Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-45 / 23-09-2023

Feriepenge modtaget uden afholdelse af ferie skal tilbagebetales

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 21. februar 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 29. marts 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 11.467,43 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af ferie

Klager ansøgte om udbetaling af feriepenge for 16,64 dage med første feriedag den 1. maj 2020.

 

Den 21. november 2022 indgav A-kassen XXX indberetning om, at klager ikke havde afholdt egen optjent ferie, selv om klager havde fået udbetalt feriepenge i overensstemmelse med den indgivne ansøgning herom, samt at klager i samme periode havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. XXX oplyste også, at klager havde afholdt ferien i oktober 2022.

 

I brev af 23. januar 2023 hørte FerieKonto klageren over XXXs indberetning og vejledte samtidig klageren om muligheden for at oppebære feriepengene mod indsendelse af behørig dokumentation for afholdt ferie i løbet af ferieåret fra 1. september 2020 til 31. december 2021. FerieKonto vejledte også om, at ferien kunne være holdt i miniferieåret, der gik fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, såfremt ferien var blevet optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.

 

Klager indsendte den 13. februar 2023 høringssvar til FerieKonto, hvoraf følgende fremgår:

”Jeg har gennemgået min kalender samt mine blanketter fra fagforeningen, og kan se at jeg ikke har holdt ferie fra dagpenge perioden fra d. 1. maj 2020 til den 31. december 2021 Efter samtale med min fagforening ang. min ferie udfyldte jeg deres dokumentation, hvor jeg derefter fik af vide at alt var ok.
Så jeg vil mene at jeg har handlet i god tro.
Men undre mig også over at hvis feriepengene er "for gamle", hvorfor de i første omgang så har figureret på feriekontosiden til udbetaling.”


I sit høringssvar af 13. februar 2023 vedlagde klager desuden en blanket fremsendt til A-kassen, hvoraf det fremgår, at klager ændrer sin ferie fra perioden 1. maj 2020 – 25. maj 2020 til perioden 6. oktober 2022 – 28. oktober 2022.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 21. februar 2023 afgørelse om, at klager skal betale 11.467,43 kr. tilbage, som klager har fået udbetalt i feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du skal betale 11,467,43 kr. tilbage.

 

Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse.

...

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage, og at du ikke er blevet trukket i dagpenge for 16,64 dage.

 

Din a-kasse har oplyst os, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage med første feriedag den 1. maj 2020, og at du ikke har holdt ferien.

 

Vi kan se, at du har bestilt 11.467,43 kr. for 16,64 dage med afholdelse af første feriedag den 1. maj 2020.

 

Du har tidligere fået brev fra os, hvor vi har bedt dig om dokumentation for, at du har afholdt ferien. Du har som svar oplyst os den 13. februar 2023 om at du ikke har holdt ferie. De har samtidig spurgt til hvorfor feriepengene har været synlige på borger.dk, når de var for ”gamle”.

 

Hertil kan vi oplyse at feriepenge vi være synlige frem til 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage dine feriepenge.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget løn for arbejde, herunder offentlig ydelse i form af dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Hvis du har holdt feriedagene på et andet tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, skal du sende dokumentation på, at ferien er holdt. I det tilfælde kan vi, efter normal administrativ praksis, se bort fra, at ferien ikke er holdt på de oplyste dage.

 

Det skal være dokumenteret, at du har afholdt det antal feriedage, som du har anmodet om udbetaling af feriepenge for.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. marts 2023, og som klager over for Feriekonto den 27. marts har måtte bekræfte var en klage, har klager bl.a. anført følgende:

 

”Jeg modtog den 21. feb. et afgørelsesbrev på at jeg skal betale mine feriepenge igen.

Men jeg føler ikke at afgørelsesbrevet har noget hold i sig. I skriver selv at afgørelsen er faldet på ”Det skal du, fordi du har fået udbetalt feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor du samtidigt modtog en offentlig ydelse”.
Men jeg har sendt dokumentation til jer tidligere hvor min fagforening selv har skrevet at jeg ikke har holdt min ferieperiode imens jeg var på offentlig ydelse. Men jeg har fået dem udbetalt da jeg var i arbejde,

Se min tidligere henvendelse hvori dokumentationen er vedhæftet.

 

Samtidig har i ikke givet mig nogle svar på de spørgsmål jeg vedhæftede sammen med dokomentationen. Men bare sendt mig afgørelses brevet i stedet for.

...”

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 29. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 21. februar 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om tilbagebetaling af feriepenge

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. marts 2023 over vores afgørelse af den 21. februar 2023 om tilbagebetaling af feriepenge.

 

Du henvender dig den 1. marts 2023 vedrørende vores afgørelse. Den 13. marts 2023 skriver vi til dig og besvarer dine spørgsmål. Da vi er i tvivl om, hvorvidt din henvendelse skal opfattes som en klage over vores afgørelse, beder vi dig om at oplyse dette. Du henvender dig igen den 28. marts 2023 og oplyser, at du ønsker at klage. Da du henvender dig første gang vedrørende vores afgørelse den 1. marts 2023, anser vi din klage for modtaget inden klagefristens udløb.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke mener, at afgørelsesbrevet har noget hold i sig.

 

Du oplyser, at du har sendt dokumentation til os tidligere, hvor fagforeningen har skrevet, at du ikke har afholdt din ferieperiode, mens du har modtaget offentlig ydelse.

 

Du oplyser, at du har fået dem udbetalt, mens du var i arbejde.

 

Du oplyser, at da vi krævede at få bevis på, at du har holdt ferie i den periode, der sendte du dokumentation fra din fagforening, der skriver og godkender, at du ikke har afholdt ferie i den givne periode.

 

Du oplyser, at du derfor har opfyldt din pligt og vist rette dokumentation. Du oplyser, at du ikke mener, at der er krav på, at du skal betale penge tilbage, da du har holdt ferien uden for den givne periode.

 

Begrundelse

Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at du har fået udbetalt feriepenge for 16,64 dage med første feriedag den 1. maj 2020, hvor du samtidig har modtaget dagpenge.

 

V har bedt dig sende dokumentation for, at du har holdt ferien i løbet af ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 eller i miniferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020.

 

Vi lægger vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferie fra dagpenge i perioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021. Du oplyser, at du har holdt ferien i oktober 2022 og medsender dokumentation for, at du har holdt ferie i perioden 6. oktober 2022 til 28. oktober 2022.

 

Hovedreglen efter ferieloven er, at du skal holde ferie for at modtage feriepenge. Ferien skal afholdes i den ferieafholdelsesperiode, hvor ferien er optjent til.

 

Den ferie, som du har fået udbetalt, er optjent til afholdelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021 eller i miniferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020. Vi lægger vægt på, at vi ikke har modtaget dokumentation for, at du har holdt ferien i denne periode.

 

Hvis du under din ferie har fået både feriepenge og modtaget dagpenge, har du ikke været berettiget til at modtage feriepengene.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du har modtaget feriepenge med rette.

 

...”

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 19. april 2023 bl.a. indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

”Jeg havde 16 dages ferie stående på feriekonto fra et tidligere job, desværre kom jeg på dagpenge, men heldigvis kom jeg i uddannelse gennem dagpengesystemet.

jeg fandt ud af i 2022 at jeg havde ferie penge stående som ikke var brugt, og jeg ved at godt at man ikke kan være på dagpenge og få sine ferie midler. så derfor ventede jeg med at få dem udbetalt til jeg var i ordinært arbejde, feriekonto skriver at de skal bruges i ferie året, men nu er mit spørgsmål så, hvis feriepengene har stået der ved afslutning af ferieåret, burde de så ikke have været slettet, og gået tabt. i min optik har jeg ikke gjort noget galt eller handlet i ond tro, da de stadig var til stede 2 år senere. Efter ønske fra feriefonden har jeg har sendt dokumentation på at jeg ikke har afholdt ferie i den periode de spørger til. Dette dokumentation jeg sendte dem fik jeg fra fagforeningen, hvor de skriver at jeg ikke har holdt ferie, i den periode og mens jeg var på dagpenge. Men aktivt ventede med at holde ferie indtil jeg var i job.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår tilbagebetaling af i alt 11.467,43 kr. udbetalt i feriepenge for afholdelse af ferie i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Det følger af § 33 i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejder en lønmodtager mod vederlag under sin ferie, eller har lønmodtageren på anden vis modtaget feriebetalingen med urette, kan FerieKonto kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, den dertil svarende løn under ferie eller det dertil svarende ferietillæg indbetales til FerieKonto.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Klager har ansøgt om og fået udbetalt 11.467.43 kr. i feriepenge for 16,64 feriedage med 1. maj 2020 som første feriedag. Klager modtog i denne periode arbejdsløshedsdagpenge og har over for A-kassen oplyst, at hun ikke holdt ferie i perioden. Klager har trods opfordring dertil ikke indsendt dokumentation for at have afholdt ferie i et andet tidsrum i ferieafholdelsesperioden med udløb 31. december 2021. Klager har oplyst, at hun har afholdt ferie i oktober 2022, hvortil Ankenævnet skal bemærke, at dette er uden for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Klager har herved med urette modtaget feriepengene, som derfor skal indbetales til FerieKonto, jf. ferielovens § 33, stk. 1. Det, som klager har anført om ikke at have handlet i ond tro, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager skal tilbagebetale uberettiget modtagne feriepenge for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 med i alt 11.467,43 kr.