Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-140 / 09-08-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 26. april 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 17. maj 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.595,66 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte henholdsvis den 5. juni 2020 og den 30. juni 2020 om udbetaling af feriepenge for 2,98 dage og 5,74 dage med første feriedag henholdsvis den 6. juli 2020 og den 30. juli 2020.

 

Den 24. september 2020 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selvom klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 12. marts 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

I brev af 13. februar 2022 fremsendte FerieKonto en høring til klager og vejledte ham om senest den 28. februar 2022 at fremsende dokumentation for, at han havde afholdt de 8,72 feriedage på et tidspunkt inden for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 17. februar 2022 anmodede klager om udsættelse af fristen for indgivelse af høringssvar. 

 

Ved ny elektronisk henvendelse til FerieKonto den 10. marts 2022 oplyste klager, at han havde flyttet ferien til uge 7-8 i uge 2021, at han ikke modtog dagpenge i pågældende periode, og at han havde orienteret både a-kassen og kommunen herom. Vedhæftet henvendelsen var kopi af korrespondance mellem klager og a-kassen. Af e-mail fra a-kassen til klager af 29. juli 2020 fremgår blandt andet:

 

Dagpengekort og flytning af ferie

Du har meddelt på dit dagpengekort, at du er nødt til at udskyde den ferie, der skulle være påbegyndt i morgen. Det er selvfølgelig helt i orden på den baggrund.

 

Det ser heller ikke ud til, at Jobcentret regner med, at du holder ferie fra i morgen, så det tyder på, at du har annulleret ferien helt korrekt hos dem.

 

I og med du har hævet feriepenge til den planlagte ferie, SKAL der ske en modregning af feriedagene på et eller andet tidspunkt. Så vi må ikke bare ”udskyde ferien på ubestemt tid”. Jeg kan se, at du tidligere var nødt til at flytte noget ferie der skulle være holdt i starten af juli på grund af kursus Denne ferie er flyttet til perioden 02.09.2020 – 04.09.2020. Jeg foreslår derfor, at vi flytter den ferie du skulle have afholdt 30.07.2020 – 06.08.2020 til at ligge i

forlængelse af feriedagene i september. De kommer i så fald til at ligge i perioden 07.09.020 – 14.09.2020.

 

Ferien kan altid flyttes igen. Det skal i så fald bare ske inden vi når til disse datoer. Her og nu har du altså ferie i perioden 02.09.2020 – 14.09.2020. Hvis det kommer til at passe dig godt, kan du bare meddele det til Jobcentret. Ferien modregnes i så fald automatisk i dine dagpenge i september. Skal ferien ligge på et andet tidspunkt, skal du oplyse tidspunktet til Jobcentret samt give besked til os, så du ikke modregnes i dagpengene på et forkert tidspunkt.

 

…”

 

Af e-mail fra klager til a-kassen af 9. september 2020 fremgår:

 

”...

 

Der er gennem XXX A-kasse planlagt afholdt ferie i September. Denne vil jeg gerne have flyttet til afholdelse Uge 07 2021.

 

…”

 

 

Ved elektronisk henvendelse af 5. april 2022 orienterede FerieKonto klager om, at den dokumentation, han havde sendt ind, ikke var fyldestgørende, og anmodede klager om inden den 26. april 2022 at fremsende dokumentation på, at han havde afholdt ferien.

 

Det fremgår af henvendelsen, at fyldestgørende dokumentation f.eks. kan være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvoraf det tydeligt fremgår, at klager har afholdt ferie uden samtidig udbetaling af løn eller offentlige ydelser, ligesom det kan være en skriftlig bekræftelse fra klagers a-kasse eller arbejdsgiver med de præcise datoer for, hvornår klager har afholdt ferie uden dagpenge eller løn i ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved elektronisk henvendelse af 6. april 2022 fra klager til FerieKonto har klager blandt andet anført følgende:

 

”...

 

Jeg forstår ikke jeres flabede og arrogante holdning. Jeg har sendt det dokumentation til Jer der er påkrævet. Feriegiro bedes inden 8 dage fremsende nøjagtig beskrivelse af:

  • En nøjagtig begrundelse og beskrivelse af hvorfor fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig.
  • Nøjagtig beskrivelse af dokumentations materiale der skal bruges i.h.t. gældende lovgivning, og ikke hvad i tror efter Jeres forgodtbefindende.
  • Nøjagtig henvisning til gældende lovgivning, hvoraf I forkaster mine dokumentationer.
  • Såfremt jeg ikke modtager ovennævnte inden 8 dage fra d.d., kan jeg ikke efterkomme Jeres krav. Jeres behandling af mi9n sag vil herefter blive påklaget.

 

…”

 

Af elektronisk henvendelse af 8. april 2022 fra FerieKonto til klager fremgår blandt andet, at den dokumentation, som FerieKonto havde modtaget fra klager, var en bekræftelse fra klagers a-kasse på, at klager havde udskudt sin ferie, og at det var dokumentation for, at ferien er afholdt i uge 7 og 8 i 2021, som FerieKonto skulle bruge.

 

I elektronisk henvendelse af 8. april 2022 fra klager til FerieKonto har klager blandt andet anført følgende:

 

”...

 

Jeg har dokumenteret at jeg har afholdt ferie ifl. gældende lovgivning og at jeg ikke har modtaget dagpenge eller anden offentlig ydelse.

 

Hvis I skal have mere dokumentation, SKAL i argumentere for Jeres krav, samt fremsende henvisning til den lovgivning hvormed i påberåber jeres ret.

 

…”

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 26. april 2022 afgørelse om, at klager skal betale 8.595,66 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.595,66 kr. tilbage.

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 8,72 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 8,72 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 3 dage med første feriedag den 6. juli 2020 og 6 dage med første feriedag den 30. juli 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 2.788,25 kr. for 2,98 dage med afholdelse af første feriedag den 6. juli 2020.

 

Vi kan se, at du har bestilt 5.807,41 kr. for 5,74 dage med afholdelse af første feriedag den 30. juli 2020.

 

XXX har den 6. april 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Hvis en lønmodtager har modtaget feriepenge med urette, kan FerieKonto kræve, at lønmodtageren skal tilbagebetale feriepengene.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at ferien er afholdt i uge 7 og 8 i år 2021. Du har dog ikke fremsendt dokumentation for, at ferien er afholdt.

 

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 13. maj 2022 og modtaget af FerieKonto den 16. maj 2022, har klager anført følgende:

 

KLAGE OVER AFGØRELSE OM TILBAGEBETALING AF FERIEPENGE

Jeg klager hermed over Feriekontos afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge. Feriekonto har ikke forholdt sig til det faktuelle, men har opstilt forudsætninger efter forgodt befindende, trods tidlige fremsendte dokumentation, som feriekonto har bedt om. Hvis ikke Feriekonto følger gældende lovgivning og omstøder afgørelsen, vil sagen gå til retslig afgørelse.

 

Faktuelt sagsforløb

Dagpenge er udbetalt i 2020 fra perioden 01.01.2020 – 01.11.2020. Dokumentation herfor er vedlagt (Bilag nr. 1). Jeg har derfor ikke modtaget dagpenge i den periode hvor jeg har afholdt ferie, som påstået af Feriekonto. Hvis Feriekonto fastholder denne fejlagtige påstand, SKAL Feriekonto fremsende skriftlig dokumentationer herfor.

 

Efter jeg bestiller feriepenge og får udbetalt disse, til afholdelse Juli 2020, bliver ferien udskudt. Dette er fortaget med tilladelse fra A-kassen og Jobcenter, således jeg kunne få udbetalt dagpenge i perioden. Dokumentation vedlagt (Bilag nr. 2 og Bilag nr. 3), i.h.t. gældende regler blev ferien udskudt til September, idet A.kassen ikke kunne udskyde ferien på ubestemt tid. Dog blev 5 dages ferie afholdt i perioden uge 29 – 30. 2020. Dokumentationer herfor er vedlagt (Bilag nr. 4).

 

Fra 01.11.2020 – 01.04.2021. I den periode holder jeg ferie uden løn, den 24-25-26-31 december 2020 (Bilag nr. 5) Derudover holdt jeg ferie uden løn i ugerne 5 og 7 – 2021 (Bilag 6). Jeg var ansat på almindelige timelønnet vilkår efter overenskomst med XXX og transport. Feriekonto burde så selvstændigt kunne udregne hvor meget ferie og feriegodtgørelse jeg har optjent, i.h.t. ny ferielov.

 

Jeg har dermed afholdt i alt 23 feriedage uden dagpenge og lønudbetaling i perioden 01.01.2020 – 01.04.2021.

 

…”

 

Vedlagt klagen var som bilag 1 ”Afmeld dig jobcentret”- kvittering af 5. november 2020.

 

Vedlagt klagen var som bilag 2 den tidligere fremsendte e-mail af 29. juli 2020 fra klagers a-kasse til klager vedrørende flytning af ferie.

 

Vedlagt klagen var som bilag 3 e-mail af 9. september 2020 fra klagers a-kasse til klager, hvoraf fremgår, at a-kassen har orienteret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om, at klager har foretaget ferieændring.

 

Vedlagt klagen var som bilag 4 ydelseskort, hvoraf fremgår, at klager skulle have afholdt ferie med feriepenge i perioden fra den 6. til den og med den 8. juli 2020 og igen den 30. og 31. juli 2020, men at ferien er udskudt på ubestemt tid pga. kursus efter aftale med a-kassen.

 

Vedlagt klagen var som bilag 5 og 6 angiveligt vagtplaner. 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 17. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. april 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 16. maj 2022 over vores afgørelse af den 24. april 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du har afholdt i alt 23 feriedage uden udbetaling af dagpenge eller løn i perioden 1. januar 2020 til 1. april 2021.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har fremsendt bilag, hvor det fremgår, at du er afmeldt jobcentret i november 2020. Samtidig sender du dokumentation for, at din ferie er udskudt efter aftale med din a-kasse, samt kopi af dit ydelseskort, hvor det fremgår, at du har udbetalt feriepenge i juli 2020.

 

Du sender yderligere vagtplaner fra XXX.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har afholdt 23 feriedage. Du har dog ikke sendt dokumentation for, at du har afholdt feriedage uden dagpenge eller løn fra arbejdsgiver.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 8.595,66 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 8.595,66 kr. i feriepenge for 2,98 dage og 5,74 dage med første feriedag henholdsvis den 6. juli 2020 og den 30. juli 2020. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021, f.eks. i form af en erklæring fra arbejdsgiver om at have holdt ferie uden løn som hævdet i uge 5 og 7 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.595,66 kr.