Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-98 / 28-02-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klager fra XXX over afgørelse fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB) om økonomisk støtte i forbindelse med oplæring i udlandet

Ankenævnet for ATP m.m. modtog den 11. marts 2022 en klage fra dig. I klagen anføres bl.a. følgende:

”…

Den 22. januar 2022 sendte jeg AUB en klage stilet til Ankenævnet for ATP. AUB videresendte i første omgang ikke klagen til ankenævnet, men da AUB ikke efter min opfattelse har imødekommet mit krav fuldstændigt, bad jeg AUB oversende sagen den 9. februar 2022. AUB har den 9. marts 2022 bekræftet, at sagen er oversendt til ankenævnet.

…”

 

Ankenævnet havde på daværende tidspunkt ikke modtaget din klage fra AUB. Ankenævnet kontaktede derfor AUB og fik oplyst, at AUB ville genvurdere din sag.

 

AUB har i brev af 4. oktober 2022 genvurderet din sag. I genvurderingen anfører AUB bl.a. følgende:

 

”Resultat

·         Du har ikke ret til yderligere i økonomisk støtte i forbindelse med din oplæring i udlandet

 

Sagsfremstilling

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

I henhold til § 27, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, skal en klage indgives til enten Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller Arbejdsmarkedets Tillægspension. Myndigheden vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvis medhold. Giver myndigheden ikke klageren fuldt ud medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 

Det er AUB’s opfattelse, at du har fået fuldt ud medhold, hvorfor AUB ikke er forpligtet til at sende din klage videre til Ankenævnet for ATP, jf. ovennævnte bestemmelse om remonstration.

 

Efter aftale med dig og Ankenævnet for ATP, sender AUB dog klagen, sagens dokumenter samt kopi af denne genvurdering til Ankenævnet for ATP.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til genvurderingen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af ankenævnet.

 

…”

 

Ankenævnet bemærker, at efter § 27, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, skal en klage over AUB’s afgørelse indgives til AUB, der herefter vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvis medhold. Giver AUB ikke klager fuldt ud medhold, sender AUB klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Det fremgår af AUB’s genvurdering af 4. oktober 2022, at du efter AUB’s opfattelse har fået fuldt medhold i dine klager. Du har modtaget kopi af AUB’s genvurdering og har ikke indsendt bemærkninger hertil.

 

Det må således lægges til grund, at AUB har givet dig fuldt medhold, hvorfor Ankenævnet ikke finder anledning til at træffe afgørelse i sagen. Ankenævnet afslutter herefter sagen.