Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-28 / 13-08-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 23. november 2022 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 23. november 2022 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 7.171,72 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

FerieKonto modtog den 27. februar 2023 en skriftlig klage fra dig over FerieKontos afgørelse af 23. november 2022, hvori du anfører følgende:

 

”Har undret mig over jeres lidt lysky metode til at få penge ud af mig.

Jeg fik dengang afholdt ferie, men udskudt da jeg var på a-kasse.

Så vær venlig at stoppe jeres ulovlige opkrævning.”

 

Den 1. marts 2023 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet. FerieKonto bemærker i afgørelsen, at man ikke finder, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Det følger af Ferielovens § 39, at klage over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Da du ikke har klaget over FerieKontos afgørelse af 23. november 2022 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 23. november 2022.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.

 

Kopi af dette brev er sendt til FerieKonto til orientering.