Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-124 / 09-01-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 23. september 2021 fra Barsel.dk

Barsel.dk modtog den 28. oktober 2021 telefonisk klage over Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021 om bidrag til barselsudligningsordningen.

I telefonnotatet fra Barsel.dk anføres bl.a. følgende:

”… XXX ringer for en forklaring på opkrævningen. Jeg vejleder om reglerne for selvstændige i barsel.dk. XXX er meget utilfreds med at skulle betale da han er ophørt som selvstændig og har lukket sin virksomhed. Han vil gerne klage over at skulle betale til Barsel.dk.”

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet.

Barsel.dk har først modtaget din klage over afgørelsen af 23. september 2021 den 28. oktober 2022. Klagefristen er således overskredet, fordi Barsel.dk først modtager din klage mere end 4 uger efter den 23. september 2021, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021.

Vi bemærker, at det af det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at din selvstændig virksomhed fortsat er aktiv.