Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-43 / 30-10-2023

Feriepenge modtaget uden dokumentation for afholdelse af ferie uden anden indtægt skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 29. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 28. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 2.248,34 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 27. juni 2022 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 2.793,65 kr. fra XXX Kommune for 1,45 dage med første feriedag den 27.december 2021 og 679,69 kr. fra XXX for 1,18 dag med første feriedag den 31. december 2021.

 

Den 5. oktober 2022 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager havde modtaget dagpenge samtidig med de hævede feriepenge, og at klager ikke havde afholdt ferien.

 

Den 11. januar 2023 anmodede FerieKonto XXX Kommune og XXX om at indsende dokumentation for, at feriepengene var blevet udbetalt. Samtidig sendte FerieKonto en høring til klager med vejledning og anmodning om dokumentation for, at ferien var afholdt på et tidspunkt inden for ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

 

Den 13. januar 2023 sendte XXX Kommune en lønseddel som dokumentation for, at feriepengene på 2.793,65 kr. før skat og 1.568,65 kr. efter skat var blevet udbetalt, og den 19. januar 2023 sendte XXX tilsvarende dokumentation for, at feriepengene på 679,69 kr. var blevet udbetalt.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 29. januar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 2.248,34 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 2.248,34 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidig modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 2,63 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 2,63 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 1 dag den 27. december 2021 og 1 dag den 31. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 2.793,65 kr. før skat for 1,45 dage med afholdelse af første feriedag den 27. december 2021, og 679,69 kr. efter skat for 1,18 dage med første feriedag den 31. december 2021.

 

XXX Kommune og XXX har den 13. januar 2023 og 19. januar 2023 bekræftet, at pengene er udbetalt til dig. XXX kommune har oplyst at beløbet efter skat er 1.568,68 kr.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

Følgende fremgår af FerieKontos telefonnotat af 21. februar 2023:

 

”lmt mener at have holdt ferien i sept 2021 (deromkring) Han vil kigge sine udb spec for 2021 igennem og sender dok hvis han finder det.”

 

Samme dag skrev klager bl.a. følgende:  

 

”…jeg ringede til XXX job center, hvor de kunne fortælle at jeg ringede ind og bestilte via telefon.

 

Ham jeg snakkede med fortalte mig også at det kan være at jeg spurgte om at få mine 1,45 feriedage, men systemet kan kun tage (hele dage) så det kan være der er sket en fejl, jeg har fået ham til at sende bevis på at jeg har snakket med dem, og i god tro tænkt at det har været som det skulle være.

…”

 

Klager vedlagde et brev fra XXX Kommune dateret d. 21. februar 2023, hvoraf følgende fremgår:

 

”Hermed fremsendes skærmprint af anmeldt ferie til jobcentret i 2021.

Det skal bemærkes, at der kun er registreret ferie for denne ene dag – 100921 – i Jobcenter XXX i 2021.”

 

Den 27. februar 2023 oplyste FerieKonto, at det, klager havde sendt, ikke var tilstrækkelig dokumentation på, at ferien var holdt i ferieafholdelsesperioden. Følgende fremgår bl.a. af orienteringen:

 

” Det forhold, at du mener at ferien ved en fejl ikke blev registreret hos a-kassen, og at du dermed mener at have været i god tro kan ikke føre til en anden afgørelse, jf. ferielovens § 33.

 

Du bemærker, at det er tilbage til 2021, og at det ikke kan forventes at du husker alt omkring dette.

 

Vi kan vejledende oplyse, at når du tidligere har fået udbetalt feriepenge med urette, i en periode hvor ferien ikke blev afholdt, bærer du selv ansvaret for at kunne dokumentere, at ferien blev afholdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden.”

 

”Det fremgår ikke af din henvendelse, at du vil klage over afgørelsen. Hvis du vil klage over afgørelsen, skal vi bede dig oplyse os om dette inden klagefristens udløb.

…”

 

Den 6. marts 2023 bekræftede klager, at han ønskede at klage over afgørelsen.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 28. marts 2023 fastholdt sin afgørelse af 29. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din henvendelse af den 6. marts 2023. Vi opfatter din henvendelse

som en klage over vores afgørelse af den 29. januar 2023 om tilbagebetaling af

feriepenge.

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge senest 4 uger

efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi sendte en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge den 29. januar 2023. Du henvendte

dig efterfølgende den 21. februar 2023. Det fremgik ikke af din henvendelse, om du ønskede at klage over vores afgørelse. Du henvendte dig igen den 6. marts 2023.

 

Idet du henvendte dig første gang den 21. februar 2023, anser vi din klage for modtaget

inden klagefristens udløb.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Den 21. februar 2023 henvender du dig per telefon og oplyser, at du mener, at du har

holdt ferien omkring september 2021. Du oplyser, at du vil kigge på dine udbetalingsspecifikationer for 2021 og sende eventuel dokumentation.

 

Den 21. februar 2023 sender du ligeledes en besked til os. Du oplyser, at du kan huske,

at du har haft ferie, og at du har henvendt dig til a-kassen herom. Du oplyser, at du

ligeledes har ringet til XXX Jobcenter, som kunne fortælle, at du har ringet ind og

bestilt ferie. Du oplyser, at du har bedt Jobcentret om at sende bevis på, at du har

snakket med dem og været i god tro.

 

Du oplyser endvidere, at du synes, at det er vildt at komme tilbage til dig efter så lang

tid med noget fra 2021. Du oplyser, at du er ret sikker på, at vi kan blive enige om, at

der er sket en fejl, og at du ikke bør betale penge tilbage.

 

Du medsender dokumentation for, at du har anmeldt en feriedag i september 2021. Det

fremgår ligeledes, at der kun er registreret ferie for denne ene dag.

 

Den 27. februar 2023 skriver vi til dig og orienterer dig om, at det du har fremsendt,

ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at du har afholdt ferien i ferieperioden. Vi vejleder

om, at såfremt du har holdt ferien fra a-kassen i september 2021, og du er blevet

modregnet i dine dagpenge på grund af ferie, kan du som dokumentation sende din

udbetalingsspecifikation for september 2021.

 

Du henvender dig igen den 6. marts 2023. Du oplyser, at du ikke vil tilbagebetale feriepengene. Du oplyser endvidere, at ferien er meldt til Jobcenter, og at det ikke er din skyld, at der ikke er styr på tingene mellem Jobcenter XXX og XXX.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 2,63 dage, og

at du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget dagpenge, har du ikke

været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Du oplyser, at du mener, at du har holdt ferien omkring september 2021. Du medsender

dokumentation for, at du har anmeldt en feriedag til Jobcenter XXX i september

2021.

 

Idet du tidligere har fået udbetalt feriepengene med urette, skal du dokumentere, at du

har holdt ferien på et andet tidspunkt i ferieperioden 1. september 2020 til 31. december

2021.

 

Vi lægger vægt på, at vi ikke har modtaget dokumentation for, at du har holdt ferien og

er blevet modregnet i dine dagpenge på grund af afholdelse af ferie.

 

Vi har vejledt dig om, at såfremt du har holdt ferien fra a-kassen, og du er blevet modregnet

i dine dagpenge, kan dokumentationen være dine udbetalingsspecifikationer for

sygedagpenge for den periode, hvor ferien er holdt.

 

Vi lægger vægt på, at vi ikke har modtaget dokumentation for, at ferien er afholdt.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

har modtaget feriepengene med rette.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 2.248,34 kr. udbetalt i feriepenge til afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse.

 

Klager har fået udbetalt 1.568,68 kr. i feriepenge for 1,45 dage med 27. december 2021 som første feriedag og 679,69 kr. for 1,18 dage med 31. december 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode også dagpenge, og det fremgår af oplysningerne fra a-kassen XXX, at klager ikke har afholdt ferien og troede, at han kunne hæve feriepengene.

 

Det fremgår af de af klager indsendte oplysninger fra XXX Kommune, at klager har afholdt en feriedag i september 2021. Det fremgår imidlertid ikke af oplysningerne fra kommunen, om klager samtidig modtog dagpenge af a-kassen. FerieKonto har specifikt vejledt klager om, at klager kunne opfylde kravet om dokumentation for ikke at have modtaget dagpenge for september fra A-kassen med en udbetalingsspecifikation for september fra a-kassen. Klager har imidlertid ikke fremlagt en sådan eller noget tilsvarende. Ankenævnet finder derfor, at det ikke er dokumenteret, at klager har afholdt ferie uden samtidig at modtage en offentlig forsørgelsesydelse.

 

På den baggrund tiltræder Ankenævnet FerieKontos afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 for 2,63 feriedag med i alt 2.248,34 kr., hvor klager samtidig modtog en offentlig ydelse.