Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-92 / 07-06-2023

Formandsafgørelse - Vedrørende klage fra XXX modtaget 4. februar 2022

Ankenævnet for ATP m.m. modtog den 4. februar 2022 din klage over manglende udbetaling af engangstilskud.

Den 16. februar 2022 skrev ankenævnets sekretariat til ATP med anmodning om en udtalelse i sagen. ATP sendte herefter den 25. februar 2022 en udtalelse, som ankenævnets sekretariat efterfølgende har sendt i høring til dig. Af udtalelsen fra ATP fremgår bl.a. følgende:

”…

ATP har med mail af 16. februar 2022 modtaget Ankenævnets videre sendelse af klage fra XXX og Ankenævnets anmodning om en udtalelse fra ATP i sagen.

Klagen vedrører manglende udbetaling af engangstilskud efter lov nr. 1222 af 21/8-2020 om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

...

Kompetence

Efter § 10 i lov om engangstilskud kan ATP’s afgørelser efter loven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at dette både gælder klager over udbetaling og klager over manglende udbetaling. Det præciseres i bemærkningerne, at der ikke kan klages over et eventuelt afslag på ansøgning om udbetaling af engangstilskuddet, f.eks. fordi borgeren ikke har indsendt dokumentation for at have ret til en af de i § 1 nævnte ydelser for april 2020 eller ikke har anvist en NemKonto. Det fremgår også, at borgeren fortsat vil kunne rette henvendelse til Ombudsmanden og Datatilsynet.

Den manglende klageadgang understøtter den enkle og omkostningseffektive administration af udbetalingen og blev vurderet passende af hensyn til afvejningen mellem behovet for hurtig udbetaling og det forventede minimale behov for individuel sagsbehandling i lyset af de let dokumenterbare objektive kriterier.

Det er ATP’s vurdering, at klagen skal afvises af Ankenævnet, da Ankenævnet ikke har kompetence efter ATP-lovens § 28 eller andre lovbestemmelser til at behandle klagen.

…”

I mail modtaget den 22. marts 2022 skriver klager bl.a. følgende:

”…
I har retten og pligten - som jeg opfatter lovene - til at bryde tavsheden hos atp og komme med en afgørelse.

...”

Ankenævnet bemærker, at efter § 10 lov nr. 1222 af 21/8-2020 om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser kan Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankenævnet for ATP m.m. har således ikke kompetence til at behandle din klage over manglende udbetaling af engangsbeløb efter lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser. Ankenævnet afviser herefter at behandle din klage.

Ankenævnet beklager, at man ikke tidligere har været opmærksom på, at din klage vedrørte udbetaling af engangstilskud efter lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.