Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-61 / 18-10-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales. Periode med afvikling af karantæne i A-kasse kan ikke benyttes til samtidig afholdelse af ferie

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 24. marts 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 16. maj 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 19.516,11 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 30. november 2022 om udbetaling af feriepenge for 14,56 dage med første feriedag den 14. oktober 2022.

 

Den 30. januar 2023 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. A-kassen oplyste, at klager har hævet feriepenge i forbindelse med afvikling af 3 ugers effektiv karantæne. I brev af 23. februar 2023 orienterede FerieKonto klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Klager oplyste herefter den 6. marts 2023 FerieKonto om følgende:

 

”Jeg er ikke ansat i XXX mere, det er mine kollegaer fra løn heller ikke. Jeg sender derfor dokument for flybillet, så i kan se at jeg har holdt ferie i uge 41 og 42 i 2021.”

I brev af 7. marts 2023 oplyste FerieKonto klageren om, at den indsendte dokumentation ikke var tilstrækkelig, og anmodede om ny dokumentation.

 

Klager indsendte herefter den 18. marts 2023 feriefraværsoversigt fra arbejdsgiveren vedrørende ferie afholdt i juli, oktober og december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. marts 2023 afgørelse om, at klager skal betale 19.516,11 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 19.516,11 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Derfor skal du betale tilbage

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 14,56 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 14,56 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 14,56 dage med første feriedag den 14. oktober 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 19.516,11 kr. for 14,56 dage med afholdelse af første feriedag den 14. oktober 2022.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at ferie er afholdt.

 

Du har sendt dokumentation for, at du har afholdt 2 feriedag uden løn fra den 28. december 2021. Vi kan, at du har bestilt udbetaling af yderligere 3,65 feriedage med første feriedag den 28. december 2021. Du har dermed allerede bestilt feriepenge til den periode.

 

Du har samtidig sendt dokumentation for, at du har afholdt ferie med løn i oktober 2021. Du har også sendt flybillet for oktober 2021, hvor du har afholdt ferie med løn.

 

Vi har dermed ikke modtaget dokumentation for, at du har afholdt 14,56 feriedage uden løn eller anden indtægt.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Klager har den 27. marts 2023 rettet henvendelse til FerieKonto og anført følgende:

 

”Som man kan se af min udbetaling i okt måned har jeg ikke fået ydelser fra dagpenge i hele okt. jeg er blevet kontaktet af XXX, som sagde at de godt kunne se at jeg ikke havde fået ydelser i de sidste uger af okt, og at de ville videresende de oplysninger til jer. Det kan jeg forstå, at de ikke har gjort.

 

Desuden har jeg været indlagt med min søn i aug-sep i 2021 i tre uger, hvor jeg ikke fik løn, men heller ikke holdt ferie, da jeg var medindlagt, men det var tre uger uden løn.

Da jeg arbejde i XXX med uerfarne teamledere er mange ting ikke registrerer korrekt. Ligesom min ferie uden løn i uge 41-42 heller ikke er.

Jeg har forsøgt at kontakte dem, men da ingen af dem der var ansat samtidig med mig er der mere, har de ikke mulighed for at registrere det nu.”

 

Klager har vedlagt dokumentation for barnets indlæggelse i perioden 16. august til 2. september 2021. Klager har også vedlagt dokumentation for udbetaling af dagpenge i oktober 2022. Det fremgår af dagpengespecifikationen, at klager i oktober 2022 har fået udbetalt dagpenge med fradrag for 111 timers karantæne, hvilket svarer til 3 ugers karantæne.

 

FerieKonto har i brev af 15. maj 2023 bl.a. oplyst, at FerieKonto fastholder afgørelsen af 24. marts 2023, og anmodet klager om at oplyse, om klager ønsker at klage over afgørelsen.

 

I klagen, som er indgivet den 27. marts 2023, har klager anført følgende:

 

”Jeg vil gerne klage over afgørelsen. Jeg har sendt jer en masse dokumentation på at jeg ikke har modtaget dagpenge ydelse, selvom i skriver at jeg har. Jeg har vedhæftet dokumentation der viser at jeg har været på ferie. Jeg har indsendt dokumentation på at jeg har været medindlagt med min søn i tre uger. Jeg har indsendt information om konkrete dage hvor jeg afholdt ferie uden løn. Som er helt konkrekt den information i har efterspurgt. Og som i det mindste burde modregne. Når I ikke engang har modregnet de dage, hvor der er indsendt, hvad i kalder tilstrækkelig information og ikke taget højde for det, virker det som om I slet ikke har kigget på noget af det jeg har indsendt. Jeg har også oplyst at jeg var ansat i en helt ny enhed, med teamledere som ikke har vidst hvad de skulle, og derfor ikke registret oplysninger korrekt. Det kan nemt tjekkes ved at undersøge, hvor lidt der har været styr på i XXX. Jeg håber, at I vil kigge mine fremsendte dokumenter igennem igen, og som minimum modregne de dage der er afholdt og registret. Jeg er alene med to små børn, og knokler alt hvad jeg kan for at få tingene til at hænge sammen.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 16. maj 2023 fastholdt sin afgørelse af 24. marts 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 11. maj 2023 over vores afgørelse af den 24. marts 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi træffer afgørelse den 24. marts 2023. Du henvender dig vedrørende vores afgørelse den 27. marts 2023.

 

Den 31. marts 2023 oplyser vi dig om, at vi fastholder vores afgørelse, da du ikke har sendt tilstrækkelig dokumentation.

 

Den 11. maj 2023 henvender du dig igen og oplyser, at du ønsker at klage over vores afgørelse.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse den 24. marts 2023. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 21. april 2023. Vi modtog først din klage den 11. maj 2023.

 

Idet du har henvendt dig første gang den 27. marts 2023, dvs. inden klagefristens udløb, har vi behandlet din klage.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har sendt dokumentation på, at du ikke har modtaget dagpenge.

 

Du oplyser, at du har vedhæftet dokumentation for, at du har været på ferie.

 

Du oplyser endvidere, at du har været medindlagt med din søn i tre uger, og at du har sendt information om konkrete dage, hvor du har afholdt ferie uden løn.

 

Du oplyser, at du var ansat i en helt ny enhed, og at teamlederne ikke har registreret oplysningerne korrekt.

 

Du gensender dokumentation for din søns indlæggelse samt udbetalingsspecifikation for dine sygedagpenge for oktober 2022.

 

Du anmoder om, at vi kigger på de fremsendte dokumenter igen og som minimum modregner de dage, der er afholdt og registreret.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 14,56 dage, og at du samtidig har modtaget dagpenge.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge. Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Du har som dokumentation fremsendt en flybillet. Vi lægger vægt på, at en flybillet ikke er dokumentation for, at du har holdt ferie uden løn eller offentlige ydelser i perioden.

 

Du har endvidere sende dokumentation for din søns indlæggelse. Vi lægger vægt på, at det ikke er dokumentation for, at du ikke har modtaget løn eller offentlige ydelser i perioden.

 

Du har sendt dokumentation i form af en tidsregistrering, hvoraf det fremgår, at du har holdt ferie uden løn i 2 dage fra den 28. december 2021. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af vores system, at du har fået udbetalt yderligere 12,48 feriedage med første feriedag den 19. december 2021. Når man får udbetalt feriepenge, skal man udelukkende være forsørget af sine feriepenge. Det er derfor ikke muligt at placere ferien i en periode, som du i forvejen har fået udbetalt feriepenge til.

 

Du har endvidere sendt dokumentation i form af en udbetalingsspecifikation, hvor det fremgår, at du har afviklet karantæne fra din a-kasse i oktober 2022. Vi lægger vægt på, at det ikke er muligt at holde ferie, mens man afvikler karantæne.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 19.516,11 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 19.516,11 kr. i feriepenge for 14,56 feriedage med 14. oktober 2022 som første feriedag. Klager afholdt imidlertid ikke ferie som ansøgt, men oppebar i stedet i perioden dagpenge, idet klager dog i perioden blev fradraget dagpenge for 3 uger som følge af afvikling af karantæne. Under afvikling af karantæne skal pågældende stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor ikke samtidig holde ferie.

 

Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret feriepengene med urette og skal som udgangspunkt betale feriepengene tilbage. Dette ville klager have kunnet undgå ved at have holdt ferie uden løn eller offentlige ydelser i 14,56 dage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022; klager har imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for, at det har været tilfældet. Klager ville endvidere kunne undgå tilbagebetaling, hvis en feriehindring havde afskåret klager fra at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden indtil den 31. december 2022. Dette har klager ikke dokumenteret.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 19.516,11 kr.