Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-251 / 19-08-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 9. oktober 2022 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 9. oktober 2022 afgørelse om, at du skulle tilbagebetale 16.073,84 kr., svarende til 27 feriedage, for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

I begrundelsen for afgørelsen er anført bl.a. følgende:

 

”…

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 27 dage, og at du ikke er blevet trukket i flekslønstilskud for 27 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 12,50 feriedage med første feriedag den 11. maj 2021, samt 14,50 feriedage med første feriedag den 15. juni 2021 og at du ikke har afholdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 6.767,06 kr. før skat for 12,50 feriedage med afholdelse af første feriedag den 11. maj 2021, og 12.275,78 kr. efter skat for 14,50 dage med første feriedag den 15. juni 2021.

 

XXX den 29. juli 2021 og den 13. september 2021 bekræftet at pengene er udbetalt til dig. De 6.767,06 kr. før skat svarer til 3.798,06 kr. efter skat, i forhold til den dokumentation din arbejdsgiver har sendt.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af flekslønstilskud, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

Den 22. november 2022 klagede du over FerieKontos afgørelse af 9. oktober 2022. I klagen anførte du følgende:

 

”…

 

Jeg … gør hermed indsigelse vedr. tilbagebetaling af ferier penge beslutning truffet ud fra et ikke sagligt grundlag.

 

…”

 

I emnefeltet i klagen er anført ”Feriehindring pga. kritisk sygdom”.

 

Den 2. december 2022 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet med bemærkning om, at FerieKonto ikke fandt, at der forelå oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Ved e-mail af 31. december 2022 til Ankenævnet anførte du bl.a. følgende:

 

”…

 

Hermed indsigelse vedr. afgørelsen fra ferie konto om overskydende ferie.

 

Jeg ser ikke at ferie konto har truffet det rette beslutning med henblik på jeg skal tilbage betale kr. 16073,84

 

Hermed begrundelse:

 

Jeg har været forhindret i at afholde ferie.

 

Da jeg har været Sygemeldt siden den 18- feb. 2020 grunde arbejdsskade.

 

Jeg ønsker også at for alle mine feriepenge udbetalt grunde en fremtidig førtidspension pga. arbejdes skade.

 

Ang. Dokumentation ret henvendelsen til følgene:

-                     XXX kommune

-                     Afdeling for udbetaling af flex job og resurse forløbs ydelse

-                    

 

XXX (arbejdsplads)

 

Sygemelding og bevilling af refusion

 

XXX

XXX

XXX

 

Job Rådgiver:

XXX

Tlf: XXXXXXXX

 

…”

 

 

Det følger af ferielovens § 39, at klager over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Det fremgår ikke nærmere af sagen, hvorfor du ikke har overholdt denne klagefrist. Ankenævnet finder på det foreliggende grundlag herefter ikke anledning til at bortse fra fristoverskridelsen og afviser derfor at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 9. oktober 2022.

 

Ankenævnet videresender kopi af dette brev til FerieKonto og vedlægger samtidig de af dig indsendte bemærkninger, idet FerieKonto anmodes om at tage stilling til, hvorvidt disse giver FerieKonto anledning til at genoptage sagen.