Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-79 / 13-08-2023

Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 15. februar 2023 fra FerieKonto

FerieKonto traf den 15. februar 2023 afgørelse om, at du skal tilbagebetale et udbetalt feriepengebeløb på 954,88 kr. for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kan klage over den ved at indgive en klage til FerieKonto senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at FerieKonto i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis afgørelsen fastholdes – videresende sagen til Ankenævnet.

 

Efter en korrespondance mellem dig og FerieKonto, som blev indledt af dig den 23. marts 2023, vedrørende det fremsatte tilbagebetalingskrav klagede du den 14. juni 2023 til FerieKonto over den trufne afgørelse, idet du begrundede din klage således:

 

”Hej med jer. Det er min arbejdsgiver der har registreret at jeg er startet på det nye job før jeg oprindeligt er. Derfor vil jeg påstå at denne opkrævning er ugyldig. Dbh XXX”

 

Den 22. juni 2023 traf FerieKonto afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet. FerieKonto bemærker i afgørelsen, at man ikke finder, at der foreligger oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen.

 

Det følger af Ferielovens § 39, at klage over FerieKontos afgørelser skal indbringes for Ankenævnet inden 4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.

 

Da du ikke har klaget over FerieKontos afgørelse af 15. februar 2023 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over FerieKontos afgørelse af 15. februar 2023.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.