Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-77 / 04-11-2023

Feriepenge oppebåret uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 8. juni 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 21. juni 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 2.933,84 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 31. marts 2022 om udbetaling af feriepenge for 3,76 dage med første feriedag den 31. marts 2022.

 

Den 19. maj 2022 indgav A-kassen XXX indberetning til FerieKonto om, at  klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. Af indberetningen fremgår, at klager havde modtaget dagpenge den 31. marts 2022 og modtaget feriedagpenge den 1-5. april 2022, idet klager troede, at han kunne søge feriedagpenge og feriepenge til samme periode.

 

I brev af 1. november 2022 orienterede FerieKonto klager om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klager om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for at klager har afholdt ferien i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I klagers mails af 6. november 2022 fremsendte klager et skærmprint af udbetalingsopgørelse fra a-kassen og bemærkede, at a-kassen selv har medregnet 59 timer som ferie. Klager sendte også skærmprint af sin kalender fra jobnet.dk, hvoraf det fremgår, at klager har holdt ferie.

 

I brev af 21. februar 2023 hørte FerieKonto klager. Det fremgår af brevet, at klager ifølge FerieKontos oplysninger både har modtaget dagpenge og feriedagpenge og feriepenge samtidig. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 8. juni 2023 afgørelse om, at klager skal betale 2.933,84 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 2.933,84 kr. tilbage svarende til 3,76 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.
...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 3,76 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge og feriedagpenge for 3,76 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 3,76 dage med første feriedag den 31. marts 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 2.933,84 kr. for 3,76 dage med afholdelse af første feriedag den 31. marts 2022.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du har afholdt 8 feriedage i april 2022. Din a-kasse har oplyst, at du har modtaget feriedagpenge i perioden fra den 1. april 2022 til 12. april 2022.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge og feriedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 13. juni 2023 genfremsender klager skærmprint af udbetalingsopgørelse fra a-kassen og skriver, at det på billedet kan ses, at klager er blevet trukket 59,2 timer svarende til 8 feriedage.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

Efter modtagelsen af klagen henvendte FerieKonto sig til a-kassen, som bekræftede, at klager havde fået udbetalt feriedagpenge i perioden fra 1. april 2022 til 12. april 2022.

 

FerieKonto har i brev af 21. juni 2023 fastholdt sin afgørelse af 8. juni 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 13. juni 2023 over vores afgørelse af den 8. juni 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du har klaget over vores afgørelse om tilbagebetaling af 2.933,84 kr. svarende til 3,76 feriedage. Du oplyser i din klage, at du har holdt ferien i april 2022.

 

Du medsender en udbetalingsspecifikation fra din a-kasse, hvoraf det fremgår, at du er blevet trukket 59,2 timer i dagpenge, fordi at du holdt ferie.

 

Du har også indsendt skærmprint af din kalender fra a-kassen, hvoraf det fremgår, at du holdt ferie fra den 1. - 12. april 2022.

 

Begrundelse

Vi har modtaget en sag fra din a-kasse, som oplyser at du har modtaget dagpenge og feriedagpenge i samme periode, som du har bestilt feriegodtgørelse for.

 

Du har bestilt 2.933,84 kr. svarende til 3,76 feriedage med feriegodtgørelse.

 

Du har oplyst, at første feriedag er den 31. marts 2022.

 

Din a-kasse har oplyst, at du modtog dagpenge den 31. marts 2022, og at du modtog feriedagpenge i perioden fra 1. april 2022 til den 12. april 2022.

 

Vi er enige med dig i, at du har holdt 8 feriedage med feriedagpenge. Du har ikke indsendt dokumentation på, at du har haft en anden periode i ferieperioden uden indtægt, hvor du kan placere de 3,76 feriedage med feriegodtgørelse. Vi vurderer derfor, at du ikke har afholdt de 3,76 feriedage med feriegodtgørelse.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage din feriegodtgørelse.

 

Da du under din ferie har fået både feriegodtgørelse og modtaget

offentlig ydelse i form af dagpenge og feriedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriegodtgørelsen.

 

På baggrund af det ovenstående vurderer vi, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du ikke skal betale feriegodtgørelsen tilbage.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 2.933,84 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med første feriedag den 31. marts 2022.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 2.933,84 kr. i feriepenge for 3,76 feriedage med 31. marts 2022 som første feriedag. Klager modtog i perioden arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge.

 

Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har herved med urette modtaget feriepengene for 3,76 dage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 2.933,84 kr.