendte samme dag, den 13. september 2022, følgende brev til klager:

 

Du mangler at sende dokumentation for feriehindring

 

Vi skriver til dig, fordi du har bedt om at få dine feriedage overført til næste ferieår pga. feriehindring.

 

Du har sendt en udbetalingsspecifikation hvor det fremgår at du har modtaget Ledighedsydelse.

 

Ledighedsydelse er ikke en feriehindring.

 

For at vi kan vurdere om du har haft en feriehindring, skal vi bruge en skriftlig udtalelse fra din sagsbehandler ved kommunen, hvor perioden du har været sygemeldt fremgår.

 

…”

 

Klager svarede således den 15. september 2022:

 

”Da jeg nu er blevet tilkendt førtidspension har jeg ikke længere en sagsbehandler.

Jeg har dog en mail som min " hjælper" socialrådgiver XXX, XXX, har fået fra min daværende sagsbehandler. Hvoraf det fremgår at han i Januar har sendt min sag videre til rehabiliteringsteamet for at få en tid til vurdering om min førtidspensionssag. I tiden inden har daværende sagsbehandler, XXX, indsamlet oplysninger om mig og min sygdom. Dette tog mange måneder. Jeg går derfor udfra at denne mail kan være dokumentation nok, fra min side.”

 

Klagen var blandt andet vedhæftet korrespondance mellem klagers ”hjælper” og klagers daværende beskæftigelseskonsulent på jobcentret i XXX Kommune, hvoraf fremgår blandt andet, at klagers ansøgning om førtidspension snarest ville blive videresendt til rehabiliteringsteamet, ligesom det fremgår, at klager havde fået bevilget hjemmehjælp på grundlag af en funktionsvurdering.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 27. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kunne få overført i alt 20,83 feriedage fra det korte ferieår og det ferieår som netop var afsluttet, til næste ferieår.

 

Afgørelsen betød, at klager ikke kunne få overført 20,83 feriedage til næste ferieår.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår.

 

Det er fordi, du ikke var feriehindret op til den 31. december 2021.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du ikke har sendt tilstrækkelig dokumentation, som bekræfter, at du har været feriehindret i at holde ferien på grund af sygdom i december måned 2021.

 

Ferien kan derfor ikke overføres.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 29. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”…

Jeg ønsker at klage over afgørelsen om at jeg ikke kan få flyttet mine feriepenge fra sidste år til dette år. Jeg var forhindret i at holde ferie, da jeg var sygemeldt. Jeg vedhæfter her min afskedigelse fra mit flexjob, pga. længerevarende sygdom, der også var skyld i at jeg ikke kunne afholde ferie.”

 

Klagen var vedhæftet brev af 16. juni 2021 om afskedigelse fra klagers flexjob i XXX, XXX, pr. 1. juli 2021. Det fremgår af afskedigelsesbrevet blandt andet, at klager havde været sygemeldt fra den 30. september 2020, og at kirken inden sygemeldingen havde forsøgt at tilpasse opgaverne og nedsætte arbejdstiden, men at disse tiltag ikke havde gjort det muligt for klager at varetage sine arbejdsopgaver. Afskedigelsen var begrundet med, at det på baggrund af klagers længerevarende sygdomsperiode ikke var overvejende sandsynligt, at klager ville blive i stand til at vende fuldt og helt tilbage til arbejdet inden for den nærmeste fremtid.

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 9. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 30. september 2022 over vores afgørelse af den

  1. september 2022 om delvist afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du var forhindret i at holde ferie, da du var sygemeldt.

 

Du medsender en afskedigelse fra dit flexjob, idet du oplyser, at afskedigelsen skete på grund af længerevarende sygdom. Du oplyser, at den længerevarende sygdom også var skyld i, at du ikke kunne holde ferie.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget ledighedsydelse. Du har medsendt dokumentation i form af en udbetalingsspecifikation for din ledighedsydelse for december 2021.

 

Vi lægger vægt på, at ledighedsydelse ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Du har endvidere medsendt en korrespondance fra januar 2022 vedr. ansøgning om førtidspension. Det er dog ikke dokumentation for, at du var feriehindret i december 2021.

 

I forbindelse med din klage medsender du desuden din afskedigelse fra dit flexjob af den 16. juni 2021.

 

Overførsel af feriedage kan ske, såfremt du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi lægger vægt på, at dokumentation for din afskedigelse af 16. juni 2021 ikke er dokumentation for, at du har været feriehindret helt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få overført feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af optjent betalt ferie, som ifølge klager ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden på grund af klagers sygdom. Spørgsmålet i sagen er alene, om klager har indsendt oplysninger, som giver fornødent grundlag for at konstatere, at klagers sygdom har udgjort en feriehindring.

 

Ankenævnet tiltræder, at dokumentation for modtagelse af Ledighedsydelse i december 2021 ikke i sig selv udgør fornøden dokumentation, og at sådan dokumentation ville kunne bestå i en udtalelse fra klagers bopælskommune om, at ydelsen er udbetalt under klagers sygdom, således som FerieKonto har vejledt klager om.

 

Efter Ankenævnets opfattelse kan der imidlertid også på andet grundlag være tilvejebragt fornøden dokumentation for, at egen sygdom har udgjort en feriehindring.

 

I den foreliggende sag er det dokumenteret, at klager var sygemeldt fra sit arbejde fra den 30. september 2020, indtil hun fratrådte den 1. juli 2021 som følge af afskedigelse på grund af længevarende sygdom og manglende udsigt til tilbagevenden. Det er endvidere dokumenteret, at klager fik ledighedsydelse i december 2021, at klager i januar 2022 fik bevilliget hjemmehjælp, og at Jobcenteret i XXX Kommune i januar 2022 besluttede at oversende ansøgningssag til rehabiliteringsteamet om førtidspension til klager, hvilket klager herefter er overgået til.

 

Efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om dette forløb finder Ankenævnet, at der er det fornødne sikre grundlag for at anse klagers sygdom som hindring for klagers afholdelse af ferie inden udløbet af ferieafholdelsesperioderne.

 

Ankenævnet ophæver herefter den påklagede afgørelse og hjemviser sagen til FerieKonto med henblik på overførsel af ferie som ansøgt af klager.