Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-120 / 09-01-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 23. september 2021 fra Barsel.dk

Barsel.dk modtog den 2. december 2022 telefonisk klage over Barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021 om bidrag til barselsudligningsordningen.

I klagen anføres:

”Min virksomhed er ophørt pr. 31.december 2020 og driver ikke anden virksomhed”

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet.

Barsel.dk har først modtaget din klage over afgørelsen af 23. september 2021 den 2. december 2021. Klagefristen er således overskredet, fordi barsel.dk først modtager din klage mere end 4 uger efter den 23. september 2021, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig. Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen over barsel.dk’s afgørelse af 23. september 2021.