Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-6 / 30-10-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 16. januar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 20. januar 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 8.715,34 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Det fremgår af sagen, at klager den 23. juni 2021 anmodede om udbetaling af feriepenge med et beløb på 8.715,34 kr. for 12,48 dage med første feriedag den 16. august 2021.

 

Den 24. januar 2022 indgav A-kassen XXX følgende indberetning:

”Medlem går i uddannelse den 9. august 2021, oplyser til XXX, at hun flytter noget af ferien frem til den 22/12-2021 til den 3/1-2022, der er tale om 8 dage, derfor mangler medlem at oplyse om 5 dage”.

 

FerieKonto bad den 4. oktober 2022 A-kassen om at oplyse, hvilken ydelse klager havde modtaget fra d. 16. august til den 31. august 2021 i ferieafholdelsesperioden, og hvor mange feriedage, der var afholdt i perioden.

Det fremgår af yderligere oplysninger sendt fra XXX, at klager har modtaget dagpenge frem til påbegyndelsen af uddannelse den 9. august 2021, og at klager har oplyst, at de 12 feriedage afholdes fra den 22. december 2021 til den 3. januar 2022.

 

I brev af 26. oktober 2022 sendte FerieKonto en høring til klager. Det fremgår af brevet, at klager ifølge FerieKontos oplysninger havde modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for 4,48 dage. FerieKonto bad samtidig klager om eventuelt at indsende dokumentation for, at ferien var blevet afholdt på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 og vejledte om eventuelle feriehindringer.

 

Den 9. november 2022 sendte klager dokumentation for afholdelse af ferie i form af en lønseddel for januar 2022 med ferieregnskab for perioden fra den 6. december 2021 til den 9. januar 2022. Det fremgår, at der er afholdt ferie med løn.

 

Den 14. november 2022 sendte FerieKonto på ny en høring til klager som erstatning for høringen den 26. oktober 2022. Det fremgår af høringen, at klager ifølge FerieKontos oplysninger havde modtaget dagpenge og løn fra arbejdsgiver og feriepenge samtidig for 12,48 dage. FerieKonto bad på ny klager om at indsende dokumentation for, at ferien var blevet afholdt på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden.

 

Klager oplyste den 17. november 2022 på ny at hun havde holdt ferien i december 2021.

 

Den 22. november 2022 bad FerieKonto på ny klager om at sende dokumentation for, at klager havde afholdt ferie uden løn.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 16. januar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 8.715,34 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 8.715,34 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 12,48 dage, og

at du ikke er blevet trukket i dagpenge og løn fra arbejdsgiver for 12,48 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 12 dage med første

feriedag den 16. august 2021, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 8.715,34 kr. for 12,48 dage med afholdelse af første feriedage den 16. august 2021.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst, at ferien er afholdt december 2021. Du har samtidig sendt dokumentation for afholdt ferie med løn.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge. Feriepenge udbetales som forsørgelsesgrundlag for den periode, hvor du holder ferie og derved ikke har haft anden indtægt.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder

offentlig ydelse i form af dagpenge og løn fra arbejdsgiver, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1.

september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de

oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet

om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er sendt den 16. november 2022, har klager anført følgende:

 

” Jeg har som bekendt fået en regning på for meget udbetalt dagpenge, men jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal bøde for så meget, når jeg i den måned slet ikke fik udbetalt så meget i dagpenge. Hvorfor skal jeg bøde for at få taget mine hårdtbetalte feriepenge, som jeg retfærdigt har gjort mig ret til og ikke skulle betales de for meget udbetalte dagpenge tilbage?

I skriver:

"Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

Feriepenge udbetales som forsørgelsesgrundlag for den periode, hvor du holder ferie og

derved ikke har haft anden indtægt."

Men hvis I trækker 8.715,34 fra svarer min indtægt den måned jo på igen måde til et beløb, hvor jeg skulle kunne forsøge mig selv? Jeg fik for august udbetalt 3.902 i dagpenge og 10.704,51 i løn af XXX - Hvis I så trækker 8.715,34 fra, står jeg med et beløb på 5.891,17 til at forsørge mig selv, det giver jo ingen mening, at I vil have mig til at betale mine feriepenge tilbage og ikke mine dagpenge penge? Det synes jeg faktisk ikke er i orden. Plus, havde jeg ikke modtaget økonomisk støtte, havde I aldrig fundet ud af det. Som så mange andre gør, får udbetalt deres hårdt optjente feriepenge.

 

Igen, jeg betaler gerne dagpenge tilbage, men IKKE mine feriepenge.

 

… ”

 

Klager har vedlagt en lønseddel for august 2021 fra XXX og en udbetalingsmeddelelse fra A-kassen XXX.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 20. januar 2023 fastholdt sin afgørelse af 16. januar 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 17. januar 2023 over vores afgørelse af

den 16. januar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du ikke forstår, at du skal tilbagebetale så meget, når du i den måned

ikke har fået udbetalt så meget i dagpenge.

 

Du oplyser, at hvis vi trækker tilbagebetalingsbeløbet fra, svarer din indtægt den måned

ikke til et beløb, hvor du kan forsørge dig selv.

 

Du oplyser, at det ikke giver mening, at vi vil have dig til at betale feriepenge tilbage og

ikke dine dagpenge.

 

Du oplyser, at du gerne betaler dagpenge tilbage men ikke dine feriepenge.

 

Begrundelse

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 12,48 dage,

og at du også har modtaget dagpenge og løn i perioden.

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge.

 

Vi har bedt dig om at sende dokumentation for, at du har afholdt ferie uden løn. Du har

oplyst, at du har afholdt ferien i december 2021. Du har medsendt dokumentation. Den

bekræfter dog, at du har holdt ferie med løn.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du

var berettiget til udbetalingen af feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 8.715,34 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. 

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt et beløb på 8.715,34 kr. for 12,48 dage med første feriedag den 16. august 2021. Det fremgår af sagen, at ferien blev udskudt til afholdelse i december 2021, og at klager har modtaget løn under afholdelse af ferien. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.