Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-180 / 09-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 9. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.910,24 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 2. april 2020 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 3.902,34 kr. for 10,40 dage med første feriedag den 18. maj 2020 og 5.793,00 kr. for 6,24 dage med første feriedag den 29. maj 2020.

 

Den 2. juni 2020 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager den 2. juni 2020 havde oplyst, at der ikke var afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 18. – 19. maj 2020 og den 25. maj til den 3. juni 2020, da klager havde været ledig i stedet for. Det fremgår af XXX A-kasses oplysninger, at klager på dagpengekortet havde oplyst at have holdt ferie den 20. maj til 22. maj.   

 

I brev af 18. februar 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX A-kasses indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Den 19. april 2021 oplyste klager, at klager havde holdt 14 dages ferie i perioden fra den 7. september til den 21. september 2020, men at klager i perioden ikke havde haft en arbejdsgiver at melde ferie til.

 

Den 21. april 2021 og den 9. marts 2022 anmodede FerieKonto klager om at sende dokumentation for den afholdte ferie.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 9. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 6.910,24 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 6.910,24 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 13,64 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og

at du kun er blevet trukket i dagpenge for 3 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 6 dage med første

feriedag den 18. maj 2020, og at du kun har holdt ferien i 3 dage.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 3.902,34 kr. for 10,40 dage med afholdelse af første

feriedage den 18. maj 2020, og at du har fået udbetalt 5.793,00 kr. for 6,24 dage med

første feriedag den 29. maj 2020.

 

Vi er kommet frem til, at du skal tilbagebetale 6.910,24 kr. ud fra den betragtning, at du

har afholdt 3 dage ud af de 6,24 dage du har fået udbetalt med første feriedag den 29.

maj 2020, svarende til 3.007,90 kr. for de resterende 3,24 feriedage.

 

Hertil skal lægges de 3.902,34 kr. for de 10,40 feriedage du har hævet med første

feriedag den 18. maj 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for at du afholdt

ferien. Du har som svar den 19. april 2021 oplyst, at du har holdt ferien i perioden 7.

september til 21. september 2020, men du har ikke sendt fyldestgørende dokumentation

for, at du har holdt ferien.

 

Den 21. april 2021 bad vi dig om at sende dokumentation for at du har holdt ferie i den

periode du har oplyst, men vi har efterfølgende ikke hørt fra dig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage

feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det

tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget den 25. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Til rette vedkommende. Jeg har fået en opkrævning hvor af jeg skal betale 6.910,24 kr. tilbage pga. mangelende dokumentation på holdt ferie. Jeg kan ikke dokumentere min ferie da jeg for den periode startede som selvstændig og brugte pengene for at holde mig selv i live i min privatøkonomi. Jeg syntes det er ærgerligt at jeg for en hård periode som ny selvstædig skal tilbage betale penge da, med rette blot har informeret om at denne periode ikke var reel ferie da jeg arbejdede for mig selv selvstædig og blot har oplyst i god tro om at dette måske ikke helt kan kaldes for ferie.

Kan dette på nogen måde ændres. Jeg ved ikke hvordan jeg skal dokumentere afholdt ferie når jeg har ellers ikke har været på ferie men blot har været i gang med at starte selvstædigt? Jeg håber i kan forstå min udfordring herfor som blot har været i god tro.

… ”

 

Klager har den 27. juni 2022 indsendt skatteoplysninger som dokumentation for, at ferien har været afholdt.

 

Den 29. juni 2022 oplyser FerieKonto klager om, at den indsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig idet skatteoplysningerne viser, at klager har arbejdet 1924 timer i 2021 svarende til fuld tid.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 9. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage den 28. juni 2022 over vores afgørelse af den 9. maj

2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Vi har også modtaget din henvendelse den 27. maj 2022, hvor du har oplyst at du er

startet som selvstændig, og spurgt ind til om afgørelsen kan ændres.

 

Da du har henvendt dig den 27. maj 2022 inden for klagefristen, er det FerieKontos

vurdering at du har klaget rettidigt.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du oplyser i din klage, at du har fremsendt dokumentation for, at du ikke har modtaget

ydelser i form af løn mm. for perioden.

 

I din henvendelse den 27. maj 2022 ar du oplyst, at du ikke kan dokumentere din ferie,

da du brugte pengene til at holde styr på din privatøkonomi, efter at være startet som

selvstændig.

 

Vi har i den forbindelse den 9. juni 2022 skrevet til dig, og bedt dig fremsende dine

skatteoplysninger for 2021, for på den måde at se om du har haft perioder uden indtægt,

hvor feriedagene kan betragtes som afholdt.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har bedt dig sende skatteoplysninger ind, da du tidligere har oplyst at du mener at

have haft perioder uden indtægt. Skatteoplysninger kan i nogle tilfælde bruges som

dokumentation for, at ferien kan placeres, hvis der fremgår længere perioder uden indtægt.

 

Den 28. juni 2022 har vi modtaget dine skatteoplysninger for 2021, hvor det fremgår at

du har haft 1924 arbejdstimer hos XXX i perioden 1. januar 2021 til 31. december

2021.

 

Ferien kan derfor ikke placeres ud fra dine skatteoplysninger.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 6.910,24 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 3.007,90 kr. for 3,24 feriedage og 3.902,34 kr. for 10,40 feriedage, som ikke er dokumenteret afholdt inden for ferieafholdelsesperioden med udløb den 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 6.910,24 kr.