Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-181 / 19-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 22. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 15. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 9.634,59 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 19. november 2021 om udbetaling af feriepenge for 0,35 dage, 2,50 dage og 18,50 dage med første feriedag henholdsvis den 10. december 2021, den 11. december 2021 og den 13. december 2021.

 

Den 20. hhv. den 21. december 2021 indgav a-kassen XXX tre indberetninger om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med de indgivne ansøgninger herom. I brev af 26. januar 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX’s indberetninger og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 22. april 2022 afgørelse om, at klager skal betale 9.634,59 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt for meget i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 9.634,59 kr. efter skat tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til feriepenge for 13,35 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge 0,35 dage, 2,50 dage og 18,50 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 8 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 21,35 dage med første feriedag den 10. december 2021, og at du kun har holdt ferie i 8 dage.

 

Vi kan se, at du har bestilt 458,18 kr. før skat for 0,35 dage med afholdelse af første feriedag den 10. december 2021, 1793,95 kr. efter skat for 2,50 dage med afholdelse af første feriedag den 11. december 2021 og 24.217,89 kr. før skat for 18,50 dage med afholdelse af første feriedag den 13. december 2021.

 

XXX Kommune har den 1. februar 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Den 3. maj 2022 kontaktede klagers ægtefælle FerieKonto telefonisk. I telefonnotatet fra FerieKonto anføres bl.a. følgende:

 

”…

 

… bliver raskmeldt omkring nov/dec 2021, og bliver sendt direkte i praktik, og havde derfor ikke mulighed for at holde ferien. De synes det er uretfærdigt at feriepengene skal betales retur, men de vil prøve at kontakte jobcenteret og/eller a-kassen, og høre om der er en løsning. Forklaret ferielovens regler, og at der ikke kan holdes ferie i dec når der er modtaget dagpenge, uanset at lmt er i et praktikforløb.

 

…”

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 20. juni 2022 fremsendte klager kopi af afgørelse af 30. november 2021 fra Jobcenter XXX, hvoraf fremgår, at klager i perioden fra den 1. december til og med den 23. december 2021 var bevilget virksomhedspraktik.

 

Ved elektronisk henvendelse af 22. juni 2022 bekræftede FerieKonto modtagelsen af den fremsendte afgørelse og meddelte, at det fremsendte ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation på en feriehindring, hvorfor FerieKonto fastholdt afgørelsen af 22. april 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 22. juni 2022, har klager anført følgende:

 

”…

 

Jeg henvender mig til jer grundet jeg er meget uforstående overfor den måde min sag bliver behandlet. Jeg har sendt bevis på jeg er sendt ud i virksomheds praktik da jeg har gået ledig i halvt år efter jeg har måtte sig mit job grundet stress da jeg har øre sygdom der gør jeg bruger dobbelt så mange ressurser på at få min hverdag til at fungere som en normal hørende. Dette er ikke første gang det er blevet nødvendigt. Min egen læge har været inde over m sygemeldinger. Som i sikkeret er bekendt m bliver man sendt ud i sådan en praktik for at se om man kan fungere i det. Dette valgte Job center at gøre i denne periode da arb plads var fundet til afprøvning. Derfor havde jeg ingen mulighed for at holde min ferie som jeg ansøgte om D 19/05-21 da jeg på tidsp. ingen anelse havde omkring det forløb. Jeg ønskede at holde ferie på dette tidspunkt da jeg havde mulighed for det grundet, jeg ingen job havde der passet til mit behov / sygdom. Jeg er i job nu på nedsat tid 25 timer om ugen. Det var meningen jeg ville holde ferie på andet tidsp. Jeg har på nuværende tidpunkt tænkt mig at afholde det forsømte ferie m de penge. Jeg håber og beder til i vil være forstående overfor det. De jeg el ingen penge har til ferie. Det kan ende m jeg bliver sygmedlt igen. Dette håber jeg virkelig ikke kan blive aktuelt.

 

…”

 

 Ved elektronisk henvendelse af 5. juli 2022 meddelte FerieKonto bl.a. følgende:

 

”…

 

Det du har sendt, er ikke tilstrækkelig dokumentation på, at du har en feriehindring.

 

I forhold til ferielovens bestemmelser (§ 33) kan vi vejlede dig om, at det er et grundlæggende princip i ferieloven, at en lønmodtagers modtagelse af feriepenge er betinget af, at den dertil hørende ferie afholdes.

 

Feriepenge udbetales som forsørgelsesgrundlag for den periode, hvor lønmodtageren holder ferie og derved ikke har haft anden indtægt.

 

Feriepenge optjenes til en bestemt ferieafholdelsesperiode. Aktuelt i denne sag sluttede ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021. Ferien kan derfor ikke afholdes efter den 31. december 2021.

 

Vi fastholder vores afgørelse af 22. april 2022.

 

Det fremgår ikke af din henvendelse, at du vil klage over afgørelsen. Hvis du vil klage over afgørelsen skal vi bede dig oplyse os om dette inden klagefristens udløb.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 12. juli 2022, har klager anført følgende:

 

”…

 

Jeg klager over i vil have jeg skal betale mine egne opsparet ferie penge tilbage som jeg rent faktisk har brug for til at forsøge min famile m under ferie.

 

DET ER BARE IKKE I ORDEN

 

Det var det offentlige der valgte at sende mig i praktik som i er bekendt m

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 15. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 22. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 12. juli 2022 over vores afgørelse af den 22. april 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du ikke er tilfreds med vores afgørelse. Du oplyser, at du har brug for feriepengene til at forsørge din familie under ferie. Samtidig oplyser du, at det er det offentlige der valgte at sende dig i virksomhedspraktik.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Vi har modtaget dokumentation for, at du har været bevilliget virksomhedspraktik fra den 1. december 2021 til 23. december 2021 med dagpenge fra din a-kasse.

 

Vi gør opmærksom på, at en lønmodtagers modtagelse af feriepenge er betinget af, at

den dertilhørende ferie afholdes.

 

Du har oplyst, at du har planlagt at holde ferien i indeværende ferieår.

 

Vi kan i den forbindelse oplyse, at ferien skulle have været afholdt inden den 31. december 2021.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 9.634,59 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at virksomhedspraktik gennem jobcenteret ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 15.621,02 kr. i feriepenge for 21,35 feriedage med 10. december 2021 som første feriedag. Klager modtog i perioden fra den 10. december 2021 til den 31. december 2021 dagpenge og har over for A-kassen oplyst, at hun ikke holdt ferie i hele perioden, men alene fra den 24. december til og med den 31. december 2021. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden fuldt ud at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret den del af de modtagne feriepenge, 9.634,59 kr., som svarer til de ikke-afholdte 13,35 feriedage, med urette og skal som udgangspunkt betale dette beløb tilbage.

 

Klager har ikke afholdt de 13,35 feriedage på noget andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 2020-2021. Spørgsmålet er, om der har foreligget en feriehindring.

 

Det tilbud, som klager modtog fra jobcenteret, udgør som nævnt ikke en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som er anført af FerieKonto, stadfæster Ankenævnet herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 9.634,59 kr.