Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-154 / 27-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 24. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 9. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 14.568,00 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte om udbetaling af feriepenge for 17 dage med første feriedag den 1. oktober 2021.

 

Den 18. januar 2022 indgav XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom, samt at klager i samme periode havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. I brev af 14. marts 2022 orienterede FerieKonto klageren om XXX indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Klager indsendte den 16. marts 2022 to høringssvar til FerieKonto, hvor klager bl.a. skrev, at han har kontaktet Jobcentret i XXX samt XXX forud for bestilling af feriepengene for at sikre sig mod en sag.

FerieKonto sendte den 29. marts 2022 en orientering til klager, hvori FerieKonto kvitterede for henvendelsen samt orienterede om, at hvis en lønmodtager i en ferieperiode har arbejdet mod vederlag, herunder modtaget arbejdsløshedsdagpenge, har lønmodtageren ikke været berettiget til feriepenge. Klager blev samtidig vejledt om at sende dokumentation, hvis klager havde holdt ferien eller været feriehindret.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 14.568,00 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 14.568,00 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 17 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 17 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 17 dage med første feriedag den 1. oktober 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 14.568,00 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag den 1. oktober 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du hævede feriepengene for at dække store udgifter og at du inden havde kontaktet både jobcenter og 3F København. Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er afholdt.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 25. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Jeg har ikke indtryk af at i har læst mit svar til høringsbrevet fra jer ordentligt igennem, samt sat jer ind i min situation, hvorfor jeg vedhæfter dette herunder igen. I måde være venlige at læse min forklaring grundigt igennem denne gang og forstå at jeg har handlet i god tro efter at have opsøgt oplysninger om feriepengene forlods for udbetalingen.

Jeg er blevet kontaktet af jer med et høringsbrev vedrørende de feriepenge jeg fik udbetalt i 2021, med første feriedag den 01.10.2021. Jeg stiller mig fuldstændigt uforstående for dette. Jeg sikrer mig altid ned til sidste detalje før jeg foretager mig noget som helst i mit administrative og økonomiske del af livet. Jeg kontaktede både Jobcentret i XXX samt XXX og stillede alle tænkelige spørgsmål, forlods for min bestilling af feriepengene, for at sikre mig at jeg ikke ville blive

ramt af netop sådan en sag som jeg nu alligevel er blevet indhentet af. Jeg hævede mine feriepenge del for at inddække de store udgifter der er forbindelse med min kroniske sygdom Colitis Ulcerosa, som XXX kan bekræfte at jeg har lidt af i mere end 10 år, og dels for at inddække en anden større uforudsigelig udgift.

De feriepenge jeg fik udbetalt i 2021 var feriepenge jeg havde opsparet hos min forhenværende arbejdsgiver XXX. Jeg forlod arbejdspladsen 31.12.2020. I brevet fra jer, forud for bestillingen af feriepengene, var jeg til lige med informeret om at hvis jeg

ikke afholdte ferien inden udgangen af 2021, så ville feriepengene gå tabt – dette underbygger ydermere min manglende forståelse for denne sag.

Jeg appellerer til at Feriekonto vil tage hensyn til min situation, samt forstå hvordan jeg har gået med livrem og seler og søgt så meget information forlods for bestillingen af feriepengene.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 9. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 24. maj 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. maj 2022 over vores afgørelse af den 24. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du har indtryk af, at vi ikke har læst dit svar på vores høringsbrev ordentligt igennem. Du sender kopi af dine besvarelser med igen.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har handlet i god tro efter at have opsøgt oplysninger ved både Jobcentret i Køge og 3F København. Det ændrer ikke på, at du ikke har sendt dokumentation for, at ferien er afholdt.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 14.568,00 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 14.568,00 kr. i feriepenge for 17 feriedage med 1. oktober 2021 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført om Jobcentret i XXX og XXX vejledning, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 14.568,00 kr.