Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-92 / 07-11-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster den afgørelse, som FerieKonto har truffet i forbindelse med genvurderingen den 4. august 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 942,17 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 8. november 2022 om udbetaling af feriepenge for 2,46 dage med første feriedag den 9. november 2022.

 

Den 28. februar 2023 indgav XXX Kommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 12. marts 2023 orienterede FerieKonto klageren om kommunens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 20. marts 2023 oplyste klager:

 

”…

 

Som jeg også skrev til sygedagpengekontoret, så er det min tidligere arbejdsgiver der har lavet fejlen. Det er rigtigt, at jeg bestilte de 3 feriedage, da jeg skulle have fri for jeg skulle til kontrol for modermærkekræft og det plejer at tage hårdt på mig. Det viste sig så at der var et par modermærker der skulle fjernes og jeg blev derefter sygemeldt. Så er det at min tidligere arbejdsgiver tog de tre feriedage med i deres sygedage.

 

…”

 

Ved brev af 28. april 2023 kvitterede FerieKonto for klagers henvendelse og anmodede på ny klager om at fremsende dokumentation for, at klager havde afholdt ferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden. FerieKonto vejledte endvidere klager om, at tilstrækkelig dokumentation f.eks. kunne være udbetalingsspecifikationer, lønsedler eller anden dokumentation, hvoraf det tydeligt fremgår, at klager har haft feriedage uden offentlige ydelser eller løn i perioden, eller en skriftlig erklæring fra klagers a-kasse, kommune eller arbejdsgiver, hvor de med præcise datoer bekræfter i hvilken periode klager har afholdt ferie uden offentlige ydelser eller løn i ferieafholdelsesperioden.  Feriekonto vejledte endvidere om feriehindring og oplyste, at dokumentation for feriehindring f.eks. kan være udbetalingsspecifikationer, hvis klager har modtaget sygedagpenge eller anden ydelse under sygdom, eller en skriftlig bekræftelse fra klagers arbejdsgiver på, at klager har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022. 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 28. juni 2023 afgørelse om, at klager skal betale 1.587,50 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 1.587,50 kr. tilbage svarende til 2,46 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieperioden 1. september 2021

til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Derfor skal du betale tilbage

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 2,46 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 2,46 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 3 dage med første feriedag den 9. november 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 1.587,50 kr. for 2,46 dage med afholdelse af første feriedag den 9. november 2022.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at du hævede feriepengene men at du blev sygemeldt. Vi har bedt dig sende dokumentation på afholdt ferie eller feriehindring, men vi kan ikke se, at vi efterfølgende har hørt fra dig.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 13. juli 2023, har klager anført følgende:

 

”…

 

Jeg vil klage over afgørelsen. Det var ikke mig der lavede fejlen, nen min tidligere arbejdsgiver. Jeg havde bedt min tidligere arbejdsgiver om ferie, men da jeg gik hen og blev sygemeldt med modermærkekræft op til de feriedage, så valgte min tidligere arbejdsgiver kommunen om sygedagpenge, selv om jeg havde bestilt ferie.

 

...”

 

 

Ved brev af 14. juli 2023 kvitterede FerieKonto for at have modtaget klagen af 13. juli 2023. FerieKonto oplyste endvidere, at de kunne se, at klager var fratrådt sit arbejde det sted, hvor feriepengene var optjent og at FerieKonto derfor havde brug for yderligere oplysninger. FerieKonto oplyste herudover, at det som udgangspunkt ikke er muligt at få udbetalt feriepenge uden at afholde ferie, men at feriepengene kan udbetales uden afholdelse af ferie, hvis klager inden den 31. december 2022 er fratrådt sin stilling hos den arbejdsgiver, hvor han har optjent feriepengene og klager ikke har modtaget visse offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. FerieKonto oplyste herudover, at de kunne se, at klager havde modtaget sygedagpenge, og at modtagelse af denne ydelse ikke har indflydelse på, om klager kan få udbetalt feriepengene uden at afholde ferie som fratrådt job. FerieKonto vejledte derfor klager om at indsende sine skatteoplysninger for 2021 og 2022 til FerieKonto og oplyste: ”Du finder dem ved at logge ind på skat.dk og trykke på ”skatteoplysninger” i menuen i toppen af siden. I menuen til venstre trykker du ”Oplysninger om løn, honorarer mv.” Denne oversigt gemmer du som PDF og sender til os via vores kontaktformular” med angivelse af en sti til kontaktformularen. FerieKonto gentog endelig de tidligere vejledninger vedrørende feriehindringer.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 4. august 2023 delvist ændret sin afgørelse af 28. juni 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 13. juli 2023 over vores afgørelse af den 28. juni 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver anledning til at ændre afgørelsen delvist.

 

Du skal betale 942,17 kr. tilbage svarende til 1,46 feriedage. Vi har beregnet beløbet på denne måde: 1.587,50/2,46 x 1,46 = 942,17.

 

Da vi ikke giver dig fuldt medhold i din klage, oversender vi sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Det fremgår af din klage, at det er din tidligere arbejdsgiver, som har lavet en fejl. Du havde bedt din tidligere arbejdsgiver om ferie, men du gik hen og blev sygemeldt op til ferien. Din tidligere arbejdsgiver valgte at bed kommunen om sygedagpenge, selv om du have bestilt ferie.

 

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at der er tale om feriepenge fra ferieåret, som startede 1. september 2021. Du har den 8. november 2022 anmodet om udbetaling af 2,46 dage med første feriedag 9. november 2022. Du anførte som udbetalingsårsag at ferien holdes.

 

Vi har den 28. februar 2023 modtaget en underretning fra din kommune, om at du har modtaget dobbeltforsørgelse i form af feriepenge og sygedagpenge samtidig i 3 dage. Det fremgår desuden af kommunens underretning, at du modtog sygedagpenge i perioden fra den 10. november 2022 til den 29. november 2022. Vi har på den baggrund startet en sag om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Den 13. marts 2023 sendte vi dig en høring i forhold til, om du havde holdt ferien inden den 31. december 2022.

 

Du har den 20. marts 2023 oplyst, at du har skrevet til sygedagpengekontoret, at det var din tidligere arbejdsgiver, som har lavet fejlen, og at de tog de tre feriedage med i deres sygedagpenge. Du skulle have fri, fordi du skulle til kontrol for modermærke-kræft. Det viste sig, at du skulle have fjernet et par modermærker, og derefter blev du sygemeldt.

 

Vi har den 28. april 2023 bedt dig om at oplyse om ferien er afhold på et andet tidspunkt i ferieperioden, eller alternativ om du var feriehindret frem til ferieperiodens udløb. Du blev i den forbindelse vejledt om dokumentationskrav.

 

Da vi ikke modtog yderligere fra dig, træf vi den 28. juni 2023 afgørelse om, at du skulle betale 2,46 feriedage tilbage.

 

I forbindelse med behandlingen af din klage vejledt dig om udbetaling af feriepenge på grund af fratrådt job, da vi vurderer at du kan have ret til udbetaling på grund af fratrådt job, hvis du ikke har modtaget visse offentlige ydelser. Du blev vejledt om at indsende skatteoplysninger.

 

Du har ikke indsendt yderligere til sagen. Vi vurderer, at du ikke er kommet med nye oplysninger i sagen, som medfører, at du ikke skal betale feriepengene tilbage. Vi er dog i forbindelse med genvurderingen blevet opmærksom på, at der alene har være dobbeltforsørgelse i 1,46 dage, da du ikke modtog sygedagpenge den 9. november 2022. Vi lægger derfor til grund, at du holdt ferie denne dag – dette er årsagen til at vi ændrer afgørelsen.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 942,17 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, afgørelsen truffet i forbindelse med genvurderingen. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 1.587,50 kr. i feriepenge for 2,46 feriedage med 9. november 2022 som første feriedag. Klager modtog i noget af denne periode sygedagpenge. Klager har trods flere opfordringer dertil og konkret vejledning herom, hverken indsendt dokumentation for at have afholdt ferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022, eller dokumenteret, at klager har været feriehindret helt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022. FerieKonto er ved deres genvurdering af sagen blevet opmærksomme på, at der alene er tale om dobbeltforsørgelse i 1,46 og ikke 2,46 feriedage. Klager har herved med urette modtaget feriepenge for 1,46 feriedage, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den afgørelse, FerieKonto traf i forbindelse med genvurderingen, hvorefter klager skal tilbagebetale 942,17 kr.