Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-178 / 09-07-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 30. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 11. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 3.994,95 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 30. oktober 2021 om udbetaling af feriepenge for henholdsvis 12,97 dage og 2,94 dage med første feriedag henholdsvis den 4. januar 2021 og den 17. maj 2021.

 

Den 6. december 2021 indgav XXXs a-kasse indberetninger om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med de indgivne ansøgninger med henholdsvis 5.735,17 kr. og 470,72 kr. XXX’s a-kasse anførte, at der ikke i perioderne var udbetalt dagpenge fra A-kassen; dobbeltforsørgelsen bestod i lønindtægt og feriepenge. A-kassen anførte endvidere, at klager havde ansøgt med angiven feriestart, fordi klager havde brug for pengene i november.

 

 

 

I brev af 29. december 2021 orienterede FerieKonto klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Klager ringede den 3. januar 2022 til FerieKonto og oplyste, at hun havde været i daginstitution nogle dage om ugen og holdt ferie i resten af ugen, og at det var aftalt med a-kassen. Dagen efter sendte hun besked om datoerne på 7 dage ”det har handlet om” og nævnte, at hun ikke havde kunnet finde ”direkte dato på alle”.

 

Efter korrespondance kom der en erklæring fra a-kassen, hvoraf fremgik, at der var fire hele dage, hvor klager ikke havde været arbejde eller modtaget dagpenge, nemlig den 10. og 16. august, 27. september og 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto anerkendte, at der var holdt ferie de nævnte fire dage og traf den 30. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 3.994,95 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du ikke havde ret til at få udbetalt feriepenge for 10,91 dage.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 15,91 dage, og at du ikke er blevet trukket i løn fra arbejdsgiver for 14,91 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 15,91 dage med første feriedag den 4. januar 2021 og den 17. maj 2021, og at du ikke har holdt ferien. Vi har samtidig modtaget dokumentation for, at du har modtaget løn fra arbejdsgiver for 14,91 dage.

 

Vi kan se, at du har bestilt 5.735,17 kr. for 12,97 dage med afholdelse af første feriedag

den 4. januar 2021.

 

Vi kan se, at du har bestilt 470,72 kr. for 2,94 dage med afholdelse af første feriedag den 17. maj 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar sendt dokumentation for, at du har afholdt 4 feriedage.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af løn fra arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Klager har i en henvendelse til FerieKonto af den 1. juni 2022 anført følgende:

 

”Jeg har nu fået hjælp til at kigge på tingene igen. Og vi har svært ved at se hvordan i kun kommer frem til 4 dage. Ud fra det som er sendt til jer. Som jeg lige vedhæfter igen. Med beskrivelse og uddybelse på.

Finder vi 17 dage. Hvor der ikke har været udbetalt offentlig ydelse eller løn.

Som tæller for at være ferie dag.

Med lidt go vilje, kan der faktisk findes 18 dage ud fra denne beskrivelse.

Jeg håber det nu giver mening og dette igen er bevis på at de udbetalte feriepenge er godkendt og berettede.”

 

Klager har endvidere bl.a. indsendt materiale fra a-kassen med opgørelse over uger, hvor klager har fravalgt supplerende dagpenge, og hvor klager har haft mindre end 37 timers arbejde.

 

FerieKonto har på baggrund af det indsendte materiale den 11. juli 2022 oplyst klager om, at den indsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig dokumentation på, at der er afholdt ferie i ferieafholdelsesperioden. FerieKonto henviser til, at der er er indsendt dokumentation for ”lønarbejde, men ønsker ej supplerende dagpenge”. FerieKonto henviser også til, at det ikke er nok med dage med færre timer og uden supplerende dagpenge. Der skal indsendes dokumentation for dage helt uden indtægt.

 

Klager har supplerende den 26. juni 2022 anført følgende:

 

”Jeg sender her besked om at jeg ikke er tilfreds med afgørelsen. og derfor klager over beslutningen.

Jeg har søgt om at få udbetalt pengene. da jeg ikke har fået udbetaling løn eller dagpenge. Og derfor er berettiget til de feriepenge som jeg selv har optjent og derfor må tilhøre mig.

Jeg vil gerne se noget på at jeg har fået udbetalt fuld betaling i ferie års perioden. Som dokumenterer at jeg ikke er berettige til at få udbetal feriepenge, for den pågældende periode.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 11. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 30. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 26. juni 2022 over vores afgørelse af den 30. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du skriver i din klage, at du ikke er tilfreds med vores afgørelse. Du oplyser, at du har søgt om udbetaling af feriepenge, da du ikke har fået udbetaling af løn eller dagpenge.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Vi har modtaget dokumentation fra din a-kasse for, at du har modtaget løn fra arbejdsgiversamtidig med udbetaling af feriepenge.

 

Du har efterfølgende fremsendt dokumentation for, at du har haft 4 dage uden løn fra arbejdsgiver eller dagpenge fra din a-kasse. De 4 afholdte dage, har vi taget højde for i vores afgørelse.

 

Du sender dokumentation for, at du har haft uger uden løn for 37 timer og uden modtagelse af supplerende dagpenge. Dage med færre arbejdstimer og uden supplerende dagpenge, kan ikke godkendes som afholdt ferie.

 

Din a-kasse sender også dokumentation for dage uden dagpenge. Vi har dog ikke modtaget dokumentation for, at ferien er afholdt og du ikke har modtaget løn på de pågældende dage.

 

Vi er opmærksomme på, at du oplyser, at du har søgt om udbetaling af feriepenge, da du ikke har fået løn eller dagpenge.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 3.994,95 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager ansøgte den 30. oktober 2021 med første feriedag henholdsvis 4. januar og 17. maj som første feriedag. Angivelsen af, at der fra og med disse dage skulle have været afholdt ferie i det ansøgte omfang, er i strid med indberetningen fra klagers a-kasse, hvorefter klager i de perioder var i arbejde og modtog løn. Efter en omfattende korrespondance mellem klager og FerieKonto, er der fremkommet en udtalelse fra a-kassen om, at klager på fire bestemte dage i 2021 hverken var i arbejde og modtog løn eller fik dagpenge.

 

Med disse bemærkninger tiltræder Ankenævnet FerieKontos bedømmelse, at klager ikke har dokumenteret at have afholdt yderligere ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene for 10,91 feriedage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Ankenævnet bemærker, som det også fremgår af FerieKontos afgørelse, at dage med færre arbejdstimer og uden supplerende dagpenge, ikke kan godkendes som afholdt ferie.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 3.994,95 kr.