Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-164 / 09-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 18. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 22. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 4.589,33 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 16. september 2021 om udbetaling af feriepenge for 4,96 dage med første feriedag den 13. december 2021.

 

Den 20. december 2021 indgav XXX A-kasse indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 21. marts 2022 orienterede FerieKonto klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 18. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 4.589,33 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 4.589,33 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 4,96 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 4,96 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 5 dage med første feriedag den 13. december 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 4.589,33 kr. for 4,96 dage med afholdelse af første feriedag den 13. december 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene. Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyst dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 25. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Hermed sender jeg dokumentation for, at jeg ikke har fået udbetalt feriepenge til anvendelse af ferie, men derimod til tilbagebetaling af for mange udbetalte feriepenge hos XXX.

 

Da jeg bor alene, også på udbetalingstidspunktet, kan jeg forsikre om, at pengene ikke er brugt på ferie. Det betyder, at jeg ikke har afholdt ferie, da der ikke har været økonomi til det.

 

Jeg håber I kan finde hoved og hale i bilagene og jeg står til enhver tid til rådighed for yderligere oplysninger.”

 

Klager har sammen med klagen bl.a. indsendt kopi af klagers korrespondance med XXX A-kasse om annullering af ferien december 2021. Det fremgår bl.a. af korrespondancen, at klager har brugt de udbetalte feriepenge til betaling af en regning fra arbejdsgiver vedr. tilbagebetaling af for meget udbetalt feriepenge, at klager har afbestilt ferien i december på arbejdet, og at klager ønsker at oppebære dagpenge den uge, hvor klager egentlig havde bestilt ferie.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 22. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 18. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 17. juni 2022 over vores afgørelse af den 18. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Vi har modtaget din klage telefonisk. Du oplyser i din klage, at du er uforstående overfor situationen, da du har modtaget opkrævning fra Aarhus Stift vedrørende tilbagebetaling af feriepenge. Du oplyser samtidig, at du kun har modtaget supplerende dagpenge samtidig med feriepenge.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har tidligere fremsendt opkrævningen fra XXX vedrørende tilbagebetaling af feriepenge

 

Det fremgår af opkrævningen, at der opkræves for Frad./udb. af ferie for perioden 19. november 2019 til 9. august 2020. Dette er perioden for overgangsåret til ny ferielov og dermed vedrørende de indefrosne feriepenge.

 

Samtidig fremgår det, at der er en regulering vedrørende forhøjet ferietillæg, særlig feriegodt, særl. feriedage og overført SFD.

 

Det fremgår ikke at opkrævningen er vedrørende feriepenge for ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021.

 

Vi er opmærksomme på, at du oplyser, at du kun har modtaget supplerende dagpenge samtidig med feriepenge.

 

Vi vurderer om ferien er afholdt. Du bekræfter, at ferien ikke er afholdt, da feriepengene er brugt til tilbagebetaling af for mange udbetalte feriepenge fra XXX.

 

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 4. juli 2022 indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering. Klager har oplyst følgende:

 

”Det er klart, at jeg ikke både kan få udbetalt feriepenge og offentlig ydelse, men

JEG HAR IKKE MODTAGET SUPPLERENDE DAGPENGE SAMTIDIG MED FERIEPENGE. Jeg har altså ikke modtaget nogen form for offentlig ydelse, som der står beskrevet i brevet.

Desuden oplyser XXX – som jeg har haft kontakt med i forbindelse med tilbagebetalingen, at de penge, de har overført til feriekonto, er mine – og at jeg derfor må bruge pengene som jeg ønsker – i dette tilfælde til tilbagebetaling – da pengene er mine og ikke tilhører feriekonto.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 4.589,33 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 4.589,22 kr. i feriepenge for 4,96 feriedage med den 13. december 2021 som første feriedag. Klager har oplyst, at hun annullerede ferien, og at hun derfor ikke har holdt ferien. Klager har videre oplyst, at hun har brugt de udbetalte feriepenge til delvist at betale en regning fra arbejdsgiver om for meget udbetalt feriepenge. Klager har endvidere ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført i de supplerende bemærkninger til genvurderingen, om ikke at have modtaget offentlige ydelser, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at årsagen til, at klager skal betale feriepengene tilbage, er, at klager ikke har afholdt ferien. Den tidligere arbejdsgivers vejledning af klager om, at pengene, som er overført til FerieKonto, er klagers og kan bruges, som klager ønsker, kan heller ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 4.589,33 kr.