Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-73 / 04-10-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 17. maj 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 7. juni 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 25.060,32 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 11. oktober 2022 om udbetaling af feriepenge for henholdsvis 19,37 dage, 6,24 dage og 2,08 dage med første feriedag den 12. oktober 2022.

 

Den 3. november 2022 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. Klager har til a-kassen oplyst, at klager har holdt ferien i perioden 24. maj 2022 til 30. juni 2022. Klager har dog ifølge a-kassen fået fuld løn fra arbejdsgiver i denne periode.

 

I brev af 3. november 2022 orienterede FerieKonto klageren om a-kassens indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

I brev af 14. februar 2023 orienterede FerieKonto igen klageren om a-kassens indberetning og anmodede om dokumentation for, at klager har holdt ferien på et andet tidspunkt.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 17. maj 2023 afgørelse om, at klager skal betale 25.060,32 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du skal betale 25.060,32 kr. tilbage svarende til 25 feriedage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Derfor skal du betale tilbage

Vi har lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 27,69 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 27,69 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 28 dage med første feriedag den 12. oktober 2022, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt følgende:

 

19.364,55 kr. for 19,37 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

5.483,14 kr. for 6,24 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

212,63 kr. for 2,08 dage med afholdelse af første feriedag den 15. juli 2020.

 

Ved gennemgang af din sag er vi opmærksom på, at til sammen for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 har optjent mere end 25 feriedage fra forskellige arbejdsgivere. Hvis du har optjent noget af ferien sideløbende ved flere arbejdsgivere i optjeningsperioden, vil du også kunne afhold ferien sideløbende i ferieperioden.

 

Vi vil derfor alene bede om dokumentation på 25 dage.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Vi kan ikke se, at du har svaret.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Da du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Klagen

Klager har ved henvendelse til FerieKonto telefonisk den 23. maj 2023 klaget over afgørelsen. Af samtalerapporten fra FerieKonto fremgår bl.a. følgende:

 

”Henvendelse fra XXX ringer vedr. afgørelse. Han er meget utilfreds med afgørelsen og mener ikke han skal betale tilbage Han siger at vi må slæbe ham i retten hvis vi vil mere. Forsøgt at vejlede ham i at indsende dok. Han mener ikke vi har ret til hverken at se pas eller vide hvor han har ophold sig. Oplyst at det ikke er det vi beder om men vi beder om dok. for at han har afholdt ferie uden indtægt. Vejledt at dok. evt. kan være lønsedler hvor det fremgår at der er afholdt ferie uden indtægt eller en erklæring fra arbg. Han er utilfreds med at vi evt. skal se hvad han tjener i løn. Oplyst at jeg bare forsøgte at vejlede om hvad dok. kan være og derudover henvist til afsnit om dok. i høring.

Han siger at han ikke kommer til at sende noget til os. Vi må tage hans ord om afholdelse. Oplyst at det kræver at der sendes dok.

Han er meget utilfreds. Jeg spørger om jeg skal betragte sagen som en klage, giver også mullighed for at sende skriftlig klage. Han ønsker at klage mundtligt.

Han sluttede at med at undskylde for at han havde været meget sur men han fastholder at klage.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. juni 2023 fastholdt sin afgørelse af 17. maj 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 23. maj 2023 over vores afgørelse af den 17. maj 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du har telefonisk klaget over vores afgørelse om tilbagebetaling af 25.060,32 kr. svarende til 25 feriedage. Du oplyste, at du er meget utilfreds med afgørelsen, og at du ikke vil betale ferien tilbage.

 

Du mener ikke, at FerieKonto har ret til at se hverken pas eller vide, hvor du har opholdt dig. Du blev i den forbindelse vejledt, om at FerieKonto alene har behov for dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du blev samtidig vejledt om, hvilken dokumentation du kunne indsende.

 

Du oplyste, at du ikke kommer til at indsende dokumentation for at ferien er afholdt.

 

Begrundelse

Vi har modtaget en sag fra din A-kasse, som oplyser at du har modtaget dagpenge og feriepenge samtidig for 28 dage.

 

Vi sendte dig den 3. november 2023 en vejledning, hvor vi gjorde dig opmærksom på, at du skulle holde ferien inden den 31. december 2022, og at du skulle indsende dokumentation på, at ferien var afholdt.

 

Da vi ikke modtog dokumentation fra dig, sendte vi dig den 14. februar 2023 en høring i forhold til, om du havde holdt ferien inden den 31. december 2022. Du svarede ikke på denne høring, og derfor træf vi den 17. maj 2023 afgørelse om, at du skulle betale 25 feriedage tilbage.

 

Vi vurderer, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du ikke skal betale feriepengene tilbage.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt af 25.060,32 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Klager har ansøgt om og fået udbetalt 25.060,32 kr. i feriepenge for 25 feriedage med 12. oktober 2022 som første feriedag. Klager havde imidlertid ikke afholdt ferie i den pågældende periode, hvor klager oppebar ledighedsdagpenge. Klager har således ansøgt om og fået udbetalt feriepenge uden at holde ferie som ansøgt. Klager har herved som udgangspunkt oppebåret feriepengene med urette og skal som udgangspunkt betale feriepengene tilbage. Dette ville klager have kunnet undgå ved at have holdt ferien de 25 dage på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022; klager har imidlertid ikke fremlagt nogen dokumentation for, at det har været tilfældet.  Klager har oplyst at have holdt ferie i perioden 24. maj 2022 til 30. juni 2022. Klager har imidlertid modtaget fuld løn fra arbejdsgiver i denne periode. Klager ville endvidere kunne undgå tilbagebetaling, hvis en feriehindring havde afskåret ham fra at afholde ferien i ferieafholdelselsesperioden indtil den 31. december 2022. Dette har klager ikke dokumenteret.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022 med i alt 25.060,32 kr.