Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-71 / 13-10-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 9. maj 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 6. juni 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 7.133,76 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

I oktober 2021 kontaktede klager FerieKonto telefonisk henholdsvis den 15. og den 18. Af FerieKontos telefonnotat fra samtalen den 18. oktober 2021 fremgår, at FerieKonto har vejledt klager i forhold til feriehindring og i øvrigt oplyst klager om at indsende dokumentation ved ferieårets udløb for overflytning af ferie.

 

Klager ansøgte den 3. januar 2022 om udbetaling af feriepenge for 7,50 dage med første feriedag den 1. december 2021.

 

Den 25. maj 2022 indgav klagers hjemkommune indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom.

 

I brev af 2. november 2022 orienterede FerieKonto klageren om kommunens indberetning og vejledte samtidig klager om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Ved elektronisk henvendelse af 10. november 2022 fremsendte klagers arbejdsgiver kopi af lønseddel for december 2021, hvoraf fremgår, at klager i januar 2022 blandt andet har fået udbetalt 7.133,76 kr. i feriepenge. 

 

I brev af 7. februar 2023 anmodede FerieKonto på ny klager om at fremsende dokumentation for, at han havde afholdt ferien på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 9. maj 2023 afgørelse om, at klager skal betale 7.133,76 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 7.133,76 kr. tilbage svarende til 7,50 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 7,50 dage, og at du ikke er blevet trukket i sygedagpenge for 7,50 dage.

 

Din kommune har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 8 dage med første feriedag den 1. december 2021, og at du ikke har holdt ferien. Din kommune har også oplyst, at du har modtaget sygedagpenge frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi kan se, at du har bestilt 7.133,76 kr. for 7,50 dage med afholdelse af første feriedag den 1. december 2021.

 

XXX har den 10. november 2022 bekræftet at pengene er udbetalt til dig.

 

Vi gør opmærksom på, at vi tidligere har anset ferien for overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 og bedt dig sende dokumentation for afholdelse af ferien i den periode. Vi har ikke modtaget dokumentation fra dig.

 

Du skal som udgangspunkt holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af sygedagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 eller 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klager kontaktede den 11. maj 2023 FerieKonto telefonisk. Af FerieKontos telefonnotat fra samtalen fremgår bl.a. følgende:

 

”XXX ringer vedr afgørelse – ferien er fra miniferieåret og betragtet som overført til 2022 da kommunen bekræfter feriehindring 31-12-2021. Han oplyser at han stadig er syg, men blev ansat i fleksjob hos samme arbg tilbage i foråret 2022. Vejledt ham til at indsende hans nye ansættelseskontrakt, da han siger at han er ansat på ny kontrakt, med væsentligt færre timer, og med nye funktioner i jobbet, da han er syg med kræft, og ikke kan holde til de samme funktioner. Oplyst at kontrakten måske kan hjælpe med at se om det kan vurderes at han er fratrådt i den stilling hvor fp er optjent. Han indsender hurtigst muligt. Har tjekket XXX – Indberetningen af fp var lavere beløb fra februar/marts 2022.” 

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 11. maj 2023 fremsendte klager kopi af afgørelse af 26. januar 2022 fra Jobcenter XXX om bevilling af fleksjob i nuværende job. Det fremgår heraf, at klager med virkning fra den 26. januar 2022 kunne blive ansat i fleksjob i klagers nuværende job.

 

I brev af 15. maj 2023 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at det var FerieKontos vurdering, at klager ikke kunne anses for at have fratrådt sin stilling hos XXX i januar 2022, idet klager fortsat var ansat hos samme arbejdsgiver i fleksjob, hvorfor der var tale om en ændring i ansættelsesforholdet og ikke en fratrædelse. FerieKonto oplyste samtidig, at FerieKonto fastholdt afgørelsen af 9. maj 2023 og at klager, såfremt han ønskede at klage over afgørelsen, skulle meddele FerieKonto dette inden klagefristens udløb.

Klagen

I klagen, som er indgivet den 23. maj 2023, har klager anført følgende:

 

”Jeg vil gerne klage.

 

jeg har været feriehindret på grund af sygdom, og efter vejledning fra jer har jeg overført de feriedage jeg kunne og søgt resten udbetalt. Det var dog ikke muligt at angive feriehindring som årsag på det pågældende tidspunkt, og jeg var derfor nødt til at angive en periode.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 6. juni 2023 fastholdt sin afgørelse af 9. maj 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 22. maj 2023 over vores afgørelse af den 9. maj 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du har den 11. maj 2023 telefonisk oplyst, at du stadig er syg, men at du er blevet ansat i et fleksjob i hos din arbejdsgiver i foråret 2022. Du sender samme dag en afgørelse, som du har modtaget fra XXX Kommune. Afgørelsen handler om, at du er berettiget til fleksjob, og den er dateret 26. januar 2022.

 

Den 15. maj 2023 oplyste vi dig om, at vi ikke anser dig for fratrådt hos den arbejdsgiver, som du har optjent feriepengene hos, da du fortsat er ansat hos arbejdsgiveren, om end det er i et fleksjob. Vi bad dig samtidig om at oplyse, hvorvidt du ønskede at klage over vores afgørelse.

 

Den 22. maj 2023 har du oplyst, at du gerne vil klage over afgørelsen. Du oplyser, at du har været feriehindret grundet sygdom. Du oplyser, at du efter vejledning fra FerieKonto har fået overført de dage, som du kunne, og at du har søgt resten udbetalt. Det var dog ikke muligt for dig at angive en feriehindring, som årsag på det pågældende tidspunkt, og du var derfor nødt til at angive en periode.

 

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at der er tale om feriepenge fra ferieåret, som startede 1. maj 2020. Du havde optjent 15,89 dage fra XXX. Du har den 28. juli 2021 anmodet om udbetaling af 3 dage med første feriedag 8. juli 2021. Herudover har du den 3. januar 2022 anmodet om udbetaling af 7,50 dage med første feriedag 1. december 2021. Du oplyste ved begge udbetalingsanmodninger, at ferien blev afholdt.

 

Det fremgår af vores telefonnotater, at vi den 15. og 18. oktober 2021 har vejledt dig om overførsel af ferie på grund af feriehindring.

 

Den fremgår videre af sagen, at din arbejdsgiver den 18. januar 2022 har overført 5 af dine feriedage på grund af feriehindring.

 

Vi har den 25. maj 2022 modtaget en underretning fra din kommune, om at du har modtaget dobbeltforsørgelse i form af feriepenge og sygedagpenge samtidig i december 2021 i 7,5 dage. Vi har på den baggrund startet en sag om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Da du modtog sygedagpenge frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, anså vi de 7,5 feriedage som overført, selv om du havde oplyst ved bestillingen, at du havde afholdt ferien.

 

Den 2. november 2022 sendte vi dig en vejledning, hvor vi gjorde dig opmærksom på, at du skulle holde ferien inden den 31. december 2022, og at du skulle indsende dokumentation på, at ferien var afholdt.

 

Da vi ikke modtog dokumentation fra dig, sendte vi dig den 7. februar 2023 en høring i forhold til, om du havde holdt ferien inden den 31. december 2022. Du svarede ikke på denne høring, og derfor træf vi den 9. maj 2023 afgørelse om, at du skulle betale 7,5 feriedage tilbage.

 

Vi vurderer, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du ikke skal betale feriepengene tilbage. Du var ikke længere feriehindret, da du overgik til fleksjob, hvorfor du har haft mulighed for at afholde ferien inden den 31. december 2022.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 7.133,76 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 7.133,76 kr. i feriepenge for 7,50 feriedage med 1. december 2021 som første feriedag. Klager var i denne periode sygemeldt og modtog sygedagpenge. FerieKonto har på den baggrund anset ferien for overført til det næste ferieår – 1. september 2021 til 31. december 2022 - selvom klager ved ansøgningen havde oplyst, at han havde afholdt ferien. Klager blev ultimo januar 2022 tilkendt fleksjob hos sin hidtidige arbejdsgiver.  Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2022, ligesom klager ikke har dokumenteret, at han har været feriehindret i tiden fra ultimo januar 2022, hvor han blev tilkendt fleksjob, og til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført om FerieKontos vejledning, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 7.133,76 kr.