Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-158 / 07-06-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 28. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 16. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 17.183,41 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 16. juni 2020 om udbetaling af feriepenge for 16,64 dage og 2,14 dage med første feriedag den 15. juli 2020.

 

Den 31. juli 2020 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 13. november 2020 orienterede FerieKonto klageren om XXXs indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 28. april 2022 afgørelse om, at klager skal betale 17.183,41 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 17.183,41 kr. tilbage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage og 2,14 dage med første feriedag den 15. juli 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 2.207,16 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

 

XXX Kommune har den 30. november 2020 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Vi kan også se, at du har fået udbetalt 14.976,25 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

 

Feriepengene er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Du kan derfor højst optjene 16,64 feriedage samlet i den periode. Det betyder, at de pågældende feriepenge er optjent sideløbende, og at du derfor kan afholde dem sideløbende.

 

Vi skal derfor alene bede om dokumentation for, at du har holdt 16,64 feriedage i ferieafholdelsesperioden fra den 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 30. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Jeg vil gerne klage over afgørelsen fra d. 28.4.22. Jeg vil gerne ikke betale pengene tilbage fordi jeg hver gang skrev til fagforeningen om min situation under covid-19 nedlukningen på dagpengekortene. Jeg snakkede med XXX da jeg havde fået feriepengene udbetalt og de sagde at jeg måtte vente med at holde ferien fordi der var corona virus. Herudover var der udbetaling af indefrosne feriepenge for at give tilskud til folk der havde det hårdt. Jeg fik også besked fra XXX om at jeg ikke skulle tænke videre over feriepengene da de var en form for tilskud under corona. Man kunne heller ikke rejse under corona og derfor kunne jeg ikke holde ferie. Jeg mener derfor ikke at jeg skal betale beløbet tilbage og håber I forstår situationen.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 16. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 30. maj 2022 over vores afgørelse af den 28. april 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du ikke vil betale feriepenge tilbage, fordi du har skrevet til fagforeningen om din situation under covid-19 nedlukningen på dagpengekortene.

 

Du oplyser, at du har talt med XXX da du fik feriepengene udbetalt, og at de har fortalt dig, at du måtte vente med at holde ferien, fordi der var corona virus.

 

Du har også oplyst, at du fik udbetalt de indefrosne feriepenge, og at XXX har sagt at du ikke skulle tænke videre over feriepengene, da de var en form for tilskud under corona.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har sendt bilag fra a-kassen, der oplyser at du har bestilt 16,64 feriedage og 2,14 feriedage fra den 15. juli 2020, og at du ikke har holdt ferien på det tidspunkt.

 

Vi kan vejledende oplyse, at feriepengene er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, og at ferien derfor skulle afholdes i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det fremgår også, at a-kassen har sendt dig bilag vedrørende ferieloven, som vejleder i hvordan og hvornår ferie skal afholdes.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi forholder os derfor til, at du fik udbetalt feriepengene til afholdelse i juli 2020, og at akassen har oplyst, at du ikke har holdt ferien i perioden fra den 15. juli 2020.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 17.183,41 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 17.183,41 kr. i feriepenge for 16,64 feriedage med 15/7 2020 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført om Krifas vejledning, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 17.183,41 kr.