Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-170 / 26-09-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 24. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 1. juli 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 12.894,85 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte den 6. marts 2020 om udbetaling af feriepenge for 8,81 dage og 3,15 dage med første feriedag den 2. maj 2020, hhv. den 17. maj 2020.

 

Den 14. september 2020 indgav a-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom. I brev af 5. marts 2021 orienterede FerieKonto klageren om XXX’s indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

I brev af 9. marts 2022 anmodede FerieKonto på ny klager om at indsende dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Ved telefonisk henvendelse til FerieKonto den 22. marts 2022 oplyste klager, at han havde haft dage uden indtægt. FerieKonto vejledte klager om at indsende udvidede skatteoplysninger.

 

Ved fornyet telefonisk henvendelse til FerieKonto den 25. marts 2022 oplyste klager, at det fejlagtigt fremgår af hans skatteoplysninger, at han var ophørt ved tidligere arbejdsgiver den 30. november 2021, idet han rettelig var ophørt primo november 2021, men at han ikke har dokumentation herfor, idet han ikke længere var på god fod med sin tidligere arbejdsgiver. Klager oplyste endvidere, at han var uden indtægt i december 2021, og at december 2021 derfor slet ikke fremgår af skatteoplysningerne. FerieKonto vejledte ifølge telefonnotatet klager om at sende ”oplysninger for hele 2021, så vi kan se at december 2021 er uden indtægt”. Det fremgår af notatet, at ”LMT [lønmodtager] kan ikke få dannet PDF og vil finde hjælp hos en”.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto modtaget i FerieKonto den 28. marts 2022 fremsendte klager et dokument kaldet ”XXXs tider”. Dokumentet blev indsendt med beskeden ”dokumentation for afholdt ferie i perioden 20/6-21 til og med 5/7-21” og var en liste, som bl.a. indeholdt en række datoer i juni og juli måned 2021.

 

Ved brev af 1. april 2022 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste, at det fremsendte ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at klager havde afholdt ferie. FerieKonto bad på ny klager om at fremsende behørig dokumentation og henviste til FerieKontos tidligere vejledninger herom.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 24. maj 2022 afgørelse om, at klager skal betale 12.894,85 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 12.894,85 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020

til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

Mangler du at sende dokumentation?

Hvis du har holdt din ferie i ferieafholdelsesperioden, men glemt at sende dokumentation

til os, kan du stadig nå det. Send dokumentation til os hurtigst muligt enten med fysisk

post eller digitalt via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger. Dokumentationen skal

være fra dem, du har meldt ferien til. Det kan fx være din arbejdsgiver, a-kasse eller

kommune.

 

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 11,96 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 11,96 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 15 dage med første feriedag den 2. maj 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 9.752,19 kr. for 8,81 dage med afholdelse af første feriedag den 2. maj 2020, samt 3.142,66 kr. for 3,15 dage med første feriedag den 17. maj 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar ringet til os den 22. marts og 25. marts 2022, og oplyst at du er ophørt ved arbejdsgiveren i starten af november 2021, men at du ikke har dokumentation for dette.

 

Du oplyser samtidig, at du ikke har indtægt i december 2021, og at dette fremgår af dine skatteoplysninger.

 

Du vejledes derfor til at indsende skatteoplysninger for 2021.

 

Vi har den 28. marts 2022 modtaget en henvendelse fra dig, hvor du oplyser, at du sender dokumentation for at du har afholdt ferie fra 20. juni 2021 til 5. juli 2021. Du har i den forbindelse vedhæftet et billede af nogle datoer i den periode, men det fremgår ikke hvad oversigten dækker over.

 

For at dette kan bruges som dokumentation for at du har holdt ferie uden løn, skal denne attesteres af din arbejdsgiver, med underskrift og datoe, og det skal tydeligt fremgå, at du har holdt ferie uden løn i perioden.

 

Vi har ikke modtaget de skatteoplysninger for 2021 som du blev vejledt i at sende.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

 

…”

 

Ved telefonisk henvendelse til FerieKonto den 3. juni 2022 fastholdt klager ifølge telefonnotatet, at han har afholdt ferien, ”men ved ikke hvordan han sender skatteoplysninger ind. Han vil få en til at hjælpe”.

 

Ved elektronisk henvendelse til FerieKonto den 16. juni 2022 indsendte klager kopi af ”Forslag til ændring af forskudsopgørelse” for skatteåret 2021.

 

Den 22. juni 2022 skrev FerieKonto, at det, klager skulle indsende, var hans skatteoplysninger for 2021, og at ”Du finder dem ved at logge ind på skat.dk og trykke på ’skatteoplysninger’ oppe i menuen i toppen. I menuen i venstre side trykker du så på ’Oplysninger om løn, honorarer, m.v.’ Den oversigt gemmer du som PDF og sender til os …”.  FerieKonto anmodede samtidig klager om inden 7 dage at oplyse, hvorvidt han ønskede at klage over FerieKontos afgørelse.

 

Klagen

Ved telefonisk henvendelse til FerieKonto den 23. juni 2022 oplyste klager, at han ønskede at klage over FerieKontos afgørelse, ligesom han ville indsende yderligere dokumentation.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 1. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 24. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage telefonisk af den 23. juni 2022 over vores afgørelse af den 24. maj 2022 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-Ankenævnet.

 

Klagen

Du oplyser i din klage den 23. juni 2022, at du har forsøgt at sende skatteoplysninger som dokumentation for, at ferien er holdt, men at der er fejl. Du oplyste i samtalen, at du vil prøve at sende dokumentation på ny, men at du også vil klage over afgørelsen.

 

Begrundelse

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at vi skal ændre afgørelsen.

 

Du har ikke sendt dokumentation for, at ferien er holdt på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har bedt dig sende skatteoplysninger ind, da du tidligere har oplyst at du mener at have haft perioder uden indtægt. Skatteoplysninger kan i nogle tilfælde bruges som dokumentation for, at ferien kan placeres.

 

Du har i stedet indsendt forslag til ændret årsopgørelse for 2021. En årsopgørelse viser ikke perioder uden indtægt.

 

Du har også tidligere indsendt oplysning om, at ferien blev holdt i perioden 20. juni 2021 til 5. juli 2021, hvor du har medsendt en oversigt med en række datoer.

 

Det fremgår ikke hvad dette dokument drejer sig om, og der er ikke andre oplysninger på dokumentet. Vi har derfor oplyst, at dette ikke kan bruges som dokumentation.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 12.894,85 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i ferieloven, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 12.894,85 kr. i feriepenge for i alt 11,96 feriedage med 2. maj 2020 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har oplyst, at han ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods flere opfordringer dertil og konkret vejledning herom ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 med i alt 12.894,85 kr.