Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-60 / 15-10-2023

Feriepenge oppebåret uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 8. maj 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 12. maj 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 9.737,53 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 2. februar 2022 om udbetaling af feriepenge for 10,42 dage med første feriedag den 2. februar 2022.

 

Den 3. februar 2022 kontaktede klager FerieKonto telefonisk og oplyste, at han fejlagtigt havde bestilt feriepenge til en periode, hvor han også modtog dagpenge.

I brev af 7. februar 2022 vejledte FerieKonto klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for at klager har afholdt eller afholder ferien i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I brev af 18. april 2023 hørte FerieKonto klager og vejledte igen klager om at fremsende dokumentation for afholdelse af ferien i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I klagers mail af 27. april 2023 fra kl.11:12, skrev klager som svar på høringsbrevet, at han oprindeligt havde ønsket ferie på et forkert tidspunkt, og at han havde aftalt med A-kassen at holde ferien den 1. marts 2022 i stedet. Klager vedhæftede A-kassens notat herom.

 

I klagers mail af 27. april 2023 kl. 17:18 skrev klager, at klager havde aftalt at afholde ferien fra den 1. marts 2022, men at det pga. sygdom på klagers arbejdsplads blev aftalt med arbejdsgiveren, at klager skulle holde ferien på et andet tidspunkt. Klager oplyste, at han efterfølgende blev fyret efter 2,5 måneder i jobbet, og at klager derfor ikke nåede at afholde de 10 feriedage. Klager pointerer, at han ikke modtog offentlig ydelse i sin ferie.

 

I brev af 28. april 2023 orienterede FerieKonto klager om, at det af klager fremsendte notat ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at ferien var afholdt den 1. marts 2022, ligesom FerieKonto vejledte om, hvad der kan udgøre dokumentation. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 8. maj 2023 afgørelse om, at klager skal betale 9.737,53 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 9.737,53 kr. tilbage svarende til 10,42 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.
...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 10,42 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 10,42 dage.

 

Du har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 10,42 dage med første feriedag den 2. februar 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 9.737,53 kr. for 10,42 dage med afholdelse af første feriedag den 2. februar 2022.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du ikke har holdt ferien.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet ved to telefonsamtaler den 9. maj 2023, har klager bl.a. forklaret, at han tidligere har aftalt med a-kassen, at han skulle holde ferien fra den 1. marts 2022, hvor han var i arbejde, men ikke fik holdt ferien på grund af travlhed. Klager oplyste, at han senere blev opsagt og derfor ikke fik holdt ferien. Klager oplyste videre, at han ikke kan forstå, at han ikke må få udbetalt feriepenge, mens han er i arbejde og modtager løn. Klager oplyste slutteligt, at han muligvis har holdt ferien i marts 2022, men at det ikke fremgår tydeligt af hans lønseddel, at ferien er holdt uden løn i marts 2022. Klager ville prøve at sende lønsedlen ind til FerieKonto, og ville kontakte arbejdsgiveren for at få bekræftelse på afholdt ferie.

 

Klager indsendte herefter lønseddel for perioden 1. februar 2022 til 28. februar 2022.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 12. maj 2023 fastholdt sin afgørelse af 8. maj 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 9. maj 2023 over vores afgørelse af den 8. maj 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser per telefon, at du tidligere har aftalt med din a-kasse, at du skulle holde ferie fra den 1. marts 2022.

 

Du oplyser endvidere, at du kom i arbejde og ikke fik afholdt ferien på grund af travlhed, og at du senere blev opsagt og heller ikke derefter fik afholdt ferien.

 

Du oplyser, at du ikke kan forstå, at du ikke kan få udbetalt feriepenge, mens du er i arbejde og modtager løn.

 

Du oplyser efterfølgende, at du muligvis har holdt ferie i marts 2022, og at du vil fremsende dokumentation. Vi aftaler, at vi skal behandle din klage, hvis vi ikke modtager tilstrækkelig dokumentation.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 10,42 dage, og at du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Vi lægger vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, da du kom i arbejde og ikke fik holdt ferien på grund af travlhed.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge. Det er således en betingelse for at få udbetalt feriepenge, at du holder ferie uden løn eller offentlig ydelse i perioden. Ferien skal holdes i ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Du oplyser efterfølgende, at du muligvis har holdt ferien i marts 2022. Du fremsender dokumentation i form af din lønseddel for perioden 1. februar 2022 til 28. februar 2022.

 

Vi lægger vægt på, at det ikke fremgår af din lønseddel, at du har holdt ferie uden løn i perioden.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 9.737,53 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med første feriedag den 2. februar 2022.

 

Klager har anført, at ferien fejlagtigt var bestilt til den 2. februar 2022, og i stedet skulle have været afholdt med første feriedag den 1. marts 2022. Ferien blev dog ifølge klager ikke afholdt den fra den 1. marts 2022 grundet travlhed.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 9.737,53 kr. i feriepenge for 10,42 feriedage med 2. februar 2022 som første feriedag. Klager modtog i perioden arbejdsløshedsdagpenge og har oplyst, at han ikke holdt ferien. Klager har senere anført, at ferien ikke kunne holdes fra 1. marts 2022 på grund af travlhed. Ankenævnet har lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at travlhed på arbejdet ikke udgør en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022. Klager har herved med urette modtaget feriepengene for 10,42 dage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 9.737,53 kr.