Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-256 / 18-10-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales - COVID-19-restriktion er ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 10. november 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 13. december 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 9.078,72 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 5. marts 2020 om udbetaling af feriepenge for 16,64 dage og 1,46 dage med første feriedag den 1. maj 2020.

 

Den 18. maj 2020 indgav a-kassen XXX A-kasse indberetning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 3. juli 2020 vejledte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021. Styrelsen oplyste samtidigt klageren om, at klageren alene skulle indsende dokumentation for afholdt ferie for de 16,64 dage, mens beløbet for de resterende 1,46 feriedage var under 1.500 kr. og ville blive udbetalt automatisk ved ferieårets start.

 

I brev af 5. oktober 2022 vejledte FerieKonto klageren om, at klageren senest den 20. oktober 2022 skulle indsende dokumentation for, at klageren har afholdt de 16,64 dage på et tidspunkt indenfor ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til den 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 10. november 2022 afgørelse om, at klager skal betale 9.078,72 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 9.078,72 kr. tilbage. Det svarer til 16,64 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 17 dage med første feriedag den 1. maj 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 9.078,72 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Klager har den 18. november 2022 henvendt sig telefonisk til FerieKonto og oplyst, at klager har holdt ferien. FerieKonto har henvist klager til at indsende dokumentation.

 

Klager har den 21. november 2022 indsendt dokumentation for afholdt ferie i januar 2022. Klager har endvidere oplyst følgende: 

 

” This is the document I was askd to send in,I deed collect the holiday money but due to the COVID situation I was not able to go on holiday that period which I later took my holiday this year jenuary 2022, I have sent in all papers relating to when I took the holiday.thanks in advance.”

 

FerieKonto har den 23. november 2022 oplyst klager om, at den indsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig, og anmodet klager om at oplyst, om klager ønsker at klage over afgørelsen.

 

Der har herefter været en korrespondance mellem klager og FerieKonto om klagers udfordringer med at åbne brevene fra FerieKonto.

 

I klagen, som er indgivet den 5. december 2022, har klager anført følgende:

 

”Hej.

The letter that was sent to me on the 23rd and 24th I was not able to open but I just downloaded it and read the letter, I really don’t know what to do cos that is the only document I have with me which shows when I went on holiday.i will like to appeal the distinction taking by feriekonto.charles”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 13. december 2022 fastholdt sin afgørelse af 10. november 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 5. december 2022 over vores afgørelse af den 10. november 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at det fremsendte er det eneste dokument, der viser, hvornår du har holdt ferie.

 

Begrundelse

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at få udbetalt feriepenge.

 

Vi har bedt dig om at sende dokumentation for, at du har holdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Du har fremsendt dokumentation for, at du har holdt ferie i januar 2022.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepengene med rette.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 9.078,72 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 9.078,72 kr. i feriepenge for 16,64 feriedage med 1. maj 2020 som første feriedag. Klager afholdt imidlertid ikke ferie som ansøgt, men oppebar i stedet i perioden arbejdsløshedsdagpenge. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret feriepengene med urette og skal som udgangspunkt betale feriepengene tilbage. Dette ville klager have kunnet undgå ved at have holdt ferien de 16,64 dage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 2020-2021; klager har imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for, at det har været tilfældet, men oplyst at have afholdt ferie i januar 2022 efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager ville endvidere kunne undgå tilbagebetaling, hvis en feriehindring havde afskåret ham fra at afholde ferien i ferieafholdelsesperioden indtil den 31. december 2021. Dette har klager ikke dokumenteret, hvorved bemærkes, at restriktioner som følge af Covid-19 ikke i sig selv er feriehindring i ferielovens forstand.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 9.078,72 kr.