Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-150 / 09-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales. Covid 19-rejserestriktioner ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 27. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 30. maj 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget mod-tagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 5.312,74 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 6. marts 2020 om udbetaling af feriepenge for 16,64 dage med første feriedag den 1. maj 2020.

 

Den 22. september 2020 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 20. januar 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021. I brev af 23. marts 2022 anmodede FerieKonto igen klageren om dokumentation for afholdt ferie. Den 30. marts 2022 svarede klageren FerieKonto, at klager ikke kunne indsende dokumentation, fordi klager ikke havde afholdt ferien.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 27. april 2022 afgørelse om, at klager skal betale 5.312,74 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 5.312,74 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 16,64 dage.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 17 dage med første feriedag den 1. maj 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du har haft en feriehindring. Du har ikke været ude og rejse grundet rejserestrektioner i forbindelse med corona.

 

Vi gør opmærksom på, at ferie ikke nødvendigvis skal afholdes i udlandet. Den årsag, at man ikke kan komme ud og rejse, er ikke en feriehindring.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 24. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”I have recieved a letter from Ferie Fonden on the 27th of April 2022 and this is my reply / complaint to the decision stated in the letter:

 

I would like to kindly ask you to approve my request for transferring my 16,64 vacation days that I was not able to use back in 2020 and consider it a “feriehindring”.

 

As I mentioned in my initial email to Ferie Fonden, I was not able to hold my planned vacation due to to COVID outbreak advised strongly against travelling. As a result, my flight was cancelled, my trip was cancelled, I lost some money and my vacation plans had to be postponed for after the COVIS pandemic settled down. However, I did not expect it will last 2 years.

 

Om the meantime, I became unemployed May 2020 and I had to live with 3.000 kr / monthly after covering my rent and bills, which lasted up until this year 2022 - April. Basically, another reason for me not being able to hold a vacation was the fact that I was financially incapable of doing so (event with the money from Ferie Fonden).

 

I am hereby kindly appealing and asking you as a human being, please, allow me to transfer my vacation days and use them in the vacation year. I am really not capable of paying back the amount as I am still recovering from the past 2 years where I had extremely low standard of living. If I could, I would have taken my vacation back when I was supposed to, but I could not and I am kindly asking you to allow me to transfer it to this year.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 30. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 24. maj 2022 over vores afgørelse af den 27. april 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du har været forhindret i at holde ferie grundet rejserestriktioner i forbindelse med corona.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har fremsendt en skrivelse, hvor du beder os godkende din forespørgsel om overførsel af ferie.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du ikke har haft mulighed for at rejse grundet rejserestriktioner i forbindelse med Corona.

 

Vi har tidligere fremsendt vejledning i feriehindring og oplyst, at rejserestriktioner i forbindelse med Corona ikke er en feriehindring.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 5.312,74 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 5.312,74 kr. i feriepenge for 17 feriedage med 1. maj 2020 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021.

 

Klager har oplyst, at klager ikke har holdt ferien og derfor ikke kan indsende dokumentation. Klager har anført, at det som følge af Covid-19-rejserestriktioner ikke var muligt at afholde ferie.

 

Hertil bemærker Ankenævnet, at Covid 19-rejserestriktioner ikke udgør en feriehindring i ferielovens forstand. Hvad der i ferielovens forstand udgør en feriehindring, er nærmere reguleret i ferielovens §§ 12-14 og i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Det er i forarbejderne til ferieloven angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. Covid 19-pandemien gav således anledning til indsættelse af et nyt nr. 16 i bekendtgørelsens § 2, hvorved udførelse af nødvendigt arbejde i sundhedsvæsenet m.v., når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemiloven, er medtaget i opregningen af feriehindringer. Det er således klart, at rejserestriktioner som følge af en pandemi ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Klager har på denne baggrund med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 5.312,74 kr.