Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-56 / 10-09-2023

Fleksjob med ledighedsydelse efter sygdomsperiode udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 21. april 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 25. april 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 18. april 2023 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 16 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Den 21. april 2023 fremsendte klager kopi af brev af 12. januar 2023 fra jobcenter XXX, hvoraf fremgår, at klager var sygemeldt, indtil han blev ansat i fleksjob den 11. oktober 2022 og derfor ikke havde mulighed for at holde ferie, og at klager i perioden fra den 11. oktober 2022 til den 31. december 2022 over for jobcentret har oplyst, at han holdt ferie fra den 27. december 2022 til og med den 30. december 2022.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 21. april 2023 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 18. april 2023 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 16 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 16 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ledighedsydelse i 29 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Du har i forbindelse med din ansøgning oplyst, at du har været feriehindret.

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Du har i den forbindelse fremsendt en skriftlig erklæring fra din sagsbehandler hvor af det fremgår, at du ikke har været feriehindret i december måned 2022.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2022.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 16 dage.

 

…”

 

Klagen

Klager har telefonisk den 25. april 2023 klaget over afgørelsen. I telefonnotatet fra FerieKonto anføres bl.a. følgende:
 

”... ringer fordi han gerne vil klage over afgørelsen. Han blev raskmeldt i oktober 2022 og ansat i nyt fleksjob, så havde ikke mulighed for at holde ferien inden 31-12-2022 da dette var en prøveperiode. Han mener derfor at han har været feriehindret, da han ikke kunne nå at afholde ferien.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 25. april 2023 fastholdt sin afgørelse af 21. april 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. april 2023 over vores afgørelse af den 21. april 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du er blevet vejledt forkert i forhold til afholdelse af ferie som ledig.

 

Du oplyser, at du blev raskmeldt i oktober 2022 og ansat i et nyt fleksjob. Du oplyser, at du derfor ikke havde mulighed for at holde ferien inden den 31. december 2022, da det var en prøveperiode.

 

Du oplyser, at du derfor var feriehindret, da du ikke kunne nå at holde ferien.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget ledighedsydelse i 29 dage i ferieperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har været feriehindret frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Du oplyser, at du har været feriehindret, da du var i prøveperiode i et nyt fleksjob. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at en prøveperiode i et nyt fleksjob ikke er en ferie[1]hindring i ferielovens forstand.

 

Vi lægger desuden vægt på, at du blev raskmeldt den 11. oktober 2022, og at du derfor ikke var feriehindret frem til ferieperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2022, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af udtalelsen fra kommunens jobcenter, at klager var sygemeldt til den 11. oktober 2022 og indtil det tidspunkt derfor forhindret i at afholde ferie. I forbindelse med raskmelding blev klager visiteret til et fleksjob og modtog herefter ledighedsydelse. Spørgsmålet er, om dette forhold udgør en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Ankenævnet tiltræder, at fleksjob, herunder i en prøveperiode, og ledighedsydelse ikke udgør en feriehindring i ferielovens forstand. Hvad der efter ferieloven udgør en feriehindring er nærmere reguleret i ferielovens §§ 12-14 og i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 med senere ændring om feriehindringer. Det er i forarbejderne til ferieloven angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. Opregningen af feriehindringer i bekendtgørelsen må på den baggrund anses for udtømmende. Fleksjob, herunder på prøve, og ledighedsydelse er ikke medtaget i bekendtgørelsens opregning af feriehindringer og udgør derfor ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Klager har således ikke ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.