Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-174 / 09-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 20. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 8. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.099,62 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 3. juni 2021 om udbetaling af feriepenge for 16,64 dage med første feriedag den 1. juni 2021.

 

Den 30. juni 2021 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. Ved telefonisk henvendelse af 13. juli 2021 oplyste XXX, at klager alene havde afholdt ferie fra den 1. juni til og med den 9. juni 2021. I brev af 13. juli 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

 

I brev af 8. marts 2022 fremsendte FerieKonto en høring om afholdelse af ferie og anmodede på ny klager om at indsende dokumentation for, at klager har afholdt de resterende 9,64 dage på et andet tidspunkt i ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved telefonisk henvendelse den 11. marts 2022 oplyste klager, at hun havde været sygemeldt, at hun var blevet tvunget af kommunen til at raskmelde sig den 7. december 2021, og at hendes læge mente, at hun fortsat var sygemeldt på dette tidspunkt, hvorfor hun ikke kunne afholde ferie.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 21. marts 2022 fremsendte klager diverse korrespondance mellem klager og jobcentret, herunder en afgørelse om ophør af sygedagpenge af 6. december 2021, gældende fra den 4. december 2021, og brev af 7. december 2021 vedrørende afgørelse om bevilling af forløb i ”Jobklubben” i perioden fra den 10. december 2021 til den 29. april 2022. Det fremgår af bilag 3 til sidstnævnte afgørelse blandt andet, at klager skal være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for henvist arbejde under deltagelse i et tilbud, og at udeblivelse uden rimelig grund får betydning for forsørgelsesydelsen. 

 

Ved fornyet elektronisk henvendelse til FerieKonto den 12. april 2022 oplyste klager blandt andet på ny, at hun var blevet tvunget til at raskmelde sig og herudover, at det ikke var muligt at holde ferie under aktivering. Hun oplyste endvidere, at hun fra den 9. december 2021 og ca. en uge frem havde meldt sig syg, og at hun havde påklaget jobcentrets afgørelse om ophør af sygedagpenge. Vedhæftet var en afgørelse af 8. februar 2022 fra Ankestyrelsen, hvoraf fremgår, at Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse, dog således, at klagers ret til sygedagpenge ophørte den 6. december 2021. Af Ankestyrelsens afgørelse af 8. februar 2022 fremgår, at klager meldte sig rask til A-kassen den 7. december 2021 og lige siden havde modtaget løbende ydelser fra A-kassen. Vedhæftet var endvidere et brev af 10. december 2021 fra jobcentret, hvoraf fremgår, at klager med virkning fra d. 9. december 2021 var blevet afmeldt som arbejdssøgende, idet klager havde meldt sig syg.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 20. april 2022 afgørelse om, at klager skal betale 8.099,62 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.099,62 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 9,64 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 7 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 10 dage med første feriedag den 10. juni 2021, og at du kun har holdt ferien i 7 dage fra 1. juni 2021 til og med 9. juni 2021.

 

Vi kan se, at du har fået udbetalt 13.981,08 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag 1. juni 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for at du afholdt ferien. Du har telefonisk oplyst den 11. marts 2022, at du har været sygemeldt og at du blev tvunget af kommunen til at lade dig raskmelde den 7. december 2021, selvom din læge mente du stadig skulle være sygemeldt. Du oplyste at du havde klaget til Ankestyrelsen over kommunes afgørelse. Du fik her oplyst af os, at når du var raskmeldt, så skulle ferien have været afholdt inden 31. december 2021.

 

Den 22. marts 2022 indsender du en kopi af din klage til jobcenteret, en afgørelse fra jobcenter XXX, at dine sygedagpenge ophører den 4. december 2021. Samt en skrivelse fra jobcenter XXX at du er bevilget forløbet Jobklubben på XXX. Du oplyser endvidere at du har fået svar på din klage den 8. februar 2022.

 

Den 30. marts 2022 beder vi dig, indsende afgørelsen fra Ankestyrelsen på din klage.

 

Den 13. april 2022 indsender du afgørelsen fra Ankestyrelsen, hvori de stadfæster kommunens afgørelse, men med et ændret ophørstidspunkt for sygedagpengene. De oplyser at du ikke var berettiget til sygedagpenge efter den 6. december 2021. Du har yderligere indsendt en skrivelse fra jobcenter XXX, at du er bevilget forløbet Jobklubben på XXX, en genvurdering fra jobcenter XXX, at de har sendt sagen til Ankestyrelsen, samt en skrivelse fra jobcenter XXX, at du er afmeldt som jobsøgende fra 9. december 2021, fordi du meldt dig syg. Du oplyser i din henvendelse, at du blev raskmeldt igen efter en uges tid.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet telefonisk den 6. maj 2022, har klager anført, at hun blev sendt direkte på kursus af jobcenteret efter, at hun blev raskmeldt omkring den 7. december 2021, og at hun derfor ikke mener, at ferien kunne afholdes inden den 31. december 2021.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 8. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 20. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 6. maj 2022 over vores afgørelse af den 20. april 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Vi har modtaget din klage telefonisk. Du oplyser dog, at du også vil sende den skriftlig, men vi kan ikke se, at vi har modtaget den. Du oplyser i din klage, at du er blevet sendt direkte på kursus af jobcenteret efter at du er blevet raskmeldt omkring den 7. december 2021. Du mener derfor ikke at ferien kunne holdes inden den 31. december 2021.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage og at du kun er blevet trukket i dagpenge for 7 dage.

 

Du oplyser i din klage, at du er blevet sendt direkte på kursus af jobcenteret efter du er blevet raskmeldt omkring den 7. december 2021. Vi anser ikke dette for en feriehindring.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 8.099,62 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at et tilbud gennem jobcenteret ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 13.981,08 kr. i feriepenge for 16,64 feriedage med 1. juni 2021 som første feriedag. Klager modtog i perioden fra den 10. juni til den 23. juni 2021 dagpenge og har over for A-kassen oplyst, at hun ikke holdt ferie i denne perioden, men alene fra den 1. juni 2021 til den 9. juni 2021. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden fuldt ud at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret den del af de modtagne feriepenge, 8.099,62 kr., som svarer til de ikke-afholdte 9,64 feriedage, med urette og skal som udgangspunkt betale dette beløb tilbage.

 

Klager har ikke afholdt de 9,64 feriedage på noget andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 2020-2021. Spørgsmålet er herefter, om der har foreligget en feriehindring.

 

Det tilbud, som klager modtog fra jobcenteret, udgør som nævnt ikke en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Klager har påberåbt sig egen sygdom, og egen sygdom kan være en feriehindring i ferielovens forstand. Der foreligger imidlertid ikke anden oplysning om, at klager, som raskmeldte sig til A-kassen den 7. december 2021, efterfølgende skulle være blevet syg, end oplysningen om klagers sygemelding til jobcenteret; klager modtog således resten af året dagpenge fra A-kassen. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at anse klager for som følge af egen sygdom at være forhindret i at afholde de 9,64 feriedage i perioden 7.-31. december 2021.

 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som er anført af FerieKonto, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.099,62 kr.