Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-231 / 07-06-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX på vegne af XXX over afgørelse af 24. januar 2022 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XXX klage af 18. oktober 2022 på vegne af XXX over ATPs afgørelse af 24. januar 2022 vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle indsigelsen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 for XXX. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”…
Med henvisning til din e-mail vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 for XXX kan vi oplyse, at vi sendte brev i juni 2011 med en 3 måneders indsigelsesfrist for at behandle beskæftigelsesgraden for 2010 hvis man var uenig i opgørelsen.

Da indsigelsesfristen for 2010 ikke er overholdt, kan vi ikke behandle sagen og fastholder beskæftigelsesgraden på 42%.

Hvis du er uenig i afgørelsen om beskæftigelsesgraden for 2010, kan du klage til Ankenævnet for ATP m.m. Du skal da inden 4 uger fra modtagelsen of dette brev henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m.

...”

ATP afgjorde ligeledes den 24. januar 2022, at ATP ikke havde mulighed for at ændre XXX beskæftigelsesgrad for 2009. Denne afgørelse er ikke påklaget til Ankenævnet for ATP m.m.

ATP har i udtalelse af 3. januar 2023 fastholdt, at indsigelsesfristen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 er udløbet. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende:

”…

Overskridelse of ankefristen:

Klager mener, at klagefristen på 4 uger er overholdt på trods af, at den påklagede afgørelse er dateret den 24. januar 2022 og dermed næsten 10 måneder inden klagen er sendt til Ankenævnet for ATP m.m. Det begrundes med afsendelse af afgørelsen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 som fysisk brev og at brevet blev leveret til en postkasse, som efter klagers oplysning ikke er benyttet of postvæsnet gennem 10 år.

Ligeledes nævnes, at afgørelsen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2009 er fremsendt til klagers Digitale Post samme dag, hvorfor klager også forventede at modtage afgørelsen vedrørende 2010 via Digital Post.

Det er ATPs opfattelse, at afgørelsen vedrørende 2010 er afleveret i en opsat postkasse på klagers rette adresse og at der ikke er grund til at antage, at det ikke er sket indenfor postvæsnets sædvanlige leveringstid. Det er derfor ATPs opfattelse at både afgørelsen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010 er kommet rettidigt frem til klager.

ATP er dog enig med klager i, at afgørelserne burde have været afsendt på sammemåde, enten som fysisk eller digital post. ATP er derfor - såfremt Ankenævnet er enigt - i dette tilfælde villig til at se bort fra overskridelse of fristen.

...

Beskæftigelsesgraden for 2010:

Der blev i juni 2011 sendt en opgørelse over beskæftigelsesgraden for 2010 til klager, hvor beskæftigelsesgraden blev opgjort til 42 %.

ATP modtog ingen indsigelser fra klager over denne opgørelse på daværende tidspunkt.

Indsigelsesfristen vedrørende beskæftigelsesgraden for 2010 udløb 3 måneder efter modtagelse of afgørelsen jf. Lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 3.

I december 2018 vedtog folketinget en midlertidig genåbning of ordningen. Her kunne i en begrænset periode frem til den 31. marts 2019 gøres indsigelse over beskæftigelsesgraden for alle årene jf. Lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 4.

Ej heller ved den midlertidige genåbning af ordningen, modtog ATP nogen indsigelse fra klager.

Der er i Lov om skattenedslag for seniorer ikke nogen øvrig mulighed for at dispensere for indsigelsesfristerne for de enkelte år.

ATP har først modtaget indsigelse over beskæftigelsesgraden for år 2010 i januar 2022, hvorfor ATP den 24. januar 2022, gav klager afslag på en genberegning.

Det er ATPs fortsatte synspunkt, at der ikke er gjort rettidig indsigelse over opgørelsen af beskæftigelsesgraden for år 2010 jf. Lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 3 og 4 og at ATP derfor med rette har givet afslag på at genberegne beskæftigelsesgraden.

...”

 

Ankenævnet tiltræder ATPs vurdering af, at der kan ses bort fra ankefristen vedrørende afgørelsen om beskæftigelsesgraden i 2010, idet denne afgørelse blev sendt som almindelig post og ikke til klagers digitale postkasse, som afgørelsen vedrørende beskæftigelsesgraden i 2009 blev.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XXXs beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først indsendt til ATP ved mail af 14. januar 2022. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2, eller i den midlertidige periode fra december 2018 til den 31. marts 2019, hvor der blev givet en ny mulighed for at gøre indsigelse over beskæftigelsesgraden for alle årene.

Nævnet finder endvidere, at der i den konkrete sag ikke foreligger nye oplysninger eller sådanne undskyldende omstændigheder, at der er grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen på ulovbestemt grundlag.

Da Ankenævnet således ikke finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.